Oznámenie č. 331/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na rozvoj vodohospodárskych investícií

Čiastka 139/2002
Platnosť od 28.06.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

331

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.

výnos z 11. júna 2002 č. 720/3/2002-100 o poskytovaní dotácií na rozvoj vodohospodárskych investícií.

Výnosom sa ustanovuje, na ktoré podprogramy programu rozvoja vodohospodárskych investícií možno poskytnúť dotácie zo štátneho rozpočtu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 13/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.