Vyhláška č. 6/1981 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o vykonávaní inšpekcie na vysokých školách

Čiastka 1/1981
Platnosť od 23.01.1981 do30.06.1990
Účinnosť od 01.02.1981 do30.06.1990
Zrušený 172/1990 Zb.

6

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 18. decembra 1980

o vykonávaní inšpekcie na vysokých školách

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 98 ods. 1 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách:


§ 1

Úlohy inšpekcie

(1) Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) inšpekciou na vysokých školách kontroluje najmä

a) úroveň riadenia a kontroly výchovno-vzdelávacej činnosti,

b) obsah, organizáciu, metódy a výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti,

c) zabezpečenie štúdia učebnicami, učebnými pomôckami, textami a didaktickou technikou a ich kvalitu,

d) dodržiavanie zásad preverovania a hodnotenia vedomostí študentov,

e) výber, rozmiestňovanie, zvyšovanie pedagogickej a vedeckej kvalifikácie učiteľov a plnenie ich povinností,

f) úroveň riadenia vedeckej alebo umeleckej a výskumnej činnosti so zreteľom na výchovno-vzdelávaciu činnosť,

g) tvorbu a plnenie plánov výchovy nových vedeckých pracovníkov a využívanie školiacej kapacity vysokých škôl,

h) plánovanie, realizáciu a využívanie stykov vysokých škôl so zahraničnými vysokými školami a inými vedeckými, výskumnými, vývojovými a umeleckými zariadeniami v zahraničí s osobitným zreteľom na vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický rast učiteľov,

ch) organizáciu, priebeh a úroveň prijímacieho konania na štúdium na vysokých školách.

(2) Úlohou inšpekcie je ďalej

a) oboznamovať funkcionárov vysokých škôl s výsledkami inšpekčnej činnosti spolu s návrhmi na riešenie problémov a odstránenie zistených nedostatkov; podľa potreby podávať príslušné návrhy ministrovi školstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministrovi školstva“),

b) zovšeobecňovať a rozširovať pokrokové pracovné metódy vo výchovno-vzdelávacej činnosti a dobré skúsenosti z organizátorskej a kontrolnej činnosti vysokých škôl,

c) metodicky usmerňovať kontrolnú činnosť funkcionárov vysokých škôl vo výchovno-vzdelávacej činnosti.

§ 2

Inšpektori

(1) Inšpekciu vykonávajú inšpektori ministerstva školstva (ďalej len „inšpektori“).

(2) Na inšpekcii sa môžu podľa potreby pod vedením inšpektorov zúčastňovať aj učitelia vysokých škôl, prípadne významní odborníci z praxe, ktorých s ich súhlasom a v prípade odborníkov z praxe aj so súhlasom organizácie, s ktorou sú v pracovnom, služobnom alebo členskom pomere, určí do inšpekčných skupín ministerstvo školstva. Títo pracovníci počas vykonávania inšpekcie majú rovnaké práva a povinnosti ako inšpektori.

§ 3

Práva a povinnosti inšpektorov

(1) Inšpektori pri vykonávaní inšpekcie majú právo:

a) s vedomím rektora (dekana samostatnej fakulty) vstupovať do priestorov vysokých škôl a ich súčastí a nazerať do písomných dokladov a dokumentov týkajúcich sa úloh inšpekcie (§ 1),

b) zúčastňovať sa na rokovaní poradných orgánov rektora a dekana, na zasadnutiach katedier a komisií zriadených na vysokých školách a ich fakultách,

c) kontrolovať všetky formy výchovno-vzdelávacej činnosti,

d) navrhnúť funkcionárom vysokých škôl, prípadne ministrovi školstva zrušenie pokynov a rozhodnutí vydaných funkcionármi vysokých škôl, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokynmi ministerstva školstva a príkazmi ministra školstva,

e) navrhnúť ministrovi školstva alebo funkcionárom vysokých škôl morálne alebo hmotné ocenenie učiteľov vysokých škôl, ktorí dosiahli mimoriadne pracovné výsledky; v prípade porušenia pracovnej disciplíny alebo nízkej kvality práce učiteľov vysokých škôl navrhnúť príslušné opatrenia.

(2) Inšpektori sú povinní

a) vykonávať inšpekciu podľa plánu, prípadne podľa príkazu ministra školstva,

b) vyhotovovať o výsledkoch inšpekcie záznamy,

c) prerokúvať s funkcionármi vysokej školy poznatky, výsledky a závery z inšpekcie spolu s navrhovanými opatreniami na riešenie problémov a odstránenie zistených nedostatkov,

d) vykonávať kontrolu plnenia opatrení prijatých na základe predchádzajúcej inšpekcie.

§ 4

Povinnosti funkcionárov vysokých škôl

Funkcionári vysokých škôl sú povinní utvárať podmienky na vykonávanie inšpekcie, najmä

a) pomáhať inšpektorom v ich činnosti,

b) poskytovať inšpektorom požadované informácie a vyjadrenia, vrátane informácií o plnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov,

c) umožňovať určeným učiteľom vysokých škôl (§ 2 ods. 2) účasť na vykonávaní inšpekcie.


§ 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1981.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.