Opatrenie č. 177/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Fedrálneho zhromaždenia o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií

Čiastka 31/1990
Platnosť od 18.05.1990 do31.03.1991
Účinnosť od 30.09.1990 do31.03.1991
Zrušený 363/1990 Zb.

177

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Fedrálneho zhromaždenia

z 18. mája 1990

o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

(1) Prevody vlastníctva nehnuteľného majetku politických strán, spoločenských organizácií, Národného frontu, ich orgánov a zložiek s právnou subjektivitou, ako aj ich právnych nástupcov sa zakazujú, ak sa týmto organizáciám poskytovali dotácie zo štátnych rozpočtov v čase do 31. decembra 1989. Zákaz sa nevzťahuje na prevody nehnuteľného majetku na štát.

(2) Na platnosť zmlúv uzavieraných organizáciami uvedenými v odseku 1 o prevode vlastníctva hnuteľných vecí mimo obvyklého hospodárenia, s výnimkou prevodu na štát, sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Federálneho ministerstva financií, pokiaľ v jednotlivom prípade hodnota prevádzanej veci, prípadne vecí presahuje sumu 5000 Kčs.

(3) Nakladanie s prostriedkami organizácií uvedených v odseku 1 uloženými na účtoch termínovaných vkladov v bankách a sporiteľniach sa zakazuje. Nakladať s prostriedkami na bežných účtoch, s pohľadávkami a inými majetkovými právami môžu organizácie uvedené v odseku 1 len v rámci obvyklého hospodárenia.

(4) Výnimky z ustanovení odsekov 1 a 3 môže povoliť Federálne ministerstvo financií.

(5) Právne úkony urobené v rozpore s ustanoveniami odsekov 1 až 4 sú neplatné.

§ 2

Organizácie uvedené v § 1 ods. 1 nemôžu zriaďovať podniky a hospodárske zariadenia, vkladať svoje príspevky do už existujúcich združení, spoločných podnikov, obchodných spoločností a nadácií, ani nové zakladať. Výnimky z tohto ustanovenia môže povoliť vláda republiky príslušná podľa sídla organizácie.

§ 3

(1) Politické strany, politické hnutia,1) občianske združenia,2) ich orgány a zložky s právnou subjektivitou a právni nástupcovia Národného frontu sú povinní zostaviť výkaz svojho majetku ku dňu 30. apríla 1990 a predložiť ho do 30. júna 1990 Federálnemu ministerstvu financií. Súčasne sú povinní tomuto ministerstvu oznámiť všetky prevody svojho nehnuteľného majetku a prevody vlastníctva hnuteľných vecí mimo obvyklého hospodárenia, pokiaľ v jednotlivom prípade hodnota prevádzanej veci, prípadne vecí presiahla 5000 Kčs, ďalej nakladanie s prostriedkami uloženými na účtoch termínovaných vkladov v bankách a sporiteľniach v čase od 1. novembra 1989 do účinnosti tohto zákonného opatrenia.

(2) Príslušné štátne orgány sú oprávnené kontrolovať správnosť údajov podľa odseku 1.

(3) Ak organizácia nepredloží doklady uvedené v odseku 1 v lehote tam ustanovenej, je povinná zaplatiť do štátneho rozpočtu federácie sumu 5000 Kčs za každý deň omeškania.

(4) Nepriznaný majetok prechádza do vlastníctva Českej republiky alebo Slovenskej republiky podľa sídla organizácie, ledaže organizácia preukáže, že k nepriznaniu majetku došlo bez jej zavinenia alebo že ide o majetok obstaraný organizáciou bez použitia dotácie zo štátnych rozpočtov. Prípadné spory rozhodujú orgány hospodárskej arbitráže.

§ 4

Podrobnosti postupu podľa § 1 ods. 2 a § 3 ods. 1 upraví vyhláška Federálneho ministerstva financií.


§ 5

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

§ 6

Toto zákonné opatrenie stráca účinnosť 30. septembrom 1990.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 a 9 zákona č. 15/1990 Zb. o politických stranách.

2) § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.