Zákon č. 266/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

(v znení č. 180/2014 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 105/2010
Platnosť od 11.06.2010
Účinnosť od 01.07.2015

266

ZÁKON

z 10. júna 2010,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 568/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 34a sa vkladá § 34b, ktorý znie:

㤠34b

Príspevok na činnosť v roku 2010 na účely § 27 ods. 2 druhej vety sa vypočíta z celkovej sumy príspevku za hlasy podľa osobitného predpisu,28a) ktorá sa rozdelí na 48 podielov. Príspevok na činnosť na ďalšie roky sa rovná celkovej sume príspevku za hlasy vypočítanej podľa osobitného predpisu,28b) ktorá sa rozdelí na 48 podielov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 28a a 28b znejú:

28a) § 56a zákona č. 333/2004 Z. z. v znení zákona č. 266/2010 Z. z.

28b) § 52 ods. 4 zákona č. 333/2004 Z. z.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.