Nariadenie vlády č. 71/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poplatkoch za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol

(v znení č. 513/2004 Z. z.)

Čiastka 33/2004
Platnosť od 14.02.2004 do31.12.2007
Účinnosť od 15.09.2004 do31.12.2007
Zrušený 615/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu sa začínala 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla pla...

71

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. januára 2004,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poplatkoch za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 a § 42 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Týmto nariadením sa ustanovujú podrobnosti o poplatkoch za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol (ďalej len „poplatky“) orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti1) (ďalej len „orgány veterinárnej správy“).

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na vyberanie poplatkov za zdolávanie epizootických a enzootických chorôb zvierat podľa osobitného predpisu.2)

§ 2

(1) Orgány veterinárnej správy vyberajú poplatky na úhradu výdavkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol (ďalej len „výdavky“)

a) produktov živočíšneho pôvodu uvedených v prílohe č. 1 vrátane veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol na zabezpečenie živočíšnej produkcie na bitúnkoch v súlade s požiadavkami osobitného predpisu,3)

b) živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu uvedených v prílohe č. 2 v súlade s požiadavkami podľa osobitného predpisu,4)

c) živých zvierat uvedených v prílohe č. 3 v súlade s požiadavkami ustanovenými v tejto prílohe.

(2) Poplatky v súlade so zásadami uvedenými v prílohách č. 1 až 3 ustanoví sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych kontrol a veterinárnych inšpekcií (ďalej len „sadzobník“) vydaný podľa osobitného predpisu.5)

(3) Pri ustanovení poplatkov v Sk v sadzobníku podľa odseku 2 sa použije prevodový kurz EUR zverejňovaný každoročne v prvom pracovnom dni v mesiaci september v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev v sérii C. Tento kurz sa uplatňuje od 1. januára nasledujúceho roka.

(4) Poplatky podľa prílohy č. 1 časti A, časti C bodu I, prílohy č. 2 a prílohy č. 3 časti A sú vedené na samostatnom príjmovom účte štátneho rozpočtu príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vykonávajúcej veterinárne inšpekcie a veterinárne kontroly a poplatky podľa prílohy č. 1 časti B, časti C bodu II a prílohy č. 3 časti B sú vedené na samostatnom príjmovom účte Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.

(5) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky ďalej vedie na samostatnom príjmovom účte finančné prostriedky, ktoré tvoria rozdiel medzi vybranými poplatkami a skutočne vynaloženými výdavkami; v sume vedených finančných prostriedkov sa posilní veterinárna činnosť s cieľom účinnejšie reagovať na výskyt exotickej choroby podľa osobitného predpisu.6)

§ 3

Výdavky na vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol, na ktoré sa nevzťahuje vyberanie poplatkov podľa § 2, sa financujú zo štátneho rozpočtu.7)

§ 4

(1) Poplatky podľa § 2 sa ustanovujú na úhradu výdavkov, ktoré vznikajú príslušným orgánom veterinárnej správy pri vykonávaní veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol v súvislosti s

a) výdavkami na mzdy a nákladmi na odvody poistného do poistných fondov a príspevku na poistenie v nezamestnanosti,8)

b) výdavkami, ktorými sú výdavky na tovary a služby podľa osobitného predpisu7) vrátane výdavkov na školenia inšpektorov na vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol uvedených v § 2.

(2) Priama alebo nepriama refundácia9) poplatkov ustanovených v tomto nariadení je zakázaná. Vyberanie poplatkov v inej ako štandardnej sume v súlade s prílohami č. 1 až 3 sa nepovažuje pri posudzovaní jednotlivých prípadov za nepriamu refundáciu.

(3) Orgán veterinárnej správy môže vyberať poplatky, ktoré prekračujú sumu ustanovenú v prílohách č. 1 až 3, ak je táto suma ustanovená sadzobníkom podľa § 2 ods. 2 a ak celková suma týchto poplatkov neprevyšuje skutočné výdavky.

§ 5

(1) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky pravidelne oznamuje Európskej komisii

a) údaje o prerozdelení a použití poplatkov podľa § 2 vrátane odôvodnenia spôsobu výpočtu poplatkov,

b) prevodový kurz prijatý každoročne podľa § 2 ods. 3,

c) miesto alebo miesta, kde sa poplatky podľa § 2 vyberajú, spolu s vysvetlením, ak je potrebné.

(2) Odborníci Európskej komisie môžu v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy vykonávať kontrolu na mieste na účely overenia uplatňovania právneho aktu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č. 4.

(3) Ak orgány veterinárnej správy považujú vykonávanie veterinárnych kontrol a veterinárnych inšpekcií v inom členskom štáte za nedostatočné a ak poplatky vyberané podľa právneho aktu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č. 4 v inom členskom štáte nepokrývajú výdavky na tieto veterinárne kontroly a veterinárne inšpekcie alebo ich pokrývajú len nedostatočne, postupujú podľa osobitného predpisu.10)

§ 6

Týmto nariadením sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 4.


§ 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 71/2004 Z. z.

ZÁSADY NA URČENIE POPLATKOV ZA PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU

ČASŤ A

Zásady na určenie poplatkov za mäso, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy1)

Poplatky podľa § 2 ods. 1 písm. a) za mäso, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy,1) sa ustanovujú v súlade s § 4 ods. 1 takto:

I. Prehliadky pri zabíjaní zvierat a získavaní mäsa

Bez dotknutia ustanovení bodov IV a V orgány veterinárnej správy vyberajú poplatky za prehliadky vzťahujúce sa na zabíjanie zvierat a získavanie mäsa v nasledujúcej štandardnej výške:

a) hovädzie a teľacie mäso:

1. dospelý hovädzí dobytok: 4,5 EUR za zviera,

2. mladý hovädzí dobytok: 2,5 EUR za zviera,

b) nepárnokopytníky/koňovité: 4,4 EUR za zviera,

c) bravčové mäso: zvieratá s hmotnosťou tela

1. menej ako 25 kg: 0,5 EUR za zviera,

2. rovnou 25 kg a vyššou ako 25 kg: 1,30 EUR za zviera,

d) mäso oviec a kôz: zvieratá s hmotnosťou tela

1. menej ako 12 kg: 0,175 EUR za zviera,

2. medzi 12 kg a 18 kg: 0,35 EUR za zviera,

3. viac ako 18 kg: 0,5 EUR za zviera,

e) hydinové mäso:

1. brojlery a ostatná mladá hydina na výkrm s hmotnosťou tela menšou ako 2 kg a nosnice: 0,01 EUR za kus,

2. ostatná mladá hydina na výkrm s hmotnosťou tela 2 kg a vyššou ako 2 kg: 0,02 EUR za kus,

3. ostatná ťažká dospelá hydina s hmotnosťou tela 5 kg a vyššou ako 5 kg: 0,04 EUR za kus,

f) králičie mäso a zverina z malej pernatej alebo srstnatej zveri:

1. králiky a malá pernatá zver a malá srstnatá zver: poplatok v štandardnej výške je ustanovený v písmene e),

2. nasledujúce suchozemské cicavce:

2.1. diviačia zver: poplatky ustanovené v písmene c) sa zvyšujú, ak nepostačujú na pokrytie výdavkov na trichinoskopické vyšetrenie ustanovené osobitným predpisom,2)

2.2. prežúvavce: poplatky ustanovené v písmene d).

II. Veterinárne kontroly a veterinárne inšpekcie pri rozrábaní mäsa

1. Výdavky spojené s operáciami pri rozrábaní mäsa podľa osobitných predpisov3) sa uhrádzajú poplatkom v štandardnej výške pridaním štandardnej sumy 3,0 EUR za každú tonu mäsa, ktoré prichádza do rozrábkarne. Táto suma sa pripočíta k sume uvedenej v bode I.

2. Ak sa operácie pri rozrábaní vykonávajú v tej istej prevádzkarni, kde sa mäso získava, poplatok uvedený v bode 1 sa zníži o 55 %.

III. Veterinárne kontroly a veterinárne inšpekcie pri skladovaní mäsa

Orgány veterinárnej správy vyberajú poplatky, ktoré zodpovedajú skutočným výdavkom potrebným na vykonanie veterinárnej kontroly alebo veterinárnej inšpekcie mäsa, ktoré je skladované podľa osobitných predpisov,4) vrátane intervenčne nakúpeného mäsa a viackrát krátkodobo medziskladovaného mäsa.

IV. Zvýšenie poplatkov

1. Na úhradu zvýšených výdavkov možno pre jednotlivé prevádzkarne zvýšiť štandardnú výšku poplatkov ustanovených v bodoch I a II. Okrem podmienok ustanovených v bode V bode 1 písm. a) musia prevádzkarne splniť niektorú z nasledujúcich podmienok, a to mať

a) vyššie výdavky na veterinárne inšpekcie spôsobené najmä tým, že zvieratá na zabitie nie sú uniformné z hľadiska veku, veľkosti, hmotnosti a zdravotného stavu,

b) dlhšie čakacie doby a iné neproduktívne doby inšpekčného personálu pre neprimerané plánovanie dodávok zvierat prevádzkarňou alebo pre technické nedostatky alebo poruchy,

c) časté zdržania v procese zabíjania, napríklad v dôsledku nedostatku zamestnancov, a z tohto dôvodu nedostatočnú zamestnanosť inšpekčného personálu,

d) vyššie výdavky spôsobené osobitným časom cestovania,

e) dlhšie trvanie inšpekcií pre časté zmeny období určených na zabíjanie počas kontroly inšpekčného personálu,

f) časté prerušovanie procesu zabíjania na splnenie požiadaviek na čistenie a dezinfekciu,

g) prehliadky zvierat, ktoré sa zabíjajú mimo bežných hodín zabíjania na požiadanie vlastníka.

2. Objem navŕšenia štandardných výšok poplatkov závisí od výdavkov, ktoré majú byť poplatkami uhradené.

V. Zníženie poplatkov podľa bodov I a II

1. Na základe podstatných rozdielov životných a mzdových nákladov v Slovenskej republike, štruktúry prevádzkarní a vzťahov medzi súkromnými veterinárnymi lekármi a veterinárnymi inšpektormi, ktoré sa výrazne odlišujú od priemeru Európskeho spoločenstva, ktorý je základom na výpočet štandardnej výšky poplatkov uvedených v bodoch I a II, možno poplatky výnimočne znížiť do výšky skutočných výdavkov

a) všeobecne v sadzobníku vydanom podľa osobitného predpisu5) pre všetky prevádzkarne v Slovenskej republike, ak sú podstatné rozdiely v životných a mzdových nákladoch,

b) pre jednotlivé prevádzkarne, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

1. minimálny denný počet zabíjania umožňuje vopred naplánovať rozmiestnenie inšpekčného personálu,

2. počet zabitých zvierat sa nemení, pretože dodávky zvierat možno vopred naplánovať, čím sa umožňuje racionálne využitie inšpekčného personálu,

3. prísna organizácia a plánovanie v prevádzkarni spolu s veľkou rýchlosťou zabíjania umožňujú optimálne využitie inšpekčného personálu,

4. nevyskytujú sa čakacie alebo inak neproduktívne doby inšpekčného personálu,

5. zvieratá na zabitie sú, pokiaľ je to možné, uniformné vekom, veľkosťou, hmotnosťou a zdravotným stavom.

2. Uplatnenie výnimiek uvedených v bode 1 písm. a) a b) nemôže mať v žiadnom prípade za následok zníženie poplatkov uvedených v bode I a bode II bode 1 o viac ako 55 %.

VI. Miesta vyberania poplatkov podľa bodov I až III

1. Poplatky uvedené v bodoch I až III orgány veterinárnej správy vyberajú, ak je to vhodné, na bitúnku, v rozrábkarni alebo v sklade. Poplatky uhrádza prevádzkovateľ alebo majiteľ prevádzkarne, kde sa vykonávajú operácie; ten môže preniesť poplatok vybratý za jednotlivú operáciu na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, v prospech ktorej sa operácia vykonáva. Ak sa prehliadka živej hydiny vykonáva na farme jej pôvodu v súlade s osobitným predpisom,6) môže sa poplatok do výšky 20 % štandardnej sadzby ustanovenej v bode I písm. e) vyberať na farme pôvodu hydiny.

2. Ak ide o prevádzkarne, ktoré vykonávajú viac ako jednu operáciu, alebo o produkčný reťazec, ktorý zahŕňa viac ako jednu operáciu, môžu orgány veterinárnej správy na jednom mieste vyberať celkový združený poplatok, ktorý súčasne zahŕňa rôzne poplatky.

3. Ak sa poplatkom, ktorý sa vyberá na bitúnku, uhradia náklady uvedené v bode 1, orgány veterinárnej správy nevyberajú v rozrábkarňach alebo skladoch žiadne ďalšie poplatky.

ČASŤ B

Zásady na určenie poplatkov, ktoré sa vzťahujú na mäso dovážané v súlade s osobitnými predpismi7)

1. Poplatok podľa § 2 ods. 1 písm. a) sa vyberá v štandardnej výške 5 EUR za tonu mäsa s kosťou, pričom minimálny poplatok za zásielku je 30 EUR. Vo výnimočných prípadoch môže Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky tento poplatok zvýšiť tak, aby boli uhradené skutočné výdavky.

2. Ak sú prijaté rozhodnutia podľa osobitného predpisu8) a v súlade s postupom podľa osobitného predpisu,8) poplatok uvedený v bode 1 sa upraví s prihliadnutím na dohodnuté zníženie frekvencie veterinárnych kontrol a veterinárnych inšpekcií.

3. Poplatok uvedený v bode 1 uhrádza dovozca alebo jeho colný deklarant a vyberá sa na pohraničnom colnom úrade, ktorému je územne príslušná hraničná inšpekčná stanica, alebo priamo na hraničnej inšpekčnej stanici.

4. Ak ide o poplatky podľa tejto časti, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky postupuje podľa § 2 ods. 5.

ČASŤ C

Zásady na určenie poplatkov za produkty rybolovu, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis9)

I. Pre produkty rybolovu, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na produkciu a uvádzanie na trh ustanovené v osobitnom predpise,10) sa poplatok podľa § 2 ods. 1 písm. a) ustanovuje v súlade s § 4 ods. 1 takto:

1. orgány veterinárnej správy vyberajú poplatky za veterinárne kontroly a veterinárne inšpekcie vykonávané podľa osobitného predpisu,11)

2. poplatok uvedený v bode 1 sa ustanovuje na 1 EUR a vyberá sa za každú tonu produktov rybolovu, ktoré vstupujú do prevádzkarne na úpravu alebo spracovanie produktov rybolovu alebo pochádzajú z lodnej továrne,

3. poplatky uvedené v bodoch 1 a 2 možno znížiť, ak sa úprava a spracovanie vykonávajú v rovnakom mieste ako prvý predaj alebo spracovanie alebo ak sú v danej prevádzkarni také prevádzkové podmienky a záruky na základe vlastných kontrol prevádzkarne, že požiadavky na inšpekčných zamestnancov orgánu veterinárnej správy možno redukovať; poplatok môže byť znížený najviac o 55 % z poplatku podľa bodu 2,

4. v prevádzkarňach, ktoré len chladia, zmrazujú, balia alebo skladujú produkty rybolovu, vyberajú orgány veterinárnej správy poplatky, ktoré zodpovedajú skutočným výdavkom potrebným na vykonanie kontroly; ak sa však poplatkom, ktorý je vybratý v súlade s bodmi 1 a 2, uhradia všetky výdavky podľa osobitného predpisu,11) orgán veterinárnej správy poplatky podľa tohto bodu nevyberá,

5. poplatky podľa bodov 2 a 4 uhrádza prevádzkovateľ alebo vlastník prevádzkarne, ktorý vykonáva jednotlivé operácie; ten môže preniesť poplatok vybratý za jednotlivú operáciu na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, v prospech ktorej sa operácia vykonáva,

6. orgány veterinárnej správy kontrolujú,12) či boli poplatky podľa tejto časti príslušnými prevádzkovateľmi alebo vlastníkmi zaplatené; prevádzkovatelia alebo vlastníci dostávajú písomné potvrdenie alebo iný dôkaz o jednotlivej alebo súhrnnej platbe, alebo platobný príkaz na poplatky, ak nie sú produkty rybolovu určené na úpravu alebo spracovanie na území Slovenskej republiky, kde boli vylovené, a ak sa celý poplatok uhrádza v prevádzkarni na spracovanie alebo v prevádzkarni na úpravu produktov rybolovu.

II. Produkty rybolovu, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na dovoz z tretích krajín podľa osobitného predpisu13)

1. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vyberá aj príplatok na úhradu výdavkov za prehliadky súvisiace s typom plavidiel uvedených v osobitnom predpise13) a so spôsobom vykládky, pričom minimálny poplatok je 1 EUR za vyloženú tonu.

2. Pre všetky rybie produkty, ktoré musia prejsť hraničnou inšpekčnou stanicou, je ustanovený poplatok podľa § 2 ods. 1 písm. a) a v súlade s § 4 ods. 1 v minimálnej výške 5 EUR za tonu, pričom minimálny poplatok je 30 EUR za zásielku. Pri zásielkach nad 100 ton sa štandardný poplatok 5 EUR zníži na

a) 1,5 EUR za každú ďalšiu tonu rybích produktov, ktoré neprešli iným predspracovaním ako odstránením čriev,

b) 2,5 EUR za každú ďalšiu tonu ostatných rybích produktov.

3. Ak sú prijaté rozhodnutia podľa osobitného predpisu,8) sumy uvedené v bode 2 sa upravia v súlade s postupom podľa osobitného predpisu8) a s prihliadnutím na dohodnuté zníženie frekvencie veterinárnych kontrol a veterinárnych inšpekcií.

4. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky môže zvýšiť poplatky ustanovené v bode 2 až do výšky skutočných výdavkov.

5. Poplatok ustanovený v bode 2 uhrádza dovozca alebo jeho colný deklarant a vyberá sa na pohraničnom colnom úrade, ktorému je územne príslušná hraničná inšpekčná stanica, alebo priamo na hraničnej inšpekčnej stanici.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 71/2004 Z. z.

ZÁSADY NA URČENIE POPLATKOV ZA ŽIVÉ ZVIERATÁ A PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU PODĽA OSOBITNÉHO PREDPISU1)

1. Poplatok za živé zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. b) sa ustanovuje takto:

a) za živé zvieratá na zabitie a mäso, na ktoré sa vzťahuje príloha č. 1 časť A: 1,35 EUR za tonu mäsa jatočných zvierat,

b) za produkty vodného hospodárstva, na ktoré sa vzťahuje príloha č. 1 časť C: 0,1 EUR za tonu produktov uvádzaných na trh,

c) za mlieko a mliečne výrobky: 0,02 EUR za 1 000 litrov surového mlieka,

d) za vaječné produkty: poplatok zodpovedajúci skutočným výdavkom,

e) za med: orgán veterinárnej správy môže vyberať poplatok, ktorý uhradí skutočné výdavky.

2. Pomerná časť poplatku uvedeného v bode 1 sa vyberá na každom stupni produkčného reťazca vrátane chovu, a to ak ide o poplatok ustanovený

a) v bode 1 písm. a), polovica poplatku sa vyberá na farme, odkiaľ zvieratá pochádzajú, a polovica poplatku sa vyberá na bitúnku; ak ide o zverinu z voľne žijúcej zveri, poplatok sa vyberá v prevádzkarni na spracovanie zveriny,

b) v bode 1 písm. b), poplatok sa vyberá na farme, odkiaľ produkty rybolovu pochádzajú; ak sú určené na úpravu alebo spracovanie, polovica poplatku sa vyberá na farme, odkiaľ zvieratá pochádzajú, a polovica poplatku sa vyberá v prevádzkarni na spracovanie alebo úpravu produktov vodného hospodárstva,

c) v bode 1 písm. c), polovica poplatku sa vyberá na farme, odkiaľ surové mlieko pochádza, a polovica poplatku sa vyberá v zbernej prevádzkarni,

d) v bode 1 písm. d), polovica poplatku sa vyberá na farme nosníc a polovica poplatku sa vyberá v triediarni a baliarni vajec,

e) v bode 1 písm. e), poplatok sa vyberá od právnickej osoby alebo od fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá uvádza med na trh.

3. Poplatok ustanovený v bode 1 uhrádza prevádzkovateľ alebo vlastník prevádzkarne alebo prevádzkarní, ktorý môže preniesť vybraný poplatok na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, v prospech ktorej sa operácia uskutočnila.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 71/2004 Z. z.

ZÁSADY NA URČENIE POPLATKOV ZA ŽIVÉ ZVIERATÁ

ČASŤ A

Živé zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu určené na výmeny s členskými štátmi, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis1)

1. Poplatok sa vyberá na úhradu výdavkov v mieste pôvodu pri výmenách2) zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis.1)

2. Uplatnenie a výška poplatku, podrobné pravidlá ich aplikácie vrátane osôb zodpovedných za platenie a akékoľvek výnimky sa stanovia v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

ČASŤ B

Živé zvieratá určené na dovoz, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis3)

1. Poplatok podľa § 2 ods. 1 písm. c) je ustanovený takto:

a) ak ide o druhy zvierat uvedených v prílohe č. 1 časti A, v štandardnej výške 5 EUR za tonu živej hmotnosti, pričom minimum je 30 EUR za zásielku,

b) ak ide o ostatné druhy zvierat, v skutočných výdavkoch na prehliadku vyjadrených na dovezené zviera alebo na dovezenú tonu, minimálne však vo výške 30 EUR za zásielku. Táto minimálna sadzba za zásielku neplatí pre dovoz druhov uvedených v osobitnom predpise.4)

2. Poplatky podľa bodu 1 môže príslušný orgán veterinárnej správy na základe výnimky zvýšiť na úroveň skutočných výdavkov.

3. Poplatok ustanovený v bodoch 1 a 2 uhrádza dovozca alebo jeho colný deklarant a vyberá sa na pohraničnom colnom úrade, ktorému je územne príslušná hraničná inšpekčná stanica, alebo priamo na hraničnej inšpekčnej stanici.

4. Na žiadosť príslušného orgánu veterinárnej správy Európskej komisie sprevádzanú nevyhnutnou sprievodnou dokumentáciou a v súlade s postupom podľa osobitného predpisu4) sa na dovozy z určitých tretích krajín môžu aplikovať nižšie poplatky.

5. Ak ide o poplatky podľa tejto časti, regionálna veterinárna a potravinová správa a Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky postupujú podľa § 2 ods. 5.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 71/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Týmto nariadením sa preberá tento právny akt:

Smernica Rady 85/73/EHS z 29. januára 1985 o financovaní veterinárnych inšpekcií a kontrol čerstvého mäsa a hydinového mäsa (Ú. v. ES L 32, 5. 2. 1985, s. 14) v znení

smernice Rady 88/409/EHS z 15. júna 1988 (Ú. v. ES L 194, 22. 7. 1988, s. 28),

smernice Rady 93/118/ES z 22. decembra 1993 (Ú. v. ES L 40, 31. 12. 1993, s. 15),

smernice Rady 94/64/ES zo 14. decembra 1994 (Ú. v. ES L 368, 31. 12. 1994, s. 8),

smernice Rady 95/24/ES z 22. júna 1995 (Ú. v. ES L 243, 11. 10. 1995, s. 14),

smernice Rady 96/17/ES z 19. marca 1996 (Ú. v. ES L 078, 28. 3. 1996, s. 30),

smernice Rady 96/43/ES z 26. júna 1996 (Ú. v. ES L 162, 1. 7. 1996, s. 1) a

smernice Rady 97/79/ES z 18. decembra 1997 (Ú. v. ES L 24, 30. 1. 1998, s. 31).

Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 41 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 315/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat v čase ich zabíjania alebo usmrcovania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 497/2003 Z. z.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 483/2003 Z. z.

5) § 42 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) § 10 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9) § 19 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10) § 10 a 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2003 Z. z. o vzájomnej spolupráci medzi orgánmi veterinárnej správy, orgánmi štátnej správy v zootechnickej oblasti a orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi nimi a Európskou komisiou pri zabezpečovaní správneho použitia právnych predpisov vo veterinárnej a zootechnickej oblasti.

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 490/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 501/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2003 Z. z.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2003 Z. z.

3) Napríklad § 3 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 490/2003 Z. z., § 3 ods.1 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z.

4) Napríklad § 3 ods. 5 a 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 490/2003 Z. z., § 3 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z.

5) § 42 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z.

7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2003 Z. z.
§ 14 až 17 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z.§ 15 až 19 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2003 Z. z.

8) § 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.

9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov.

10) § 1 až 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z.

11) Príloha č. 2 časť E body I a II nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z.

12) § 6 ods. 2 písm. a), § 7 ods. 2 písm. a) a § 8 ods. 3 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

13) § 9 až 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z.

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.

2) § 2 písm. d) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2003 Z. z.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2003 Z. z.