Zákon č. 179/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov

Platnosť od 21.05.2021
Účinnosť od 21.05.2021

OBSAH

179

ZÁKON

zo 14. mája 2021,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z., zákona č. 155/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z. a zákona č. 9/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 5 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) V čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu môžu členovia komory zriadenej zákonom vykonávať volebné alebo hlasovacie právo aj prostredníctvom elektronických prostriedkov; podmienky voľby alebo hlasovania určí ten, kto voľbu alebo hlasovanie vyhlasuje alebo zvoláva.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.