284

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003

o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Všeobecné ustanovenia

(1) Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady uvedená v prílohe č. 1.

(2) Toto nariadenie ustanovuje veterinárne požiadavky na dovoz z tretích krajín1)

a) domáceho hovädzieho dobytka a ošípaných určených na chov, produkciu alebo na zabitie,

b) domácich oviec alebo kôz určených na plemenitbu, chov, výkrm alebo na zabitie,

c) čerstvého mäsa z domáceho hovädzieho dobytka vrátane druhov byvol riečny (Bubalus bubalis) a bizón americký (Bison bison), ošípaných, oviec, kôz a z domácich nepárnokopytníkov,

d) na účely § 3 čerstvého mäsa voľne žijúcich párnokopytníkov a nepárnokopytníkov, ak ide o povolený dovoz z tretích krajín,

e) mäsových výrobkov vyrobených z čerstvého mäsa podľa písmena c) okrem čerstvého mäsa uvedeného

1. v osobitnom predpise,2)

2. v ustanoveniach § 19,

(3) Toto nariadenie sa nevzťahuje na

a) zvieratá určené výhradne na pastvu alebo na prácu na dočasné obdobie v blízkosti štátnej hranice Slovenskej republiky,

b) mäso a mäsové výrobky, ktoré tvoria súčasť osobnej batožiny cestujúcich a sú určené na ich osobnú spotrebu, ak ich prepravované množstvo nepresahuje 1 kg na osobu a ak pochádzajú z tretej krajiny alebo jej časti, ktorá je uvedená v zozname podľa § 3 a z ktorej nie je dovoz zakázaný podľa osobitného predpisu;3) ustanovenie sa nevzťahuje na mäso a mäsové výrobky uvedené vpísmene e),

c) mäso a mäsové výrobky zasielané v malých balíčkoch fyzickým osobám, ak ich množstvo nepresahuje 1 kg a ak nie sú dovážané na účely obchodu a pochádzajú z tretej krajiny alebo jej časti, ktorá je uvedená v zozname podľa § 3 a z ktorej nie je dovoz zakázaný podľa osobitného predpisu;3) ustanovenie sa nevzťahuje na mäso a mäsové výrobky uvedené v písmene e),

d) mäso a mäsové výrobky určené na stravovanie personálu a cestujúcich v dopravných prostriedkoch, ktoré zabezpečujú medzinárodnú prepravu. Ak sa takéto mäso a mäsové výrobky alebo kuchynský odpad znich vykladajú, musia sa neškodne odstrániť. Nie je však potrebné neškodne odstrániť mäso alebo mäsové výrobky, ak sa prekladajú priamo alebo po predchádzajúcom umiestnení pod colným dohľadom z jedného dopravného prostriedku na ďalší,

e) mäso a mäsové výrobky, ak ich množstvo nepresahuje 1 kg, ak boli tepelne ošetrené v nepriedušne uzavretých obaloch pri hodnote Fc 3,00 alebo viac a

1. tvoria súčasť osobnej batožiny cestujúcich a sú určené na ich osobnú spotrebu,

2. sú zasielané v malých balíčkoch fyzickým osobám a nie sú dovážané na účely obchodu.

§ 2

Vymedzenie pojmov

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) úradným veterinárnym lekárom veterinárny lekár vymenovaný príslušným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu4) alebo príslušným ústredným orgánom členského štátu alebo tretej krajiny,

b) krajinou určenia Slovenská republika, do ktorej sú zvieratá, čerstvé mäso alebo mäsové výrobky zasielané z tretej krajiny,

c) treťou krajinou krajina, na ktorú sa nevzťahujú osobitné predpisy,5)

d) dovozom uvedenie zvierat, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov na územie Slovenskej republiky z tretej krajiny,

e) chovom úradne kontrolovaný poľnohospodársky, priemyselný alebo obchodný podnik umiestnený na území tretej krajiny, v ktorom je zvyčajným spôsobom držaný alebo chovaný hovädzí dobytok alebo ošípané určené na chov, produkciu alebo na zabitie, alebo ovce, alebo kozy určené na plemenitbu, chov, výkrm alebo na zabitie,

f) oblasťou bez choroby územie, na ktorom podľa úradných zistení neboli zvieratá postihnuté nákazlivými alebo infekčnými chorobami uvedenými v zozname zostavenom v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev, ktorý vydáva hlavný veterinárny lekár, a to po dobu a v okruhu, ktoré sú určené v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.

(2) Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v nariadeniach,6) ktorými sa transponujú príslušné predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohách č. 1 týchto nariadení.

(3) Na účely tohto nariadenia sa nepoužije pojem „hydinové mäso“ uvedený vosobitnom predpise.7)

§ 3

Zoznamy tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz

(1) Hlavný veterinárny lekár podľa osobitného predpisu8) a v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev vydáva zoznamy tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa do Slovenskej republiky povoľuje dovoz

a) domáceho hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných určených na chov, produkciu alebo na zabitie,

b) čerstvého mäsa z domáceho hovädzieho dobytka vrátane druhov byvol riečny (Bubalus bubalis) a bizón americký (Bison bison), ošípaných, oviec, kôz alebo z domácich nepárnokopytníkov a mäsových výrobkov vyrobených z takéhoto čerstvého mäsa alebo s takýmto čerstvým mäsom,

c) čerstvého mäsa voľne žijúcich párnokopytníkov a nepárnokopytníkov, pričom sa berie do úvahy zdravotná situácia v týchto tretích krajinách alebo ich častiach.

(2) Hlavný veterinárny lekár môže v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev doplniť alebo upraviť zoznam podľa odseku 1, najmä ak ide o kolónku zoznamu týkajúcu sa mäsových výrobkov, ak je to potrebné vzhľadom na druhy zvierat a v prípade podľa § 21 ods. 2 vzhľadom na požadované ošetrenie.

(3) Pri rozhodovaní, či tretia krajina alebo jej časť môže byť uvedená v zozname podľa odseku 1, sa berie do úvahy

a) zdravotný stav hospodárskych zvierat, ostatných domácich zvierat a voľne žijúcich zvierat v tretej krajine, najmä vzhľadom na exotické choroby zvierat, a zdravotná situácia prostredia v tejto krajine, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí a zvierat v Slovenskej republike,

b) pravidelnosť a rýchlosť poskytovania informácií treťou krajinou oprítomnosti infekčných alebo nákazlivých chorôb zvierat na jej území, najmä chorôb uvedených na zoznamoch A a B Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat (OIE),

c) predpisy tretej krajiny pre prevenciu a kontrolu nákaz zvierat,

d) štruktúra veterinárnych služieb v tretej krajine a právomoci, ktoré tieto služby majú,

e) organizácia a zavádzanie opatrení na prevenciu a kontrolu infekčných alebo nákazlivých chorôb zvierat,

f) právne predpisy tretej krajiny o používaní látok, najmä ak ide o ich zákaz alebo ich povolenie, distribúciu, ich uvedenie na trh a pravidlá na ich používanie a kontrolu.

(4) Pri rozhodovaní o tom, či tretia krajina alebo jej časť môže byť uvedená v zozname podľa odseku 1, sa berú do úvahy najmä záruky poskytované treťou krajinou, ktoré sa týkajú zdravia ľudí a zdravia zvierat, ak ide o mäsové výrobky.

Zoznamy prevádzkarní, z ktorých sa povoľuje dovoz

§ 4

(1) Hlavný veterinárny lekár podľa osobitného predpisu9) a v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev vydáva zoznamy prevádzkarní, z ktorých sa povoľuje dovoz čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov do Slovenskej republiky.

(2) Hlavný veterinárny lekár môže v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev doplniť alebo upraviť zoznamy podľa odseku 1 na základe výsledkov inšpekcií podľa § 5, o ktorých Európska komisia (ďalej len „komisia“) vopred informovala Slovenskú republiku.

(3) Pri rozhodovaní, či bitúnok, rozrábkareň, prevádzkareň na výrobu mäsových výrobkov, mraziareň alebo chladiareň, ktorá sa nachádza na inom mieste, ako je bitúnok, rozrábkareň alebo prevádzkareň na výrobu mäsových výrobkov, môžu byť uvedené v zoznamoch podľa odseku 1, sa berú do úvahy najmä

a) záruky, ktoré môže poskytnúť tretia krajina, týkajúce sa splnenia požiadaviek tohto nariadenia,

b) predpisy tretej krajiny týkajúce sa podávania akýchkoľvek látok jatočným zvieratám, ktoré by mohli ovplyvniť zdravotnú neškodnosť mäsa alebo mäsových výrobkov,

c) ak ide o čerstvé mäso, či v každom jednotlivom prípade vyhovuje požiadavkám tohto nariadenia a osobitného predpisu;10) v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev môže príslušný orgán veterinárnej správy11) povoliť výnimky z ustanovení osobitného predpisu,12)

d) ak ide o mäsové výrobky, či v každom jednotlivom prípade vyhovujú požiadavkám tohto nariadenia a osobitného predpisu,13)

e) organizácia služby alebo služieb tretej krajiny vykonávajúcich prehliadku mäsa, právomoci, ktoré táto služba alebo služby majú, a dozor, ktorému podliehajú; v súlade s rozhodnutím komisie môže príslušný orgán veterinárnej správy požadovať osobitné záruky týkajúce sa kvality pitnej vody používanej v prevádzkarňach a zdravotníckeho dozoru nad zamestnancami pracujúcimi v prevádzkarňach a manipulujúcimi s čerstvým mäsom.

(4) Bitúnok, rozrábkareň, prevádzkareň na výrobu mäsových výrobkov, mraziareň alebo chladiareň, ktorá sa nachádza na inom mieste, ako je bitúnok, rozrábkareň alebo prevádzkareň na výrobu mäsových výrobkov, môžu byť uvedené v zoznamoch podľa odseku 1, len ak sa nachádzajú v niektorej z tretích krajín alebo jej časti, uvedených v § 3 ods. 1 a ak boli úradne schválené príslušným orgánom tretej krajiny na vývoz do Európskych spoločenstiev alebo do Slovenskej republiky a musia vyhovovať príslušným ustanoveniam osobitných predpisov14) a byť pod stálym dozorom úradného veterinárneho lekára tretej krajiny.

§ 5

(1) Veterinárni odborníci členských štátov a komisie môžu vykonávať v spolupráci s príslušným orgánom veterinárnej správy v rozsahu potrebnom na jednotné použitie právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č. 1 a ustanovení § 3 ods. 3 a § 4 ods. 3 a 4 tohto nariadenia kontroly na mieste v tretích krajinách.

(2) Ak sa kontrolou podľa odseku 1 zistia závažné nedostatky v schválenej prevádzkarni, komisia okamžite informuje Slovenskú republiku. Hlavný veterinárny lekár v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev dočasne zruší schválenie prevádzkarne na dovoz do Slovenskej republiky.

Dovoz hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných

§ 6

(1) Okrem ustanovenia § 3 ods. 1 možno povoliť dovoz hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných za podmienky, že pochádzajú z tretej krajiny,

a) ktorá je bez výskytu chorôb, ku ktorým sú zvieratá vnímavé

1. počas predchádzajúcich 12 mesiacov bez moru hovädzieho dobytka, infekčnej pleuropneumónie hovädzieho dobytka, katarálnej horúčky oviec, afrického moru ošípaných, nákazlivej obrny ošípaných, moru malých prežúvavcov, epizootickej hemoragickej choroby, kiahní oviec a kôz a horúčky doliny Rift,

2. počas predchádzajúcich šiestich mesiacov vezikulárnej stomatitídy,

b) v ktorej počas predchádzajúcich 12 mesiacov nebola vykonávaná vakcinácia proti chorobám uvedeným v písmene a) bode 1, ku ktorým sú zvieratá vnímavé.

(2) Na územie Slovenskej republiky možno dovážať z územia tretej krajiny zvieratá vnímavé ku slintačke a krívačke za podmienky, že táto krajina

a) je bez výskytu slintačky a krívačky najmenej dva roky, nevykonáva vakcináciu najmenej 12 mesiacov, nepovoľuje na svojom území prítomnosť vakcinovaných zvierat, od vakcinácie ktorých uplynula lehota kratšia ako jeden rok, a poskytne garanciu, že zvieratá neboli vakcinované proti slintačke a krívačke,

b) je bez výskytu slintačky a krívačky najmenej dva roky, vykonáva vakcináciu, povoľuje na svojom území prítomnosť vakcinovaných zvierat a poskytne garanciu, že

1. zvieratá neboli vakcinované proti slintačke a krívačke,

2. hovädzí dobytok bol vyšetrený na prítomnosť vírusu slintačky a krívačky metódou zoškrabu z hltana a hrtana (probang test) s negatívnym výsledkom,

3. hovädzí dobytok bol vyšetrený sérologicky na prítomnosť protilátok proti vírusu slintačky a krívačky s negatívnym výsledkom,

4. zvieratá boli izolované vo vyvážajúcej krajine v karanténnej stanici počas 14 dní pod dozorom úradného veterinárneho lekára, pričom žiadne zviera umiestnené v karanténnej stanici nebolo vakcinované proti slintačke a krívačke počas 21 dní pred exportom a že žiadne zviera, okrem zvierat určených na vývoz, nebolo umiestnené v karanténnej stanici počas rovnakého obdobia,

5. zvieratá boli umiestnené v karanténe počas 21 dní.

c) nie je bez výskytu slintačky a krívačky najmenej dva roky a

1. poskytne garancie uvedené v písmene b),

2. poskytne ďalšie garancie podľa požiadaviek príslušného orgánu veterinárnej správy a v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.

(3) Na účely uvedené v odseku 2 písm. c) môže byť tretia krajina aj naďalej považovaná za krajinu bez výskytu slintačky a krívačky najmenej dva roky, aj keď bol zaznamenaný obmedzený počet ohnísk choroby na ohraničenej časti jej územia pod podmienkou, že takéto ohniská boli radikálne zlikvidované v období kratšom ako tri mesiace.

(4) Ak ide o klasický mor ošípaných, dovoz ošípaných z územia tretej krajiny možno povoliť za podmienky, že táto krajina

a) je bez výskytu klasického moru ošípaných najmenej 12 mesiacov,

b) nevykonávala vakcináciu počas predchádzajúcich 12 mesiacov,

c) nepovoľuje na svojom území prítomnosť ošípaných, od vakcinácie ktorých uplynula lehota kratšia ako 12 mesiacov.

(5) Výnimku z ustanovení odseku 4 možno povoliť na dovoz ošípaných pochádzajúcich z časti územia tretej krajiny za podmienky, že vakcinácia proti klasickému moru ošípaných je zakázaná na celom území tretej krajiny a že časť územia tretej krajiny spĺňa podmienky ustanovené v odseku 4.

(6) Výnimku z ustanovení odseku 4 v prípade výskytu klasického moru ošípaných v tretej krajine, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 4, môže príslušný orgán veterinárnej správy v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev rozhodnúť o skrátení podľa odseku 4 písm. a) na šesť mesiacov, ak

a) ohnisko alebo epizootologicky vzájomne súvisiace ohniská sa vyskytli na geograficky ohraničenom území a

b) ohnisko alebo ohniská boli radikálne zlikvidované počas troch mesiacov bez použitia vakcinácie.

§ 7

Príslušný orgán veterinárnej správy môže v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev

a) rozhodnúť, že ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) sa vzťahujú iba na časť územia tretej krajiny,

b) povoliť výnimku z ustanovení § 6 ods. 1 písm. b) na dovoz zvierat uvedených v tomto nariadení z tretej krajiny alebo z časti tretej krajiny, kde sa vykonáva vakcinácia proti jednej chorobe alebo viacerým chorobám uvedeným v § 6 ods. 1 písm. a) bode 1.

§ 8

(1) Okrem ustanovení § 6 a 7 možno povoliť dovoz zvierat uvedených v tomto nariadení z tretej krajiny, len ak spĺňajú podmienky, ktoré sa týkajú zdravia zvierat, prijaté príslušným orgánom veterinárnej správy v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev na dovoz z takejto tretej krajiny vzhľadom na druh a určenie zvierat.

(2) Príslušný orgán veterinárnej správy môže v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev rozhodnúť

a) o obmedzení dovozu na jednotlivé druhy

1. hovädzieho dobytka alebo ošípaných určených na chov, produkciu alebo na zabitie, alebo

2. oviec alebo kôz určených na plemenitbu, chov, výkrm alebo na zabitie, alebo

3. zvierat určených na zvláštne účely alebo

b) po dovoze o zavedení všetkých potrebných opatrení, ktoré sa týkajú zdravia zvierat.

(3) Ak ide o zvieratá určené na plemenitbu, chov, produkciu alebo výkrm, môžu byť požiadavky Slovenskej republiky ustanovené v odseku 2 rozdielne oproti požiadavkám jednotlivých členských štátov vzhľadom na osobitné ustanovenia v prospech Slovenskej republiky a členských štátov pri výmenách.

(4) Vzhľadom na ustanovenie podmienok týkajúcich sa zdravia zvierat v súlade s odsekom 1

a) sa pre tuberkulózu hovädzieho dobytka, brucelózu hovädzieho dobytka a ošípaných použijú ako doporučený základ štandardy ustanovené v osobitnom predpise,15)

b) sa pre choroby, ku ktorým sú ovce a kozy vnímavé, použijú ako odporučený základ štandardy ustanovené v osobitnom predpise.16)

(5) Príslušný orgán veterinárnej správy môže v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev rozhodnúť prípad od prípadu udeliť výnimku štandardov tam, kde príslušná tretia krajina poskytne obdobné záruky týkajúce sa zdravia zvierat; v takomto prípade sa na povolenie vstupu zvierat do stád alebo kŕdľov na území Slovenskej republiky určia podmienky týkajúce sa zdravia zvierat, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné s podmienkami ustanovenými v odseku 4.

§ 9

Ak príslušný orgán veterinárnej správy usúdi, že vakcíny proti slintačke a krívačke typu A, O, C používané v tretej krajine majú nedostatky, zakáže dovoz hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných z tretej krajiny na územie Slovenskej republiky. Bezodkladne informuje členské štáty a komisiu o svojom rozhodnutí a jeho dôvodoch.

§ 10

Dovoz hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných z tretej krajiny nemožno povoliť, ak pred dňom nakládky na prepravu do Slovenskej republiky neboli tieto zvieratá chované bez prerušenia na území alebo časti územia tejto krajiny uvedených v zozname zostavenom podľa § 3 ods. 1

a) po dobu najmenej šiestich mesiacov v prípade hovädzieho dobytka alebo ošípaných určených na chov alebo produkciu a oviec alebo kôz určených na plemenitbu, chov alebo výkrm,

b) po dobu najmenej troch mesiacov v prípade zvierat určených na zabitie,

c) od narodenia v prípade zvierat uvedených v písmene a) mladších ako šesť mesiacov a zvierat uvedených v písmene b) mladších ako tri mesiace.

§ 11

(1) Dovoz hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných sa nepovolí, ak úradný veterinárny lekár vyvážajúcej tretej krajiny na tieto zvieratá nevystavil certifikát, ktorý musí

a) byť vystavený v deň nakládky zvierat pre odoslanie do Slovenskej republiky,

b) byť vyhotovený v slovenskom jazyku a v jednom z jazykov členského štátu, v ktorom sa vykonávajú veterinárne kontroly pri dovoze na územie Európskych spoločenstiev alebo Slovenskej republiky, ktoré sú upravené v osobitnom predpise,3)

c) v originálnom vyhotovení sprevádzať zvieratá,

d) osvedčiť, že hovädzí dobytok, ovce, kozy alebo ošípané spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, a najmä požiadavky ustanovené podľa tohto nariadenia vzhľadom na dovoz z tretích krajín,

e) pozostávať len z jedného listu papiera,

f) byť určený pre jedného príjemcu.

(2) Tento certifikát musí zodpovedať vzoru vydanému hlavným veterinárnym lekárom podľa osobitného predpisu.17)

§ 12

Jatočné zvieratá musia byť po vstupe na územie Slovenskej republiky dopravené priamo na určený bitúnok a v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa zdravia zvierat a zabité najneskôr do troch pracovných dní po vstupe na bitúnok. Príslušný orgán veterinárnej správy môže okrem osobitných podmienok prijatých v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev určiť zo zdravotných dôvodov bitúnok, do ktorého musia byť zvieratá odoslané.

Dovoz čerstvého mäsa

§ 13

(1) Čerstvé mäso musí pochádzať zo zvierat, ktoré sa chovali na území alebo časti územia tretej krajiny uvedenej v zozname zostavenom podľa § 3 ods. 1 najmenej počas troch mesiacov pred zabitím alebo od narodenia, ak ide o zvieratá mladšie ako tri mesiace.

(2) Okrem ustanovenia § 3 ods. 1 možno povoliť dovoz čerstvého mäsa za podmienky, že pochádza z tretej krajiny,

a) ktorá bola počas predchádzajúcich 12 mesiacov bez výskytu nasledujúcich nákaz, ku ktorým sú zvieratá, z ktorých mäso pochádza, vnímavé: mor hovädzieho dobytka, africký mor ošípaných, nákazlivá obrna ošípaných,

b) v ktorej sa počas predchádzajúcich 12 mesiacov nevykonávala vakcinácia proti nákazám uvedeným v písmene a), ku ktorým sú zvieratá, z ktorých mäso pochádza, vnímavé,

c) ktorá bola najmenej počas predchádzajúcich 12 mesiacov bez výskytu klasického moru ošípaných, v ktorej najmenej počas predchádzajúcich 12 mesiacov nebola povolená vakcinácia proti klasickému moru ošípaných a v ktorej počas predchádzajúcich 12 mesiacov neboli žiadne ošípané vakcinované proti klasickému moru ošípaných.

(3) Okrem § 3 ods. 1 dovoz čerstvého mäsa z tretích krajín, v ktorých

a) výskyt slintačky a krívačky typov A, O, C je endemický, v ktorých sa nevykonáva systematické zabíjanie zvierat pri výskyte ohniska slintačky a krívačky a v ktorých sa vykonáva vakcinácia, možno povoliť len za podmienok, že

1. tretia krajina alebo región v tretej krajine je schválený príslušným orgánom veterinárnej správy v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev,

2. mäso je zrelé, jeho pH je kontrolované, je vykostené a veľké miazgové uzliny sú odstránené; dovoz vedľajších jatočných produktov na ľudskú výživu je viazaný na vedecké stanovisko veterinárneho experta; môžu byť určené špeciálne podmienky pre vedľajšie jatočné produkty určené na spracovanie vo farmaceutickom priemysle alebo priemysle na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá a tieto obmedzenia alebo podmienky musia byť prijaté príslušným orgánom veterinárnej správy v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev,

b) sa vykonáva vakcinácia proti slintačke a krívačke typu SAT alebo ASIA 1, možno povoliť len za podmienok, že

1. tretia krajina má regióny, v ktorých vakcinácia nie je povolená a v ktorých sa nevyskytla slintačka a krívačka počas predchádzajúcich 12 mesiacov; takéto regióny musia byť schválené príslušným orgánom veterinárnej správy v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev,

2. mäso je zrelé, vykostené a veľké miazgové uzliny boli odstránené a mäso nie je dovezené skôr ako o tri týždne po zabití zvierat,

3. dovoz vedľajších jatočných produktov z týchto krajín sa nepovolí,

c) sa vakcinuje a ktoré sú počas predchádzajúcich 12 mesiacov bez výskytu slintačky a krívačky, sa povoľuje v súlade s podmienkami stanovenými príslušným orgánom veterinárnej správy v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev,

d) sa bežne nevykonáva vakcinácia a ktoré sú uznané ako štáty bez výskytu slintačky a krívačky, možno povoliť v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev a v súlade s pravidlami týkajúcimi sa výmen s členskými štátmi.

(4) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky môže pre krajiny uvedené v odseku 3 písm. a) bode 1 a písm. b) bode 1 v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev určiť dodatočne podmienky na dovoz čerstvého mäsa.

§ 14

Príslušný orgán veterinárnej správy v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev môže

a) rozhodnúť, že ustanovenia § 13 ods. 2 písm. a) sa vzťahujú iba na časť územia tretej krajiny,

b) povoliť výnimku z § 13 ods. 2 písm. b) na dovoz čerstvého mäsa aj z tretej krajiny alebo z časti územia tretej krajiny, kde sa vykonáva vakcinácia proti jednej nákaze alebo viacerým nákazám uvedeným v § 13 ods. 2 písm. a),

c) rozhodnúť o výnimkách z § 13 ods. 2 písm. c).

§ 15

Okrem § 13 a 14 sa dovoz čerstvého mäsa z tretej krajiny nepovoľuje, ak mäso nespĺňa požiadavky, týkajúce sa zdravia ľudí a zdravia zvierat, určené v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev na dovoz čerstvého mäsa z takejto krajiny.

§ 16

(1) Dovoz čerstvého mäsa vo forme tiel zabitých zvierat vrátane polovičiek pri ošípaných, polovičiek alebo štvrtí pri hovädzom dobytku a nepárnokopytníkoch sa nepovoľuje, ak nemožno z častí zložiť celé telo každého zvieraťa.

(2) Čerstvé mäso podľa odseku 1 musí byť pri dovoze

a) získané na schválenom bitúnku, ktorý je uvedený v zozname podľa § 4 ods. 1,

b) z jatočného zvieraťa, ktoré bolo v súlade s osobitným predpisom18) podrobené prehliadke pred zabitím úradným veterinárnym lekárom, na základe ktorej bolo schválené okamžité zabitie na účely vývozu do Európskych spoločenstiev alebo Slovenskej republiky v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev; príslušný orgán veterinárnej správy môže v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev rozhodnúť o určení ďalších požiadaviek na základe špecifickej situácie vo vymenovaných krajinách vzhľadom na určité choroby, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí,

c) ošetrené za hygienických podmienok ustanovených osobitným predpisom,19)

d) podrobené v súlade s osobitným predpisom20) prehliadke po zabití vykonanej pod zodpovednosťou a priamou kontrolou úradného veterinárneho lekára a nesmie vykazovať žiadne zmeny okrem traumatických zmien, ku ktorým došlo tesne pred zabitím, alebo ohraničených malformácií, alebo zmien za predpokladu, že v prípade potreby je potvrdené vhodnými laboratórnymi vyšetreniami, že tieto nebudú príčinou posúdenia tiel a vedľajších jatočných produktov ako nevhodných na ľudskú výživu alebo nebezpečných pre zdravie ľudí; príslušný orgán veterinárnej správy môže v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev rozhodnúť o určení ďalších požiadaviek na základe špecifickej situácie vo vymenovaných krajinách vzhľadom na určité choroby, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí,

e) označené zdravotnou značkou ustanovenou v osobitnom predpise,21)

f) po prehliadke po zabití vykonanej podľa písmena d) skladované v schválených prevádzkárňach vo vyhovujúcich hygienických podmienkach a v súlade s osobitným predpisom,22)

g) prepravované v súlade s osobitným predpisom23) a musí sa s ním manipulovať v zodpovedajúcich hygienických podmienkach.

(3) Pri prehliadke po zabití podľa odseku 2 písm. d) a pri overovaní plnenia hygienických podmienok uvedených v odseku 2 písm. c) a požiadaviek podľa odseku 2 písm. f) môžu úradnému veterinárnemu lekárovi pomáhať na jeho zodpovednosť iné odborne spôsobilé osoby, ktoré

a) musia byť ustanovené príslušným ústredným orgánom vyvážajúceho štátu v súlade s platnými predpismi,

b) musia byť primerane vyškolené,

c) musia byť nezávislé voči pracovníkom zodpovedným za chod prevádzkarne,

d) nesmú mať žiadnu právomoc v rozhodovaní, ktoré sa týka konečného výsledku prehliadky a hygienickej kontroly.

§ 17

(1) Výnimkou z § 16 ods. 1 môže príslušný orgán veterinárnej správy povoliť dovoz

a) polovičiek, polovičiek delených najviac na tri kusy, štvrtí alebo vedľajších jatočných produktov spĺňajúcich podmienky stanovené v § 16 ods. 2 a 3 a z bitúnkov určených na tento účel v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev,

b) kusov menších ako štvrte alebo vykosteného mäsa, alebo vedľajších jatočných produktov, alebo rozporciovaných hovädzích pečienok pochádzajúcich z rozrábkarní, ktoré sú kontrolované podľa § 4 a schválené na tento účel v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev; toto mäso okrem podmienok ustanovených v § 16 ods. 2 a 3 musí spĺňať tieto podmienky:

1. byť delené a získané v súlade s hygienickými požiadavkami ustanovenými osobitným predpisom,24)

2. byť podrobené prehliadke vykonanej úradným veterinárnym lekárom v súlade s požiadavkami ustanovenými osobitným predpisom,25)

3. jeho balenie spĺňať požiadavky ustanovené osobitným predpisom,26)

4. byť podrobené všetkým kontrolám vykonávaným úradnými veterinárnymi lekármi v Slovenskej republike, ktoré sa vyžadujú, aby sa zabezpečilo, že uvedené ustanovenia boli splnené,

5. čerstvé mäso nepárnokopytníkov podliehať kontrolám v mieste určenia vzhľadom na možné obmedzenie jeho využitia.

(2) Okrem ustanovenia § 19 písm. b) bodov 10 a 11 možno povoliť na územie Slovenskej republiky v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev dovoz mäsa v kúskoch menších ako 100 gramov zo žuvacích svalov a z mozgu pod podmienkou, že spĺňajú požiadavky ustanovené v § 16 ods. 2 a § 17 ods. 1 písm. b) bodoch 3 až 5 a ak ide o mäso v kúskoch menších ako 100 gramov, že spĺňajú podmienky v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.

(3) Príslušný orgán veterinárnej správy môže v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev rozhodnúť, že v prevádzkárňach osobitne určených na tento účel môže byť mäso delené za tepla pri dodržaní osobitných podmienok iných, ako sú podmienky ustanovené v osobitnom predpise.27)

§ 18

Ustanovenia § 16 a 17 sa nevzťahujú na

a) čerstvé mäso dovezené na základe schválenia príslušným orgánom veterinárnej správy na iné účely ako na výživu ľudí; toto ustanovenie platí primerane aj pre mäsové výrobky,

b) čerstvé mäso určené na výstavy alebo na osobitné výskumné účely, alebo na analýzy pod podmienkou, že sa pod úradným dozorom zabezpečí, aby toto mäso nebolo použité na výživu ľudí, a za predpokladu, že po skončení výstavy alebo po vykonaní štúdií alebo analýz bude toto mäso, s výnimkou množstva použitého pri analýze, vyvezené späť z územia Slovenskej republiky alebo neškodne odstránené; v tomto prípade a v prípade uvedenom v písmene a) musí byť zabezpečené, aby takéto mäso nemohlo byť použité na iné účely, než na ktoré bolo dovezené na územie Slovenskej republiky,

c) čerstvé mäso určené výlučne na zásobovanie medzinárodných organizácií, ktoré podliehajú schváleniu podľa osobitného predpisu28) a za predpokladu, že toto mäso pochádza z krajiny uvedenej v zozname podľa § 3 ods. 1 a že sú splnené požiadavky týkajúce sa zdravia zvierat; ak sa na území Slovenskej republiky nachádza takáto medzinárodná organizácia, musí sa zabezpečiť, aby sa takéto mäso neuviedlo na trh.

§ 19

Zakazuje sa dovoz

a) čerstvého mäsa kancov alebo kryptorchidov,

b) čerstvého mäsa

1. pochádzajúceho zo zvierat, ktorým boli podávané hormonálne látky zakázané osobitným predpisom29) v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev,

2. ktoré obsahuje rezíduá hormonálnych látok povolených v súlade s výnimkami ustanovenými osobitným predpisom29) a požiadavkami Európskych spoločenstiev, rezíduá antibiotík, pesticídov alebo iných látok, ktoré sú škodlivé zdraviu ľudí alebo môžu byť pri konzumácii čerstvého mäsa nebezpečné alebo rizikové pre zdravie ľudí, ak tieto rezíduá prekročia povolené limity,

3. ošetreného ionizujúcim alebo ultrafialovým žiarením a čerstvého mäsa zo zvierat, ktorým boli podávané zmäkčujúce alebo iné látky schopné zmeniť zloženie mäsa alebo jeho zmyslové vlastnosti,

4. do ktorého boli pridané iné látky ako látky ustanovené osobitným predpisom30) a v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev, ktoré sa použijú na zdravotné označenie mäsa,

5. zvierat, pri ktorých sa zistila akákoľvek forma tuberkulózy, a čerstvého mäsa zvierat, pri ktorých bola zistená po zabití akákoľvek forma tuberkulózy alebo prítomnosť jedného alebo viacerých živých alebo mŕtvych Cysticercus bovis alebo Cysticercus cellulosse alebo pri ošípaných prítomnosť trichinel,

6. zvierat zabitých v príliš mladom veku,

7. v kúskoch menších ako 100 g,

c) častí tiel zabitých zvierat alebo vedľajších jatočných produktov straumatickými zmenami, ku ktorým došlo tesne pred zabitím, alebo malformáciami, kontamináciou alebo zmenami uvedenými v § 16 ods. 2 písm. d),

d) krvi, mletého mäsa, mäsa sekaného alebo mletého podobným spôsobom a mechanicky separovaného mäsa,

e) hláv hovädzieho dobytka a takisto častí svaloviny a iných tkanív hlavy s výnimkou jazyka.

§ 20

Na detekciu prítomnosti trichinel v čerstvom bravčovom mäse sa použijú metódy a postupy ustanovené osobitným predpisom.31)

Dovoz mäsových výrobkov

§ 21

(1) Okrem ustanovení odseku 2 musia byť mäsové výrobky čiastočne alebo úplne vyrobené z čerstvého mäsa, ktoré

a) zodpovedá požiadavkám § 13 a 14, ako aj osobitným podmienkam, týkajúcim sa zdravia zvierat, ustanoveným podľa § 15, alebo

b) pochádza z členského štátu alebo zo Slovenskej republiky za predpokladu, že

1. zodpovedá požiadavkám ustanovených osobitným predpisom32) okrem požiadaviek ustanoveným osobitným predpisom,33)

2. bolo odoslané pod veterinárnou kontrolou priamo alebo po predchádzajúcom uskladnení v schválenom mraziarenskom alebo chladiarenskom sklade do spracujúcej prevádzkarne,

3. bolo pred spracovaním podrobené kontrole vykonanej úradným veterinárnym lekárom, aby sa zabezpečilo, že je stále vhodné na spracovanie v súlade spožiadavkami ustanovenými osobitným predpisom34) a požiadavkami Európskych spoločenstiev.

(2) Dovoz mäsových výrobkov z tretej krajiny alebo jej časti uvedenej v kolónke „mäsové výrobky“ zoznamu podľa § 3, z ktorej sa však dovozy čerstvého mäsa nepovoľujú a nebudú povoľovať, nemožno zakázať pod podmienkou, že

a) pochádzajú z prevádzkarne, ktorej, aj keď už spĺňa všeobecné podmienky na schválenie, bolo pridelené špeciálne schválenie pre tento druh mäsového výrobku,

b) sú pripravené s čerstvým mäsom alebo z čerstvého mäsa podľa odseku 1 alebo z mäsa pochádzajúceho z krajiny výroby, ktoré musí

1. zodpovedať určitým požiadavkám zdravotných postupov ustanovených príslušným orgánom veterinárnej správy v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev pre každý jednotlivý prípad, na základe zdravotnej situácie krajiny výroby,

2. pochádzať z bitúnku, ktorý je špeciálne schválený na dodanie mäsa do prevádzkarne uvedenej v písmene a),

3. byť označené osobitnou značkou určenou príslušným orgánom veterinárnej správy v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev,

c) sú podrobené tepelnému ošetreniu v hermeticky uzavretom obale pri hodnote vyššej alebo rovnej Fo 3,00; príslušný orgán veterinárnej správy môže v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev povoliť aj iné spôsoby ošetrenia, a to na základe situácie týkajúcej sa zdravia zvierat prevládajúcej vo vyvážajúcej krajine.

§ 22

Okrem požiadaviek ustanovených v § 21 môžu byť mäsové výrobky pochádzajúce z tretích krajín dovážané do Slovenskej republiky len vtedy, ak

a) boli získané v prevádzkarni, ktorá je uvedená v kolónke „mäsové výrobky“ zoznamu podľa § 4,

b) pochádzajú zo schválenej prevádzkarne, ktorá spĺňa príslušné požiadavky ustanovené osobitným predpisom13) a v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev,

c) boli získané za hygienických podmienok zodpovedajúcich požiadavkám ustanoveným osobitným predpisom,35)

d) boli celé pripravené

1. z čerstvého mäsa

a) pochádzajúceho z prevádzkarne, ktorá je uvedená v zozname vyhotovenom podľa tohto nariadenia a osobitného predpisu,36)

b) spĺňajúceho požiadavky § 16 a 17, ako aj podmienky ustanovené osobitným predpisom,37)

2. pri použití § 21 ods. 2, z mäsa spĺňajúceho osobitné požiadavky určené pre príslušnú krajinu výroby,

3. z mäsových výrobkov vyrobených v prevádzkarni, ktorá je uvedená v zozname podľa § 4 alebo v zozname ustanovenom osobitným predpisom,38)

e) zodpovedajú všeobecným požiadavkám ustanoveným osobitným predpisom34) a najmä

1. boli podrobené jednému z ošetrení ustanovených osobitným predpisom,39)

2. boli podrobené kontrole vykonanej úradným veterinárnym lekárom podľa osobitného predpisu40) a ak sú nepriedušne uzavreté, kontrole ustanovenej osobitným predpisom;41) pri tejto kontrole môžu úradnému veterinárnemu lekárovi pomáhať na jeho zodpovednosť iné odborne spôsobilé osoby, ktoré musia spĺňať podmienky ustanovené v § 16 ods. 3,

3. sú balené do priameho obalu a do druhého obalu, ktoré sú ustanovené osobitným predpisom,42)

4. sú označené značkou zdravotnej neškodnosti, ktorá spĺňa podmienky na osobitné označovanie ustanovené osobitným predpisom,43) s výnimkou iniciálok a skupín iniciálok členských štátov a Slovenskej republiky, ktoré sa nahradia názvom tretej krajiny, spoločne s veterinárnym schvaľovacím číslom prevádzkarne,

5. boli skladované, manipulovalo sa s nimi a boli prepravované do Slovenskej republiky za vyhovujúcich hygienických podmienok ustanovených osobitným predpisom;44) v prípade mäsových výrobkov uvedených v § 4 musí výrobca na účely kontroly viditeľne a čitateľne na obaloch výrobku označiť, pri akej teplote musí byť výrobok prepravovaný, uskladnený a ako dlho môže byť za týchto podmienok uskladnený,

f) neboli podrobené ionizujúcemu žiareniu.

Spoločné požiadavky týkajúce sa čerstvého mäsa a mäsových výrobkov

§ 23

(1) Dovoz čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov sa nepovolí, ak úradný veterinárny lekár vyvážajúcej tretej krajiny na toto čerstvé mäso alebo mäsové výrobky nevystavil certifikát o zdravotnom stave zvierat a certifikát o zdravotnej neškodnosti. Certifikáty musia

a) byť vyhotovené v slovenskom jazyku a v jednom z jazykov členského štátu, v ktorom sa vykonávajú veterinárne kontroly pri dovoze na územie Európskych spoločenstiev ustanovené v § 24 a 25,

b) v originálnom vyhotovení sprevádzať čerstvé mäso alebo mäsové výrobky,

c) pozostávať len z jedného listu papiera,

d) byť určené len jednému príjemcovi.

(2) Certifikát o zdravotnom stave zvierat musí

a) potvrdzovať, že čerstvé mäso alebo mäsové výrobky spĺňajú požiadavky týkajúce sa zdravia zvierat stanovené v tomto nariadení a požiadavky stanovené týmto nariadením vzhľadom na dovoz čerstvého mäsa a mäsových výrobkov z tretích krajín,

b) zodpovedať vzoru vydanému hlavným veterinárnym lekárom podľa osobitného predpisu.45)

(3) Príslušný orgán veterinárnej správy môže v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev rozhodnúť prípad od prípadu, že certifikát o zdravotnom stave zvierat a certifikát o zdravotnej neškodnosti môžu byť na jednom liste.

(4) Certifikát o zdravotnej neškodnosti musí svojou formou a obsahom zodpovedať vzoru uvedenému v prílohe č. 2, ak ide o čerstvé mäso, a vzoru uvedenému v prílohe č. 4, ak ide o mäsové výrobky, a musí byť vystavený v deň nakládky čerstvého mäsa a mäsových výrobkov na odoslanie do Slovenskej republiky.

§ 24

(1) Každá zásielka čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov musí byť pri vstupe na územie Slovenskej republiky ihneď podrobená kontrole týkajúcej sa zdravia zvierat, ktorú vykoná príslušný orgán veterinárnej správy. Príslušný orgán veterinárnej správy v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev prijme podrobné pravidlá nevyhnutné na zabezpečenie toho, že kontroly podľa tohto odseku sa budú vykonávať jednotným spôsobom.

(2) Okrem ustanovenia § 3 sa zakazuje dovoz, ak sa kontrolami podľa odseku 1 zistí, že

a) mäso a mäsové výrobky nepochádzajú z územia tretej krajiny alebo jej časti uvedenej v zozname, podľa § 3 ods. 1,

b) mäso a mäsové výrobky pochádzajú z tretej krajiny alebo jej časti, z ktorých sú dovozy zakázané v súlade s § 13 a sú ustanovené osobitným predpisom,3) ale bez porušenia § 21 ods. 2,

c) certifikát o zdravotnom stave zvierat, ktorý sprevádza zásielku mäsa alebo mäsových výrobkov, nespĺňa podmienky ustanovené v § 23 ods. 1 až 3.

(3) Tranzit čerstvého mäsa a mäsových výrobkov z jednej tretej krajiny do druhej možno povoliť za predpokladu, že

a) dotknutá strana predloží doklad, že prvá tretia krajina, do ktorej alebo cez ktorú sa mäso alebo mäsové výrobky zasielajú po preprave cez územie Slovenskej republiky, sa zaväzuje za žiadnych okolností nezamietnuť alebo nevrátiť späť na územie Európskych spoločenstiev alebo Slovenskej republiky mäso alebo mäsové výrobky, ktorých dovoz alebo tranzit povolila,

b) preprava bola vopred povolená príslušným orgánom veterinárnej správy, ktorý vykonáva kontrolu týkajúcu sa zdravia zvierat podľa odseku 1,

c) preprava je vykonávaná bez vykládky tovaru na území Slovenskej republiky pod dohľadom príslušných orgánov v dopravných prostriedkoch alebo v kontajneroch, ktoré zaplombovali príslušné orgány; počas takéhoto tranzitu je povolená len priama prekládka z lode alebo lietadla na iný dopravný prostriedok alebo naopak, vykonávaná jednotlivo v mieste vstupu na územie Slovenskej republiky alebo výstupu z územia Slovenskej republiky.

(4) Všetky náklady znáša odosielateľ, príjemca alebo ich zástupca.

§ 25

(1) Každá zásielka čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov musí byť pred uvoľnením do obehu na území Európskych spoločenstiev alebo Slovenskej republiky podrobená kontrole týkajúcej sa zdravotnej neškodnosti vykonanej úradným veterinárnym lekárom a kontrole týkajúcej sa zdravia zvierat. Ten, kto dováža, musí oznámiť najmenej s predstihom dvoch pracovných dní príslušnému orgánu veterinárnej správy zodpovednému za kontrolu dovozu na mieste, kde čerstvé mäso a mäsové výrobky sú k dispozícii na kontrolu, množstvo a druh mäsa alebo mäsových výrobkov a čas, odkedy možno vykonať kontrolu.

(2) Kontrola zdravotnej neškodnosti podľa odseku 1 sa vykonáva náhodným odberom vzoriek v prípade dovozov uvedených v § 16 ods. 1, § 17 ods. 1 a 2, § 21 a 22. Účelom tejto kontroly je najmä overiť v súlade s ustanovením odseku 3

a) certifikát o zdravotnej neškodnosti, zhodu čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov s ustanoveniami tohto osvedčenia, zdravotné označenie,

b) dobu najneskoršej spotreby, prítomnosť nečistôt a patogénnych mikroorganizmov,

c) prítomnosť rezíduí látok uvedených v § 19,

d) ak ide o čerstvé mäso, či bolo zabitie zvierat a delenie mäsa alebo ak ide o mäsové výrobky, či bola výroba vykonaná v prevádzkarňach schválených na tento účel,

e) podmienky prepravy.

(3) Príslušný orgán veterinárnej správy v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev prijme podrobné implementačné pravidlá nevyhnutné na to, že kontroly podľa odseku 1 sa budú vykonávať jednotným spôsobom, najmä pokiaľ ide opoužitie § 19 a hlavne pokiaľ ide o metódy analýzy, intervaly a štandardy odberu vzoriek.

(4) Zakazuje sa uvádzať do obehu čerstvé mäso alebo mäsové výrobky, ak sa kontrolami podľa odseku 1 zistí, že

a) čerstvé mäso alebo mäsové výrobky nie sú vhodné na výživu ľudí,

b) podmienky ustanovené v tomto nariadení a v osobitných predpisoch14) neboli splnené,

c) jeden z certifikátov uvedených v § 23, ktorý sprevádza každú zásielku, nespĺňa podmienky ustanovené v § 23.

(5) Ak čerstvé mäso alebo mäsové výrobky nemôžu byť dovezené, musia byť vrátené späť, ak to nie je v rozpore z hľadiska zdravia zvierat a zdravotnej neškodnosti. Ak vrátenie mäsa alebo mäsových výrobkov nie je možné, musia byť neškodne odstránené na území Slovenskej republiky. Príslušný orgán veterinárnej správy môže výnimkou z tohto ustanovenia a na žiadosť dovozcu alebo jeho zástupcu povoliť ich dovoz na územie Slovenskej republiky na iné použitie ako na výživu ľudí za predpokladu, že to nie je nebezpečné pre zdravie ľudí alebo zvierat, že mäso a mäsové výrobky pochádzajú z tretej krajiny uvedenej v zozname podľa § 3 ods. 1 a že dovoz nie je zakázaný osobitným predpisom.3)

(6) Vo všetkých prípadoch po vykonaných kontrolách podľa odseku 1 musí byť na certifikátoch jasne vyznačené použitie, na ktoré bolo mäso a mäsové výrobky schválené.

§ 26

Každá zásielka čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov, ktorá bola uvoľnená na spotrebu v Európskych spoločenstvách alebo v Slovenskej republike na základe veterinárnych kontrol uvedených v § 25 ods. 1, musí byť z miesta vykonávania veterinárnej kontroly sprevádzaná až do miesta určenia v členskom štáte alebo v Slovenskej republike certifikátom, ktorý svojím obsahom a formou zodpovedá vzoru podľa prílohy č. 3. Tento certifikát musí

a) byť vystavený veterinárnym inšpektorom hraničnej veterinárnej stanice alebo príslušným úradným veterinárnym lekárom v mieste skladovania,

b) byť vydaný v deň nakládky čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov na odoslanie do krajiny určenia,

c) byť vyhotovený najmenej v jednom z úradných jazykov krajiny určenia,

d) v originálnom vyhotovení sprevádzať zásielku čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov.

§ 27

Všetky náklady,najmä náklady na kontrolu čerstvého mäsa a mäsových výrobkov, náklady na uskladnenie a náklady na neškodné odstránenie takéhoto mäsa alebo mäsových výrobkov uhrádza odosielateľ, príjemca alebo ich zástupca bez kompenzácie Slovenskou republikou.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 28

(1) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vyhotoví a predloží komisii zoznamy

a) hraničných inšpekčných staníc na dovoz hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných,

b) inšpekčných staníc na dovoz čerstvého mäsa a mäsových výrobkov; tieto inšpekčné stanice musia byť schválené v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.

(2) Aby hraničné inšpekčné stanice uvedené vodseku 1 písm. a) mohli byť schválené, musia mať k dispozícii najmä zariadenia nevyhnutné na vykonávanie kontrol ustanovené osobitným predpisom3) a na dezinfekciu, odstraňovanie zbytkov krmiva, podstieľky, hnoja, moču a všetkých ostatných odpadov.

(3) Aby inšpekčné stanice uvedené v odseku 1 písm. b) mohli byť schválené, musia mať k dispozícii najmenej

a) dostatočne priestranné inšpekčné miestnosti umožňujúce štandardné vykonávanie kontrol,

b) primerané chladiarenské a mraziarenské priestory,

c) primerané priestory na účely rozmrazovania,

d) laboratórium.

(4) Za výkon kontrol zodpovedá úradný veterinárny lekár, ktorému môžu pri vykonávaní výlučne praktických úloh pomáhať odborne spôsobilé osoby vyškolené na takéto účely. Podrobné pravidlá týkajúce sa takejto pomoci prijme príslušný orgán veterinárnej správy v súlade s rozhodnutím komisie.

(5) Veterinárni odborníci členských štátov a komisie v spolupráci s orgánmi veterinárnej správy môžu kontrolovať, či zariadenia schválenej inšpekčnej stanice spĺňajú podmienky ustanovené v odsekoch 2 a3 a či sa kontroly vykonávajú v súlade s týmto nariadením a požiadavkami Európskych spoločenstiev.

§ 29

Pri použití § 8 a 15 musia byť podmienky určené príslušným orgánom veterinárnej správy v súlade s rozhodnutím komisie pre dovozy do Slovenskej republiky najmenej také prísne, ako sú podmienky uplatňované Slovenskou republikou pri výmenách s členskými štátmi.


§ 30

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 284/2003 Z. z.

Zoznam transponovaných právnych predpisov

Smernica Rady 72/462/EHS z 12. decembra 1972 o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov ztretích krajín (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 302, 31. 12. 1972, s. 28) v znení

smernice Rady 73/358/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 326, 27. 11. 1973, s. 17),

smernice Rady 75/379/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 172, 3. 7. 1975, s. 17),

smernice Rady 77/96/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 026, 31. 1. 1977, s. 67),

smernice Rady 77/98/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 026, 31. 1. 1977, s. 81),

rozhodnutia Komisie 78/685/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 227, 18. 8. 1978, s. 32),

smernice Rady 81/476/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 186, 8. 7. 1981, s. 20),

smernice Rady 91/83/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 059, 5. 3. 1983, s. 34),

nariadenia Rady 3768/85/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 362, 31. 12. 1985, s. 8),

smernice Rady 86/469/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 275, 26. 9. 1986, s. 36),

smernice Rady 64/87/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 034, 5. 2. 1987, s. 52),

smernice Rady 88/289/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 124, 18. 5. 1988, s. 31),

smernice Rady 88/657/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 382, 31. 12. 1988, s. 3),

smernice Rady 89/227/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 093, 6. 4. 1989, s. 25),

smernice Rady 89/662/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 395, 30. 12. 1988, s. 13),

rozhodnutia Komisie 90/3/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 008, 11. 1. 1990, s. 70),

smernice Rady 90/423/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 224, 18. 8. 1990, s. 13),

smernice Rady 90/425/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 224, 18. 8. 1990, s. 29),

smernice Rady 90/675/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 373, 31. 12. 1990, s. 1),

smernice Rady 91/69/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 096, 19. 2. 1991, s. 37),

smernice Rady 91/266/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 134, 29. 5. 1991, s. 45),

smernice Rady 91/490/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 268, 24. 9. 1991, s. 56),

smernice Rady 91/497/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 268, 24. 9. 1991, s. 69),

smernice Rady 91/688/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 377, 31. 12. 1991, s. 18),

naradenia Rady 91/3763/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 356, 24. 12. 1991, s. 1),

nariadenia Rady 1601/92/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 173, 27. 6. 1992, s. 13),

smernice Rady 96/91/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 13, 16. 1. 1997, s. 26),

smernice Rady 97/76/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 10, 16. 1. 1998, s. 25),

smernice Rady 97/79/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 24, 30. 1. 1998, s. 31).

Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka; doúradného prekladu v slovenskom jazyku je možné nazrieť vsídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 284/2003 Z. z.

Vzor 01

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 284/2003 Z. z.

Vzor 01

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 284/2003 Z. z.

Vzor 01

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z. oveterinárnej starostlivosti aozmene niektorých zákonov.

2) § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. opožiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky ztretích krajín.

4) § 10 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. ozdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom aošípanými.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. opožiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z. opožiadavkách za zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich výmenách s členskými štátmi.

6) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z. ozdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu čerstvého mäsa z domáceho hovädzieho dobytka, ošípaných, z domácich oviec, kôz a z domácich nepárnokopytníkov.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. opožiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa a na trh.

7) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z.

8) § 20 ods. 2 písm. a) a § 24 ods. 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.

9) § 20 ods. 2 písm. b) a § 24 ods. 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.

10) Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.

11) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.

12) Príloha č. 2 časť B body 3.2. až 3.4. a časť H bod 4.A.2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 490/2003 Z. z.

13) Prílohy č. 2 a 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z.

14) Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. Prílohy č. 2 a 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z.

15) Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.

16) § 4 až 8 a príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z.

17) § 20 ods. 2 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z.

18) Príloha č. 2 časť F nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.

19) Príloha č. 2 časť G nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.

20) Príloha č. 2 časť H nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.

21) Príloha č. 2 časť K nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.

22) Príloha č. 2 časť N nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.

23) Príloha č. 2 časť O nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.

24) Príloha č. 2 časť I nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. ozdravotných podmienkach pre produkciu a uvádzanie na trh čerstvého mäsa.

25) Príloha č. 2 časť J nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. ozdravotných podmienkach pre produkciu a uvádzanie na trh čerstvého mäsa.

26) Príloha č. 2 časť L nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. ozdravotných podmienkach pre produkciu a uvádzanie na trh čerstvého mäsa.

27) Príloha č. 2 časť I body 4a až 4e nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. ozdravotných podmienkach pre produkciu a uvádzanie na trh čerstvého mäsa.

28) § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.

29) § 5 ods. 1 a 2 a § 8 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 319/2003 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym a tyreostatickým účinkom a beta-agonistickýh látok v chove hospodárskych zvierat v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 484/2003 Z. z.

30) Príloha č. 2 časť K bod 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.

31) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 285/2003 Z. z. ovyšetrovaní čerstvého mäsa na trichinely.

32) § 4 a 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými štátmi.

33) § 2 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.

34) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z.

35) Prílohy č. 2 a 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z.

36) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.

37) Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z.

38) § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z.

39) § 2 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.

40) Príloha č. 3 časť D nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.

41) Príloha č. 3 časti B a H nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.

42) Príloha č. 3 časť E nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.

43) Príloha č. 3 časť F nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.

44) Príloha č. 3 časť G nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.

45) § 24 ods. 2 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z.