Nariadenie vlády č. 655/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zníženie emisií z klimatizačných systémov v motorových vozidlách

Čiastka 264/2007
Platnosť od 29.12.2007
Účinnosť od 05.01.2008

655

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. decembra 2007

o technických požiadavkách na zníženie emisií z klimatizačných systémov v motorových vozidlách

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje technické požiadavky na typové schválenie ES vozidla1) alebo typové schválenie vozidla2) pre typ vozidiel kategórie M1 a N1 s prevádzkovou hmotnosťou do 1280 kg3) (ďalej len „vozidlo“) vzhľadom na emisie z klimatizačných systémov namontovaných vo vozidlách a na bezpečné fungovanie týchto klimatizačných systémov, ako aj na podmienky na dodatočnú montáž klimatizačných systémov do vozidiel a doplňovanie ich náplne.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) klimatizačným systémom systém, ktorého hlavným účelom je znižovanie teploty a vlhkosti vzduchu v priestore vozidla pre cestujúcich,

b) dvojitým systémom odparovania systém, v ktorom je jeden odparovač namontovaný v priestore motora a druhý v inom priestore vozidla; všetky ostatné systémy sa považujú za jednoduché systémy odparovania,

c) fluórovaným skleníkovým plynom fluórovaný uhľovodík (HFC), plnofluórovaný uhľovodík (PFC) a fluorid sírový (SF6) ustanovené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,4) a prípravky obsahujúce tieto látky s výnimkou látok kontrolovaných podľa osobitného predpisu,5)

d) fluórovaným uhľovodíkom (HFC) organická zlúčenina, ktorá pozostáva z uhlíka, vodíka a fluóru a v ktorej molekula neobsahuje viac ako šesť atómov uhlíka,

e) plnofluórovaným uhľovodíkom (PFC) organická zlúčenina, ktorá pozostáva len z uhlíka a fluóru a v ktorej molekula neobsahuje viac ako šesť atómov uhlíka,

f) potenciálom globálneho otepľovania (GWP) potenciál klimatického otepľovania fluórovaného skleníkového plynu vo vzťahu k potenciálu globálneho otepľovania oxidu uhličitého; vypočíta sa ako potenciál otepľovania jedného kilogramu plynu za obdobie 100 rokov vo vzťahu k jednému kilogramu CO2; príslušné hodnoty GWP sú uverejnené v tretej hodnotiacej správe prijatej Medzivládnym panelom pre klimatickú zmenu,

g) prípravkom zmes zložená z dvoch alebo viacerých látok, z ktorých je aspoň jedna fluórovaný skleníkový plyn; celkový potenciál globálneho otepľovania prípravku sa určí metódou uvedenou v prílohe č. 1,

h) dodatočným vybavením montáž klimatizačného systému do vozidla po jeho prihlásení do evidencie vozidiel.

§ 3

(1) Štátny dopravný úrad6) udelí typové schválenie ES vozidla alebo typové schválenie vozidla vzhľadom na emisie z klimatizačných systémov iba tým typom vozidiel, ktoré spĺňajú technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Na účely udelenia typového schválenia ES vozidla alebo typového schválenia vozidla dokončeného typu vozidla výrobca alebo zástupca výrobcu poskytne štátnemu dopravnému úradu informácie o druhu chladiva použitého v klimatizačných systémoch namontovaných v nových vozidlách.

(3) Na účely typového schválenia ES vozidla alebo typového schválenia vozidla pre typ vozidiel vybavených klimatizačnými systémami s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150 sa vykonáva harmonizovaná skúška úniku týchto plynov,7) ktorou sa zisťuje, či sa neprekračujú maximálne povolené hodnoty úniku uvedené v § 4 ods. 2.

(4) Ak z klimatizačných systémov uniklo nadmerné množstvo chladiva, je zakázané ich doplňovanie fluórovanými skleníkovými plynmi, pokiaľ nie je odstránená príčina úniku.

§ 4

(1) Príslušný štátny orgán8) od 5. júna 2008

a) nesmie zamietnuť žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla alebo typového schválenia vozidla pre nový typ vozidla, ak vozidlo vybavené klimatizačným systémom s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150 spĺňa technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

b) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie nového vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak vozidlo vybavené klimatizačným systémom s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150 spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Štátny dopravný úrad od 5. januára 2009 udelí typové schválenie ES vozidla alebo typové schválenie vozidla, ak typ vozidla vybavený klimatizačným systémom s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150 spĺňa mieru úniku pri jednoduchých systémoch odparovania do 40 gramov fluórovaných skleníkových plynov ročne, pri dvojitých systémoch odparovania do 60 gramov fluórovaných skleníkových plynov ročne.

(3) Osvedčenia o zhode COC9) vystavené pre nové vozidlá sa považujú za neplatné od 5. januára 2010, ak typ klimatizačného systému nespĺňa podmienky podľa odseku 2, pričom je zakázané uvedenie týchto vozidiel na trh, do evidencie a do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.

(4) Štátny dopravný úrad od 1. januára 2011 zamietne žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla alebo typového schválenia vozidla, ak typ vozidla je vybavený klimatizačným systémom s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150.

(5) Osvedčenia o zhode COC vystavené pre nové vozidlá sa považujú za neplatné od 1. januára 2017, ak typ vozidla je vybavený klimatizačným systémom s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150, pričom je zakázané uvedenie týchto vozidiel na trh, do evidencie a do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.

§ 5

(1) Nové typy vozidiel schválené od 1. januára 2011 nesmú byť dodatočne vybavené klimatizačným systémom s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150.

(2) Od 1. januára 2017 nesmú byť žiadne vozidlá dodatočne vybavené klimatizačným systémom s navrhovaným obsahom fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150.

(3) Klimatizačné systémy montované do nových typov vozidiel schválených od 1. januára 2011 je zakázané plniť fluórovanými skleníkovými plynmi s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150.

(4) Od 1. januára 2017 je zakázané plniť klimatizačné systémy vo všetkých vozidlách fluórovanými skleníkovými plynmi s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150. To sa nevzťahuje na doplňovanie klimatizačných systémov obsahujúcich tieto plyny, ktoré boli namontované do vozidiel pred 1. januárom 2017.

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.


§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. januára 2008.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1

k nariadeniu vlády č. 655/2007 Z. z.

METÓDA VÝPOČTU CELKOVÉHO POTENCIÁLU GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA (GWP) PRÍPRAVKU

Celkový GWP prípravku je vážený priemer odvodený zo súčtu hmotností podielov jednotlivých látok vynásobených ich GWP.

∑ (látka X % x GWP) + (látka Y % x GWP) + ... (látka N % x GWP),

kde % je hmotnostný príspevok s toleranciou hmotnosti +/– 1 %.

Napríklad: použitie vzorca na teoretickú zmes plynov zloženú z 23 % HFC-32, 25 % HFC-125 a 52 % HFC-134a:

∑ (23 % x 550) + (25 % x 3400) + (52 % x 1300)

› Celkový  GWP = 1652,5.

Príloha č. 2

k nariadeniu vlády č. 655/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES zo 17. mája 2006 o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006).

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie Komisie (ES) č. 706/2007 z 21. júna 2007, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES stanovujú správne ustanovenia pre typové schválenie ES vozidiel a harmonizovaná skúška merania úniku z určitých klimatizačných systémov (Ú. v. EÚ L 161, 22. 6. 2007).

2) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
Nariadenie Komisie (ES) č. 706/2007 z 21. júna 2007, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES stanovujú správne ustanovenia pre typové schválenie ES vozidiel a harmonizovaná skúška merania úniku z určitých klimatizačných systémov (Ú. v. EÚ L 161, 22. 6. 2007).

3) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z.

4) Príloha A ku Kjótskemu protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (oznámenie č. 139/2005 Z. z.).

5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5.).

6) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

7) Príloha č. 2 k nariadeniu Komisie (ES) č. 706/2007 z 21. júna 2007, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES stanovujú správne ustanovenia pre typové schválenie ES vozidiel a harmonizovaná skúška merania úniku z určitých klimatizačných systémov (Ú. v. EÚ L 161, 22. 6. 2007).

8) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

9) § 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z.