Zákon č. 87/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 36/2009
Platnosť od 13.03.2009
Účinnosť od 01.09.2009
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009 okrem čl. I 10. bodu § 7 ods. 1 písm. h), ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

87

ZÁKON

zo 17. februára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 465/2005 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z. a zákona č. 461/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) podmienky ochrany ľudí pred výrobkami, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,“.

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

2. V § 2 sa odsek 4 dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:

h) spotrebiteľské balenie je akékoľvek jednotkové balenie tabakového výrobku, ktorý je určený na predaj pre spotrebiteľa,

i) zariadenie spoločného stravovania je zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov a nápojov,

j) predajňa je vymedzený, uzavretý priestor, stály architektonický objekt určený na predaj tovaru spotrebiteľom.“.

3. § 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3

Poskytovanie informácií o tabakových výrobkoch

(1) Výrobca, dovozca alebo distribútor tabakových výrobkov každoročne predkladajú Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo„) zoznam všetkých zložiek a ich množstiev použitých pri výrobe tabakových výrobkov určených na predaj v Slovenskej republike, a to podľa jednotlivých obchodných značiek a druhu tabakového výrobku.

(2) Zoznam zložiek podľa odseku 1 musí obsahovať aj dôvod použitia jednotlivých zložiek použitých pri výrobe tabakových výrobkov s uvedením ich funkcie a ich kategórie a toxikologické údaje zložiek v spálenej forme alebo v nespálenej forme, súvisiace najmä s ich účinkami na zdravie a na závislosť, ktoré má výrobca alebo dovozca tabakových výrobkov k dispozícii.

(3) Ministerstvo na účel informovania spotrebiteľov zabezpečí uverejnenie informácií poskytnutých podľa odsekov 1 a 2 v miestnej tlači alebo prostredníctvom internetu okrem tých informácií, ktoré sú obchodným tajomstvom1a) výrobcu alebo dovozcu tabakových výrobkov.

(4) Ministerstvo oznamuje Európskej komisii všetky údaje a informácie vyplývajúce z právneho aktu Európskych spoločenstiev a Európskej únie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Napríklad § 18 a 19 Obchodného zákonníka.“.

4. Nadpis pod § 6 znie: „Predaj tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak“.

5. V § 6 ods. 1 sa za slová „tabakových výrobkov“ vkladajú slová „a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,“.

6. V § 6 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „v bufetoch nachádzajúcich sa“.

7. V § 6 ods. 2 a 3 sa za slová „tabakové výrobky“ vkladajú slová „a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak“.

8. V § 6 odsek 5 znie:

(5) Zakazuje sa predaj tabakových výrobkov z automatov.“.

9. V § 7 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

a) na verejných letiskách,2a) v dráhových vozidlách vnútroštátnej verejnej osobnej dopravy na železničných dráhach, električkových, trolejbusových, lanových a špeciálnych dráhach, v priestoroch železničných staníc a zastávok, v prostriedkoch autobusovej vnútroštátnej hromadnej osobnej dopravy, v čakárňach a v prístreškoch na zastávkach vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť,

b) v areáloch zdravotníckych zariadení okrem fajčiarní alebo fajčiarskeho priestoru, ktorý je vyhradený na psychiatrických oddeleniach,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 2 písm. j) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

10. V § 7 ods. 1 písmená g) a h) znejú:

g) v úradných budovách, v uzavretých verejne prístupných priestoroch všetkých typov predajní, v divadlách, v kinách, na výstaviskách, v múzeách a galériách,

h) v zariadeniach spoločného stravovania, okrem zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených minimálne 50 % z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia,“.

11. V § 7 ods. 1 písmeno i) znie:

i) v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,2b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:

2b) § 23 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

12. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 6 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

13. V § 8 ods. 1 písm. a) sa za slová „tabakového dymu“ vkladajú slová „a dymu z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak“.

14. V § 8 ods. 2 sa za slová „tabakové výrobky“ vkladajú slová „a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak“.

15. V § 8 ods. 3 sa slovo „oznamom“ nahrádza slovami „bezpečnostným a zdravotným označením3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.“.

16. § 8 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) V priestoroch, kde je podľa § 7 zákaz fajčenia, musí byť na viditeľnom mieste umiestnený oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú podľa § 9 povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona.“.

17. V § 9 ods. 1 písm. c) sa slová „orgány na ochranu zdravia“ nahrádzajú slovami „orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len „orgány verejného zdravotníctva“),“.

18. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 3 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. “.

19. V § 9 ods. 1 písmeno f) znie:

f) Železničná polícia.“.

20. V § 10 ods. 2 a 3 sa za slová „tabakových výrobkov“ vkladajú slová „a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,“.

21. V § 10 ods. 4 sa za slová „dovozca tabakových výrobkov“ vkladajú slová „a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,“ a za slová „týchto tabakových výrobkov“ sa vkladajú slová „a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,“.

22. V § 10 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 331 eur do 3 319 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak nezabezpečí dodržiavanie obmedzení podľa § 8 ods. 2 až 4.

(7) Orgány verejného zdravotníctva uložia pokutu od 331 eur do 3 319 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak nezabezpečí dodržiavanie zákazov podľa § 7 ods. 1 písm. b) až i).“.

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 11.

23. V § 10 ods. 10 sa za slová „Slovenskou obchodnou inšpekciou“ vkladá čiarka a slová „orgánmi verejného zdravotníctva“.

24. V § 11 ods. 1 písm. c) sa za slová „tabakové výrobky“ vkladajú slová „a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,“.

25. V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) poruší zákaz fajčenia podľa § 7 ods. 1 písm. j).“.

26. V § 11 ods. 2 sa slová „písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „písm. a), b) a d)“.

27. V § 11 odsek 4 znie:

(4) Priestupky podľa odseku 1 písm. a) prejednávajú obce; v blokovom konaní ich môžu prejednávať aj obecná polícia, Železničná polícia a Policajný zbor Slovenskej republiky.“.

28. V § 11 ods. 5 sa slová „regionálne úrady verejného zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „orgány verejného zdravotníctva“.

29. V § 11 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Priestupky uvedené v odseku 1 písm. d) prejednávajú orgány ustanovené v osobitnom predpise.5a)“.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 6 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 465/2005 Z. z., zákonom č. 378/2008 Z. z., zákonom č. 461/2008 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009 okrem čl. I 10. bodu § 7 ods. 1 písm. h), ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.