Oznámenie č. 516/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Dohode o zriadení Medzinárodného vyšehradského fondu

Čiastka 211/2005
Platnosť od 25.11.2005
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť 13. októbra 2005.

516

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. júla 2005 bol v Budapešti prijatý Dodatok k Dohode o zriadení Medzinárodného vyšehradského fondu.

V mene Slovenskej republiky bol dodatok podpísaný 11. júla 2005 v Budapešti.

Národná rada Slovenskej republiky s dodatkom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1842 z 23. septembra 2005 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 12. októbra 2005. Ratifikačná listina bola uložená u vlády Slovenskej republiky, depozitára dohovoru, 13. októbra 2005.

Dodatok nadobudol platnosť 13. októbra 2005 na základe článku III a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 13. októbra 2005 na základe toho istého článku.

K oznámeniu č. 516/2005 Z. z.

DODATOK

k Dohode o zriadení Medzinárodného vyšehradského fondu

Vláda Českej republiky, vláda Maďarskej republiky, vláda Poľskej republiky a vláda Slovenskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) sa dohodli zmeniť a doplniť Štatút Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dohody, takto:

Článok I

1. V článku 1 tretia odrážka znie:

„– spoločná prezentácia štátov zmluvných strán v tretích krajinách.“.

2. V článku 2 nová piata odrážka znie:

„– podpora a rozvoj turizmu v zmluvných stranách.“.

3. Za článok 2 sa dopĺňa nový článok 3, ktorý znie:

„Článok 3

Fond môže podporiť projekty vzniknuté v iných než zmluvných štátoch, ak budú mať najmenej dvoch (2) spoluorganizátorov zo zmluvných strán a ak sa téma projektu bude vzťahovať na oblasť Vyšehradskej skupiny.“.

Doterajšie články 3 až 43 sa označujú ako 4 až 44.

4. V článku 5 sa dopĺňa tretia veta v znení:

„Výkonný riaditeľ má svojho zástupcu.“.

5. Názov šiestej kapitoly znie:

„VÝKONNÝ RIADITEĽ, ZÁSTUPCA VÝKONNÉHO RIADITEĽA A SEKRETARIÁT“.

6. V článku 26 sa dopĺňa tretí odsek, ktorý znie:

3. Zástupca výkonného riaditeľa vykonáva úlohy uvedené v Pravidlách upravujúcich práva a povinnosti výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa.“.

7. V článku 27 sa vo všetkých troch vetách za výraz „riaditeľ“ dopĺňa výraz „a zástupca výkonného riaditeľa“.

8. V článku 28 sa v oboch vetách za výraz „riaditeľ“ dopĺňa výraz „a zástupca výkonného riaditeľa“.

Článok II

Všetky ostatné ustanovenia dohody zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Článok III

Tento dodatok bude prijatý v súlade s príslušnými národnými právnymi úpravami zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom, keď bude u depozitára uložená posledná listina potvrdzujúca skončenie príslušného vnútroštátneho schvaľovacieho procesu.

Depozitárom tohto dodatku bude vláda Slovenskej republiky.

Na dôkaz súhlasu dolupodpísaní s plným oprávnením podpísali tento dodatok k dohode.

Dané v Budapešti 11. júla 2005 v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom jazyku.

Za vládu Českej republiky:

Petr Kolář v. r.

Za vládu Maďarskej republiky:

Ferenc Somogyi v. r.

Za vládu Poľskej republiky:

Jan Truszczyński v. r.

Za vládu Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Anglické znenie textu