Oznámenie č. 70/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach zoznamu zmluvných strán k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996

Čiastka 25/2011
Platnosť od 18.03.2011

70

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. januára 2011 Nemecká spolková republika a Írsko a 1. februára 2011 Francúzska republika sa stali zmluvnými stranami Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z., oznámenie č. 147/2003 Z. z., oznámenie č. 406/2003 Z. z., oznámenie č. 306/2004 Z. z., oznámenie č. 547/2004 Z. z., oznámenie č. 133/2005 Z. z., oznámenie č. 28/2006 Z. z., oznámenie č. 455/2006 Z. z., oznámenie č. 243/2007 Z. z., oznámenie č. 254/2008 Z. z., oznámenie č. 343/2009 Z. z., oznámenie č. 76/2010 Z. z., oznámenie č. 412/2010 Z. z., oznámenie č. 25/2011 Z. z. a oznámenie č. 52/2011 Z. z.).

Nemecká spolková republika oznámila svoje vyhlásenie k článku 23, 26 a 52, uplatnila výhradu k článku 54 a zároveň určila ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.

Írsko oznámilo vyhlásenie k článku 23, 26, 34 a 52 a zároveň určilo ústredný orgán podľa článku 29 a 44 dohovoru.

Francúzska republika oznámila svoje vyhlásenie k článku 23, 26, 34 a 52 a zároveň určila ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.

K oznámeniu č. 70/2011 Z. z.

ZMENY A DOPLNENIA

zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa

(uzavretého 19. októbra 1996)

Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

„Francúzska republika:

a) Dohovor pre Francúzsku republiku nadobudol platnosť 1. februára 2011.

b) Ratifikačná listina Francúzskej republiky obsahuje tieto vyhlásenia:
Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné vo Francúzskej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.
Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Francúzska republika vyhlasuje, že žiadosti podlľa odseku 1 tohto článku sa smú zasielať len prostredníctvom ministerstva spravodlivosti.
Podľa článku 29 dohovoru Francúzska republika určila ústredný orgán:
Ministére de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Sous-Direction du droit économique
Bureau de l´entraide civile et commerciale internationale
13, Place Vendôme
75042 PARIS Cedex 01
France.

Nemecká spolková republika:

a) Dohovor pre Nemecku spolkovú republiku nadobudol platnosť 1. januára 2011.

b) Ratifikačná listina Nemeckej spolkovej republiky obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:
Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Nemeckej spolkovej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.
Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Nemecká spolková republika vylučuje použitie francúzskeho jazyka v zmysle článku 54 ods. 2 dohovoru.

c) Podľa článku 29 dohovoru Nemecká spolková republika určila ako ústredný orgán:
Bundesamt für Justiz (Federal Office of Justice)
Zentrale Behörde (Central Authority)
53094 Bonn
Germany.

Írsko:

a) Dohovor pre Írsko nadobudol platnosť 1. januára 2011.

b) Ratifikačná listina obsahuje tieto vyhlásenia:
Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Írsku použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.
Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Írsko vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa smú zasielať len prostredníctvom ministerstva spravodlivosti.

c) Podľa článku 29 a 44 dohovoru Írsko určilo ústredný orgán:
Minister for Justice and Law Reform
Central Authority for International Child Protection
Department of Justice and Law Reform
Bishop´s Square
Redmond´s Hill
Dublin 2
Ireland.“.