Nariadenie vlády č. 60/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu

Platnosť od 22.03.2017
Účinnosť od 01.04.2017 do31.03.2018
Zrušený 55/2018 Z. z.

60

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. marca 2017

o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 51/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Poskytovanie informácii o návrhu technického predpisu

(1) Návrh technického predpisu podľa § 4 zákona, ktorý orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy zodpovedný za predloženie návrhu technického predpisu (ďalej len „zodpovedný orgán“) zasiela Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), je predmetom pripomienkovania Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“), členským štátom Európskej únie, členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu a Tureckom (ďalej len „vnútrokomunitárne pripomienkové konanie“).

(2) Návrh technického predpisu pred jeho schválením a sprievodné dokumenty sa doručia úradu v elektronickej podobe.

(3) Úrad informuje Komisiu podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona o návrhu technického predpisu prostredníctvom elektronickej databázy Komisie.

(4) Ak návrh technického predpisu obsahuje okrem technických požiadaviek podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona aj fiškálnu požiadavku alebo finančnú požiadavku podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona, k fiškálnej požiadavke alebo k finančnej požiadavke sa nepredkladajú pripomienky ani podrobné stanovisko podľa § 3.

(5) Ak zodpovedný orgán vykoná zmeny v návrhu technického predpisu podľa § 8a ods. 3 písm. d) zákona, takto upravený návrh technického predpisu je predmetom nového vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

§ 2

Určená lehota

(1) Určená lehota na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie je tri mesiace; určená lehota začína plynúť dňom registrácie návrhu technického predpisu Komisiou.

(2) Určená lehota podľa odseku 1 sa predĺži na

a) 4 mesiace, ak sa v určenej lehote podľa odseku 1 doručí podrobné stanovisko k návrhu technického predpisu, ktorý ustanovuje požiadavky na službu informačnej spoločnosti podľa § 2 ods. 2 zákona,

b) 6 mesiacov, ak sa v určenej lehote podľa odseku 1 doručí podrobné stanovisko k návrhu technického predpisu okrem návrhu technického predpisu, ktorý ustanovuje požiadavky na službu informačnej spoločnosti podľa § 2 ods. 2 zákona,

c) 12 mesiacov, ak Komisia v určenej lehote podľa odseku 1 oznámi zámer prijať právne záväzný akt Európskej únie v oblasti, ktorú upravuje návrh technického predpisu predložený na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie,

d) 12 mesiacov, ak Komisia v určenej lehote podľa odseku 1 oznámi, že oblasť, ktorú upravuje návrh technického predpisu predložený na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie, je predmetom návrhu právne záväzného aktu Európskej únie predloženého Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie,

e) 18 mesiacov, ak Rada Európskej únie prijme svoju pozíciu v prvom čítaní podľa osobitného predpisu1) počas lehoty podľa písmena c) alebo písmena d).

(3) Ak Komisia predloží k návrhu technického predpisu podrobné stanovisko, určená lehota sa predĺži na nevyhnutne potrebný čas, kým Komisia predloží súhlas k vyjadreniu zodpovedného orgánu.

(4) Predĺžená určená lehota podľa odseku 2 písm. c) až e) uplynie dňom, ak Komisia oznámi, že nemá zámer prijať právne záväzný akt Európskej únie v oblasti, ktorú upravuje návrh technického predpisu predložený na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie, ak Komisia stiahne svoj návrh alebo ak Rada Európskej únie, Európsky parlament alebo Komisia prijme právne záväzný akt Európskej únie v oblasti, ktorú upravuje návrh technického predpisu predložený na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie.

(5) Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak zodpovedný orgán

a) predloží na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie

1. návrh technického predpisu, ktorý zakazuje výrobu určitého výrobku, ale neobmedzuje voľný pohyb tovaru, alebo

2. návrh predpisu s fiškálnou požiadavkou alebo návrh predpisu s finančnou požiadavkou, alebo

b) preukáže, že Slovenská republika je nútená bez zbytočného odkladu prijať návrh technického predpisu z naliehavého dôvodu spôsobeného

1. vážnou a nepredvídateľnou okolnosťou, ktorá súvisí s ochranou verejného zdravia, ochranou verejnej bezpečnosti, ochranou živočíchov a rastlín, a pri pravidlách pre služby informačnej spoločnosti, ktorá súvisí s ochranou verejného poriadku, najmä vo vzťahu k ochrane maloletých detí, alebo

2. okolnosťou, ktorá súvisí s ochranou bezpečnosti finančného systému, a to najmä s ochranou vkladateľov, investorov alebo s ochranou poistencov.

(6) Návrh technického predpisu podľa odseku 5 písm. b) sa prijme až po doručení súhlasu Komisie.

§ 3

Podrobné stanovisko a pripomienka

(1) Podrobné stanovisko je zásadný nesúhlas Komisie alebo členského štátu Európskej únie z dôvodu, že návrh technického predpisu obmedzuje voľný pohyb tovaru, slobodu poskytovania služieb alebo slobodu usadiť sa poskytovateľovi služieb informačnej spoločnosti, a predkladá sa formou notifikačnej správy, ktorá je sprístupnená na webovom sídle úradu.

(2) Podrobné stanovisko sa nepredkladá k

a) fiškálnej požiadavke alebo k finančnej požiadavke návrhu technického predpisu,

b) časti návrhu technického predpisu o službách informačnej spoločnosti, ktorá obsahuje podrobnosti, ktoré vyplývajú z jazykovej, kultúrnej alebo z národnej rôznorodosti členského štátu Európskej únie, alebo

c) k návrhu technického predpisu členského štátu Európskeho združenia voľného obchodu a Turecka.

(3) Pripomienka je nesúhlas Komisie, členského štátu Európskej únie, členského štátu Európskeho združenia voľného obchodu alebo Turecka s návrhom technického predpisu a predkladá sa formou notifikačnej správy, ktorá je sprístupnená na webovom sídle úradu.

(4) Vyjadrenie zodpovedného orgánu k podrobnému stanovisku alebo k pripomienke Komisie, vyjadrenie zodpovedného orgánu k pripomienke alebo k podrobnému stanovisku členského štátu Európskej únie, vyjadrenie zodpovedného orgánu k pripomienke členského štátu Európskeho združenia voľného obchodu a vyjadrenie zodpovedného orgánu k pripomienke Turecka k návrhu technického predpisu Slovenskej republiky sa predkladá formou notifikačnej správy, ktorá je sprístupnená na webovom sídle úradu.

§ 4

Sprievodné dokumenty

(1) Sprievodným dokumentom je na účely tohto nariadenia vlády

a) notifikačný formulár, ktorý je sprístupnený na webovom sídle úradu,

b) všeobecne záväzný právny predpis,2) podľa ustanovenia ktorého sa návrh technického predpisu vydáva, alebo všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa návrhom technického predpisu mení alebo dopĺňa,

c) doložka vybraných vplyvov a analýza vplyvov3) návrhu technického predpisu.

(2) Notifikačný formulár obsahuje najmä

a) názov a sídlo oznamovacieho miesta ustanoveného v § 8 ods. 1 zákona,

b) názov, sídlo, emailovú adresu a telefonický kontakt zodpovedného orgánu,

c) zodpovedným orgánom určený kód výrobku podľa zoznamu kódov výrobkových skupín a skupín služieb informačnej spoločnosti, ktorý je zverejnený na webovom sídle úradu,

d) názov návrhu technického predpisu,

e) názov výrobku, ktorý je predmetom úpravy návrhu technického predpisu,

f) informáciu, či sa na návrh technického predpisu vzťahuje aj informačná povinnosť podľa osobitného predpisu,4)

g) predmet úpravy a stručný opis návrhu technického predpisu,

h) stručné odôvodnenie potreby prijatia návrhu technického predpisu,

i) názov všeobecne záväzného právneho predpisu podľa odseku 1 písm. b),

j) požiadavku na uplatnenie postupu podľa § 2 ods. 5 písm. b) a odôvodnenie tejto požiadavky,

k) požiadavku na zachovanie dôverného charakteru návrhu technického predpisu pri poskytovaní informácií o návrhu technického predpisu a odôvodnenie tejto požiadavky,

l) informáciu, či návrh technického predpisu obsahuje fiškálnu požiadavku alebo finančnú požiadavku,

m) informáciu, či sa návrh technického predpisu oznamuje aj podľa medzinárodnej zmluvy.5)

(3) Sprievodným dokumentom návrhu technického predpisu, ktorý môže obmedziť predaj alebo používanie chemickej látky, chemického prípravku alebo chemického výrobku z dôvodu ochrany zdravia, ochrany spotrebiteľa alebo ochrany životného prostredia, je okrem sprievodných dokumentov uvedených v odseku 1 aj údaj o chemickej látke, chemickom prípravku alebo o chemickom výrobku a o ich známej dostupnej náhrade alebo odkaz na túto náhradu, ak sú takéto informácie k dispozícii, a údaj o predpokladanom vplyve na zdravie, na ochranu spotrebiteľa alebo na životné prostredie spolu s analýzou vykonanou zodpovedajúcim spôsobom podľa zásad uvedených v osobitnom predpise.6)

§ 5

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 6

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.


§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.


Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Článok 294 ods. 4 a 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Konsolidované znenie) (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).

2) § 1 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 400/2015 Z. z.

4) Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30. 12. 2006), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (Ú. v. EÚ L 404, 30. 12. 2006).

5) Dohoda o technických prekážkach obchodu, Dohoda o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.).

6) Príloha XV časť II bod 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006).


Príloha k nariadeniu vlády č. 60/2017 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).