Nariadenie vlády č. 154/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel

(v znení č. 129/2018 Z. z.)

Čiastka 56/2006
Platnosť od 15.03.2006
Účinnosť od 20.05.2018
Redakčná poznámka

okrem § 5 písm. d), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

154

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. marca 2006

o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje povinnosť používania zariadení obmedzujúcich rýchlosť vozidiel (ďalej len „zariadenie obmedzujúce rýchlosť“) uvedených v § 2.

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na vozidlá

a) s právom prednostnej jazdy,1)

b) na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis1a) a ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel,1b)

c) používané pre verejné služby v mestskej oblasti,

d) v skúšobnej prevádzke podrobujúce sa skúšobným jazdám v cestnej premávke,1c)

e) kategórie M2 a M3, ktorých konštrukčná rýchlosť neprevyšuje 100 km · h-1,

f) kategórie N2 a N3, ktorých konštrukčná rýchlosť neprevyšuje 90 km · h-1.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa vozidlom rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N2 a N3 uvedené v osobitnom predpise,2) určené na prevádzku v cestnej premávke, s konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km · h-1.

§ 3

Zariadenie obmedzujúce rýchlosť musí spĺňať technické požiadavky ustanovené predpisom Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 89.3)

§ 4

(1) Vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 uvedené v § 5 musia byť vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť.

(2) Zariadenie obmedzujúce rýchlosť musí obmedziť rýchlosť vozidla tak, aby neprevýšila

a) 100 km · h-1 pri vozidlách kategórie M2 a M3,

b) 90 km · h-1 pri vozidlách kategórie N2 a N3.

(3) Vozidlá určené na prepravu nebezpečného tovaru musia byť vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť tak, aby rýchlosť vozidla neprevýšila 90 km · h-1.

§ 5

Ustanovenia § 4 ods. 1 a 2 sa vzťahujú na vozidlá

a) kategórie N3 a M3 s najvyššou povolenou hmotnosťou nad 10 t, ktoré boli uvedené do evidencie vozidiel od 1. januára 1988,

b) kategórie N2, M2 a M3 s najvyššou povolenou hmotnosťou od 5 t do 10 t, ktoré boli uvedené do evidencie vozidiel od 1. januára 2005,

c) kategórie N2, M2 a M3 s najvyššou povolenou hmotnosťou od 5 t do 10 t, prevádzkované vo vnútroštátnej doprave a medzinárodnej doprave, ktoré boli uvedené do evidencie vozidiel od 1. októbra 2001 do 1. januára 2005,

d) kategórie N2, M2 a M3 s najvyššou povolenou hmotnosťou od 5 t do 10 t, prevádzkované výhradne vo vnútroštátnej doprave, ktoré boli uvedené do evidencie vozidiel od 1. októbra 2001 do 1. januára 2005.

§ 6

Zariadenia obmedzujúce rýchlosť môžu inštalovať len fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú udelené osvedčenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu podľa osobitného predpisu.4)

§ 7

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.


§ 8

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006 okrem § 5 písm. d), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 154/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Rady 92/6/EHS z 10. februára 1992 o montáži a používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie motorových vozidiel v spoločenstve (Ú. v. ES L 057, 2. 3. 1992) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/85/ES (Ú. v. ES L 327, 4. 12. 2002).

Poznámky pod čiarou

1) § 40 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1a) § 1 ods. 5 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1b) § 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1c) § 49 ods. 1 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.

2) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2013 Z. z.

3) Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška č. 176/1960 Zb.).

4) § 7 zákona č. 106/2018 Z. z.