Vyhláška č. 30/1987 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci medzi ústrednými orgánmi podieľajúcimi sa na riadení národných výborov a rád

Čiastka 7/1987
Platnosť od 23.04.1987
Účinnosť od 08.05.1987
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 4 dňom podpisu.

30

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 5. marca 1987

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci medzi ústrednými orgánmi podieľajúcimi sa na riadení národných výborov a rád


Dňa 28. januára 1987 bola v Židlochoviciach podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci medzi ústrednými orgánmi podieľajúcimi sa na riadení národných výborov a rád. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 4 dňom podpisu.

Slovenské znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci medzi ústrednými orgánmi podieľajúcimi sa na riadení národných výborov a rád

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Maďarskej ľudovej republiky vedené spoločnými záujmami považujú za účelné rozvíjať spoluprácu medzi ústrednými orgánmi ČSR, SSR a MĽR podieľajúcimi sa na riadení národných výborov a rád (ďalej len „miestne orgány“).

S cieľom zabezpečenia tejto spolupráce, ktorá má prispievať k posilňovaniu vzájomného porozumenia a k zvyšovaniu úrovne práce miestnych orgánov v Československej socialistickej republike a v Maďarskej ľudovej republike, sa obe zmluvné strany dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozširovať a prehlbovať vzájomnú spoluprácu v oblasti činnosti miestnych orgánov a ich riadenia.

Základ pre túto spoluprácu spočívajúcu najmä vo vzájomnom pracovnom styku a výmene skúseností tvorí táto Dohoda.

S cieľom dosiahnuť rýchlejšiu a kvalitnejšiu vzájomnú informovanosť v oblasti činnosti a riadenia miestnych orgánov si budú obe zmluvné strany priebežne vzájomne vymieňať a zasielať:

a) dokumenty a materiály vrátane príslušných uznesení týkajúcich sa zásadných otázok výstavby, vnútornej štruktúry, pôsobnosti a činnosti miestnych orgánov,

b) informácie, študijné a ďalšie materiály týkajúce sa riadenia činnosti miestnych orgánov a riešenia dôležitých úloh v ich pôsobnosti,

c) dôležité publikácie týkajúce sa postavenia a pôsobnosti miestnych orgánov.

Článok 2

Zmluvné strany budú formou vzájomných návštev odborných pracovníkov príslušných ústredných orgánov a miestnych orgánov organizovať obojstrannú výmenu skúseností, konzultácie a štúdium pokrokových metód práce miestnych orgánov.

Námety na realizáciu spolupráce, ako aj jej formu, úlohy a rozsah budú určené v rámci Vykonávacieho protokolu.

Článok 3

Spolupráca oboch zmluvných strán sa bude spresňovať Vykonávacím protokolom k tejto Dohode uzavieraným vždy na obdobie štyroch rokov.

Plnenie príslušného Vykonávacieho protokolu bude hodnotené pred podpisom nového na pravidelných schôdzach zástupcov oboch zmluvných strán konaných v štvorročných obdobiach striedavo na území Československej socialistickej republiky a na území Maďarskej ľudovej republiky.

Článok 4

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu a uzaviera sa na neobmedzenú dobu. Každá zo zmluvných strán však môže Dohodu písomne vypovedať, v takom prípade stráca platnosť po uplynutí troch mesiacov odo dňa oznámenia výpovede druhej zmluvnej strane.

Táto Dohoda môže byť menená alebo doplnená na základe súhlasu oboch zmluvných strán. Zmeny a doplnenia musia byť uskutočnené písomnou formou.

Dané v Židlochoviciach 28. januára 1987 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Josef Jung v. r.

Za vládu

Maďarskej ľudovej republiky:

Lajos Papp v. r.