180

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. mája 2001,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Do skupiny určených výrobkov „plavidlá určené na rekreačné účely“ (ďalej len „rekreačné plavidlá“) podľa § 9 ods. 1 zákona patria dokončené rekreačné plavidlá, čiastočne dokončené rekreačné plavidlá a ich komponenty, ak sú samostatnými výrobkami alebo ak sú zabudované do plavidiel na zabezpečenie pohybu plavidla, bezpečnosti plavby a ochrany zdravia ich používateľov a ochrany životného prostredia.

(2) Do skupiny určených výrobkov podľa odseku 1 nepatria

a) plavidlá určené výhradne na pretekárske účely vrátane pretekárskych veslíc, ak sú takto označené výrobcom,

b) kajaky a kanoe, gondoly a šliapacie plavidlá,

c) windsurfingy,

d) surfy s pohonom, osobné plavebné prostriedky a iné podobne poháňané plavidlá,

e) pôvodné a individuálne kópie historických plavidiel vyprojektované pred rokom 1950 a postavené prevažne z pôvodných materiálov a takto označené výrobcom,

f) experimentálne plavidlá za predpokladu, že nie sú uvádzané na trh,

g) plavidlá postavené na vlastné používanie za predpokladu, že nie sú uvádzané na trh počas piatich rokov,

h) plavidlá s posádkou špeciálne určené na prepravu cestujúcich na komerčné účely, predovšetkým tie, ktoré podliehajú povinnej klasifikácii1) bez ohľadu na počet cestujúcich,

i) plavidlá schopné ponárania,

j) vznášadlá,

k) hydrolety.

§ 2

Rekreačné plavidlo

(1) Rekreačným plavidlom na účely tohto nariadenia sa rozumie plavidlo bez ohľadu na spôsob pohonu s dĺžkou lodného telesa od 2,5 m do 24 m určené na športové a oddychové účely,2) ak sa jeho dĺžka meria podľa príslušných harmonizovaných noriem.

(2) Rekreačným plavidlom podľa odseku 1 je aj to plavidlo, ktoré sa používa na prenájom alebo na výcvik vykonávania rekreačných plavieb.

§ 3

Podrobnosti o základných požiadavkách

(1) Rekreačné plavidlo možno uviesť na trh alebo do prevádzky na používanie podľa určeného účelu, ak bolo správne skonštruované a udržiavané a ak neohrozuje oprávnený záujem podľa § 1 písm. a) zákona.

(2) Ak rekreačné plavidlo spĺňa požiadavky podľa prílohy č. 1, predpokladá sa, že spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia.

(3) Požiadavky podľa § 7 ods. 2 zákona vzťahujúce sa na zhodu rekreačných plavidiel s požiadavkami podľa prílohy č. 1 sa považujú za splnené, ak rekreačné plavidlo spĺňa požiadavky slovenských technických noriem, ktoré preberajú harmonizované európske technické normy podľa § 5 ods. 5 zákona.

§ 4

Opatrenia pred uvedením výrobku na trh a do prevádzky

(1) Dokončené rekreačné plavidlo možno uviesť na trh alebo do prevádzky, ak

a) spĺňa základné požiadavky,

b) má príslušnú dokumentáciu,

c) bolo vykonané posúdenie zhody vrátane vyhlásenia o zhode,

d) je označené značkou zhody.

(2) Čiastočne dokončené rekreačné plavidlo možno uviesť na trh, ak

a) spĺňa základné požiadavky,

b) má príslušnú dokumentáciu,

c) bolo vykonané posúdenie zhody,

d) bolo vydané vyhlásenie o zhode na čiastočne dokončené plavidlo.

(3) Komponent podľa prílohy č. 2 možno uviesť na trh alebo do prevádzky, ak

a) spĺňa základné požiadavky,

b) má príslušnú dokumentáciu,

c) bolo vykonané posúdenie zhody vrátane vyhlásenia o zhode,

d) je označený značkou zhody.

§ 5

Výstavy a predvádzanie

(1) Rekreačné plavidlo, ktoré nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia, možno prezentovať na obchodných trhoch, výstavách, predvádzaniach a podobných podujatiach, len ak je viditeľne označené. Výrobca alebo splnomocnený zástupca pri jeho predvádzaní musí prijať opatrenia na zabezpečenie ochrany zúčastnených osôb.

(2) Rekreačné plavidlo podľa odseku 1 možno uviesť na trh alebo do prevádzky až po splnení ustanovení tohto nariadenia.

§ 6

Podrobnosti o postupoch posudzovania zhody

Pred vyrobením a uvedením rekreačného plavidla na trh výrobca alebo splnomocnený zástupca vykoná pre plavidlá kategórie A, B, C a D posúdenie zhody podľa prílohy č. 1 bodu 1 takto:

a) kategória A a B

1. plavidlo s dĺžkou trupu menšou ako 12 m – podľa postupu uvedeného v prílohe č. 6 písm. a),

2. plavidlo s dĺžkou trupu od 12 m do 24 m – podľa postupu uvedeného v prílohách č. 7 a 8 alebo podľa postupov uvedených v § 12 ods. 3 písm. b) a d) alebo b) a f), alebo g), alebo h) zákona,

b) kategória C

1. plavidlo s dĺžkou trupu od 2,5 m do 12 m

a) tam, kde sú splnené harmonizované slovenské technické normy vzťahujúce sa na podrobnosti technických požiadaviek uvedených v prílohe č. 1 bodoch 3.2 a 3.3, uplatňuje sa vnútorná kontrola výroby podľa prílohy č. 5,

b) tam, kde sa nepoužijú harmonizované slovenské technické normy vzťahujúce sa na podrobnosti technických požiadaviek uvedených v prílohe č. 1 bodoch 3.2 a 3.3, uplatňuje sa vnútorná kontrola výroby a doplňujúce overovanie podľa prílohy č. 6,

2. plavidlo s dĺžkou trupu od 12 m do 24 m – typová skúška podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona a podľa prílohy č. 7 doplnená postupom podľa § 12 ods. 3 písm. c) zákona a podľa prílohy č. 8 alebo niektorým ďalším postupom podľa § 12 ods. 3 písm. b) a d) alebo b) a f), alebo g), alebo h) zákona,

c) kategória D

plavidlo s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m – vnútorná kontrola výroby podľa prílohy č. 5,

d) komponent podľa prílohy č. 2 – akýkoľvek z postupov podľa § 12 ods. 3 písm. b) a c) alebo b) a d), alebo b) a f), alebo g), alebo h) zákona.

§ 7

Dokumentácia

Výrobca alebo splnomocnený zástupca zabezpečí na rekreačné plavidlo, jeho kategóriu alebo komponent podľa § 6 pred uvedením na trh alebo do prevádzky dokumentáciu podľa prílohy č. 13 tak, aby sa na požiadanie mohla predložiť autorizovanej osobe alebo orgánom dohľadu.

§ 8

Obsah vyhlásenia o zhode

(1) Výrobca alebo splnomocnený zástupca vydá na dokončené rekreačné plavidlo alebo na zariadenie pred uvedením na trh alebo do prevádzky vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 15.

(2) Výrobca alebo splnomocnený zástupca vydá na čiastočne dokončené rekreačné plavidlo pred uvedením na trh vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 3.

(3) Výrobca alebo splnomocnený zástupca vydá na komponent vyhlásenie o zhode, ktorým sa podľa jeho určenia deklaruje zhoda s príslušnými ustanoveniami prílohy č. 1.

§ 9

Značka zhody

(1) Na rekreačné plavidlo, ktoré spĺňa základné požiadavky a uvádza sa na trh, sa umiestňuje označenie CE podľa prílohy č. 4.

(2) Označenie CE sa na rekreačnom plavidle umiest-ňuje priamo na plavidle alebo na obale viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Označenie CE sa dopĺňa identifikačným kódom autorizovanej osoby, ktorá je zodpovedná za inšpekciu podľa postupov uvedených v prílohách č. 6, 9, 10, 11 a 12.

(3) Umiestňovanie ďalších značiek alebo nápisov na rekreačnom plavidle alebo na komponentoch, alebo na ich obaloch je prípustné, len ak viditeľnosť a legitímnosť označenia CE nie je obmedzená a ak neuvádzajú iné osoby do omylu v súvislosti so zamieňaním významu alebo formy označenia CE.

(4) Ak označenie CE bolo nesprávne umiestnené, výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca zabezpečí, aby označenie CE bolo umiestnené podľa tohto nariadenia.

(5) Ak rekreačné plavidlo podlieha aj iným technickým predpisom, ktoré upravujú používanie označenia CE, potom toto označenie znamená, že výrobok spĺňa aj ustanovenia týchto technických predpisov. Ak však technický predpis umožňuje výrobcovi v prechodnom období vybrať si systém, ktorý použije, označenie CE znamená, že rekreačné plavidlo spĺňa len ustanovenia technických predpisov uplatňovaných výrobcom. V tomto prípade sú osobitosti týchto technických predpisov s aplikovanými technickými požiadavkami vyšpecifikované v dokumentácii alebo v návodoch vyžadovaných na základe týchto požiadaviek a sú k výrobkom priložené.

§ 10

Autorizovaná osoba

(1) Autorizovaná osoba podľa § 11 zákona na vykonávanie činností v postupoch posudzovania zhody podľa § 6 spĺňa minimálne kritériá podľa prílohy č. 14.

(2) Autorizovanú osobu podľa odseku 1 môže notifikovať Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 8 ods. 3 písm. b) zákona. Táto notifikácia obsahuje určenie rozsahu autorizácie a identifikačný kód, ktorý jej vopred pridelí Komisia Európskej únie.

(3) Ak autorizovaná osoba prestane spĺňať kritériá podľa prílohy č. 14, úrad notifikáciu zruší a informuje o tom Komisiu Európskej únie a členské štáty Európskeho spoločenstva.


§ 11

Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Ustanovenia § 9 a 10 ods. 2 a 3 nadobúdajú účinnosť súčasne s účinnosťou príslušných medzinárodných dohôd s Európskou úniou o používaní označenia CE a o notifikácii (ďalej len „dohoda“).

(2) Do nadobudnutia účinnosti dohody podľa odseku 1 sa rekreačné plavidlá pri uvedení na trh alebo do prevádzky označia slovenskou značkou zhody CSK podľa § 18 zákona.

§ 12

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2001.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 180/2001 Z. z.

PODROBNOSTI O ZÁKLADNÝCH POŽIADAVKÁCH NA PROJEKTOVANIE
A STAVBU REKREAČNÝCH PLAVIDIEL

1. Projektové kategórie lodí

Projektová kategória Sila vetra (Beaufortova stupnica) Hodnota výšky vĺn (H 1/3, v metroch)
A - Oceánska plavba viac ako 8 4 m a viac
B - Morská plavba do 8 do 4 m
C - Príbrežná plavba do 6 do 2 m
D - Plavba v chránených vodách do 4 do 0,5 m

A. OCEÁNSKA PLAVBA: Projektovaná na dlhé plavby, pri ktorých môžu byť podmienky presahujúce hodnoty sily vetra 8 (Beaufortovej stupnice) a výška vĺn 4 m a viac a plavidlá sú väčšinou sebestačné.

B. MORSKÁ PLAVBA: Projektovaná na plavbu na otvorenom mori, kde podmienky sily vetra môžu byť až do hodnoty 8 (Beaufortovej stupnice) vrátane a kde výška vĺn dosahuje až do hodnoty 4 m vrátane.

C. PRÍBREŽNÁ PLAVBA: Projektovaná na pobrežnú plavbu a plavbu vo väčších zátokách, ústiach riek, na jazerách a riekach, kde sila vetra môže dosiahnuť až do hodnoty 6 (Beaufortovej stupnice) vrátane a kde výška vĺn dosahuje až do hodnoty 2 m vrátane.

D. PLAVBA V CHRÁNENÝCH VODÁCH: Projektovaná na plavbu na malých jazerách, riekach a kanáloch, kde sila vetra môže dosiahnuť až do hodnoty 4 (Beaufortovej stupnice) vrátane a kde výška vĺn dosahuje až do hodnoty 0,5 m vrátane.

Plavidlá každej kategórie sa navrhujú a konštruujú tak, aby vyhovovali týmto parametrom vzhľadom na stabilitu, plávateľnosť a iné príslušné základné požiadavky uvedené v tejto prílohe a mali dobré vlastnosti ovládateľnosti.

2. Všeobecné požiadavky na projektovanie

Rekreačné plavidlá a komponenty uvedené v prílohe č. 2 spĺňajú základné technické požiadavky do tej miery, ako sa to od nich vyžaduje.

2.1 Identifikácia trupu

Každé plavidlo sa označí identifikačným kódom trupu vrátane týchto informácií:

a) kód výrobcu,

b) krajina výroby,

c) osobitné výrobné číslo,

d) rok výroby,

e) model roka.

Príslušná harmonizovaná slovenská technická norma udáva podrobnosti o týchto požiadavkách.

2.2 Štítok výrobcu

Každé plavidlo sa vybaví pevne pripevným štítkom namontovaným oddelene od identifikačného kódu trupu plavidla, ktorý obsahuje tieto informácie:

a) názov výrobcu,

b) označenie CE (príloha č. 4),

c) kategória projektu lode podľa bodu 1,

d) najväčšie zaťaženie odporúčané výrobcom podľa bodu 3.6,

e) výrobcom odporučený počet prepravovaných osôb, na ktorý je plavidlo navrhnuté.

2.3 Ochrana pred pádom cez palubu a možnosť opätovného nalodenia

V závislosti od kategórie projektu sa plavidlo navrhne tak, aby minimalizovalo nebezpečenstvo pádu cez palubu a umožňovalo opätovné nalodenie.

2.4 Viditeľnosť z hlavného kormidelného miesta

Na motorových člnoch hlavné stanovište ovládania plavidla umožňuje osobe odborne spôsobilej na vedenie plavidla za normálnych podmienok používania (rýchlosti a zaťaženia) dobrú viditeľnosť na všetky smery.

2.5 Príručka majiteľa

Každé plavidlo sa vybaví príručkou majiteľa v štátnom jazyku. Táto príručka upozorňuje na nebezpečenstvo požiaru a potopenia plavidla a obsahuje informácie uvedené v bodoch 2.2, 3.6 a 4, ako aj hmotnosť nezaťaženého plavidla v kilogramoch.

3. Úplnosť a konštrukčné požiadavky

3.1 Konštrukcia

Výber a kombinácia materiálov a konštrukcia zabezpečujú, aby bolo plavidlo dostatočne pevné vo všetkých ohľadoch. Mimoriadna pozornosť je venovaná kategórii projektu podľa bodu 1 a najväčšiemu zaťaženiu odporučenému výrobcom podľa bodu 3.6.

3.2 Stabilita a voľný bok

Plavidlo má dostatočnú stabilitu a voľný bok vzhľadom na svoju projektovú kategóriu podľa bodu 1 a na výrobcom odporúčané najväčšie zaťaženie podľa bodu 3.6.

3.3 Výtlak a plávateľnosť

Plavidlo sa konštruuje tak, aby boli zabezpečené charakteristiky plávateľnosti zodpovedajúce jeho projektovej kategórii podľa bodu 1 a najväčšiemu zaťaženiu odporučenému výrobcom podľa bodu 3.6. Všetky obývateľné viactrupové plavidlá sa konštruujú tak, aby mali dostatočný výtlak, aby zostali plávať aj v prevrátenej polohe.

Plavidlá menšej dĺžky ako 6 m, ktoré sú náchylné na zalievanie cez voľný bok a ak sa používajú vo svojej projektovej kategórii, vybavia sa príslušnými prostriedkami plávateľnosti pre prípad ich zaplavenia.

3.4 Otvory v trupe, na palube a v nadstavbe

Otvory v trupe, na palube a v nadstavbe, ak sú zatvorené, nezoslabujú konštrukčnú celistvosť plavidla ani neporušujú jeho vodotesnosť.

Okná, bočné okná, dvere a kryty otvorov vydržia tlak vody úmerný tomu, s akým sa môžu stretnúť v špecifických situáciách, ako aj bodovému zaťaženiu vyvinutému váhou osoby pohybujúcej sa po palube.

Priechodné armatúry trupu navrhnuté na umožnenie prietoku vody do trupu alebo z trupu pod vodoryskou zodpovedajúcou výrobcom odporúčanému najväčšiemu ponoru podľa bodu 3.6 sa vybavia prostriedkami na uzavretie prietoku, ktoré sú ľahko prístupné.

3.5 Zaplavenie

Všetky plavidlá sa konštruujú tak, aby minimalizovali nebezpečenstvo ich potopenia. Mimoriadna pozornosť sa venuje najmä

a) kokpitu a svetlíkom, ktoré by mali byť samoodvodňujúce alebo by mali mať iné spôsoby na odvedenie vody mimo priestorov plavidla,

b) vetracím zariadeniam,

c) odstraňovaniu vody čerpadlami alebo inými prostriedkami.

3.6 Najväčšie zaťaženie odporúčané výrobcom

Výrobcom odporúčané najväčšie zaťaženie lode vrátane paliva, vody, zásob potravín, rôzneho zariadenia a osôb (v kilogramoch), na ktoré bolo plavidlo navrhnuté a ktoré je označené na štítku výrobcu, je stanovené podľa konštrukčnej kategórie (bod 1), stability a voľného boku (bod 3.2), výtlaku a plávateľnosti (bod 3.3).

3.7 Uloženie záchranných prostriedkov

Všetky plavidlá kategórie A a B a plavidlá kategórie C a D dlhšie ako šesť metrov sa vybavia jedným alebo viacerými úložnými miestami pre záchranný ostrovček alebo pre člny dostatočne veľkej kapacity na umiestnenie osôb, na ktorých prepravu bolo plavidlo navrhnuté tak, ako to odporúča výrobca. Miesta na umiestnenie osôb sú ľahko prístupné v akomkoľvek čase.

3.8 Únik

Všetky obývateľné viactrupové plavidlá presahujúce 12 m sa vybavujú núdzovými únikovými možnosťami pre prípad prevrátenia.

V obývateľných častiach plavidiel sa vyhotovujú únikové cesty vedúce k únikovým východom na evakuáciu osôb v prípade vzniku požiaru.

3.9 Kotvenie, uviazanie a vlečenie plavidla

Všetky plavidlá s prihliadnutím na projektovú kategóriu a ich charakteristiky sa vybavujú jedným alebo viacerými pevnými bodmi alebo inými prostriedkami schopnými zniesť záťaž ich bezpečného zakotvenia, uviazania alebo vlečenia.

4. Ovládateľnosť

Výrobca zabezpečí, aby vlastnosti ovládania plavidla spĺňali všetky podmienky s najvýkonnejším motorom, pre ktorý bolo plavidlo projektované a skonštruované. Pre všetky rekreačné lodné motory sa v príručke pre používateľov deklaruje najvyšší menovitý výkon motora podľa harmonizovaných slovenských technických noriem.

5. Montážne požiadavky

5.1 Motory a priestory pre motory

5.1.1 Zabudovaný motor

Všetky zabudované motory sa umiestňujú v uzavretých priestoroch oddelených od obytných častí a montujú sa tak, aby minimalizovali nebezpečenstvo vzniku výbuchu, vzniku požiaru alebo šírenia požiaru, ako aj výskytu toxických spalín, tepla, hluku alebo vibrácií v obytných častiach.

Časti motora a príslušenstvo, ktoré vyžadujú častú kontrolu a/alebo servis, sú ľahko prístupné.

Vnútri motorového priestoru sa používajú len nehorľavé izolačné materiály.

5.1.2 Vetranie

Motorový priestor je vetrateľný. Zamedzí sa nebezpečným priesakom vody do motorového priestoru cez všetky vtoky.

5.1.3 Nechránené časti

Exponované pohyblivé alebo horúce časti motora, ktoré by mohli spôsobiť zranenie osôb, sa účinne zakryjú, ak motor nie je chránený krytom alebo svojou vlastnou ochrannou kapotou.

5.1.4 Spúšťanie prívesného motora

Všetky lode s prívesnými motormi majú zariadenie na zamedzenie spúšťania motora v zábere okrem prípadu, keď motor

a) vyvinie menší ťah než 500 N alebo

b) má regulátor na obmedzenie ťahu na 500 N v čase štartovania motora.

5.2 Palivový systém

5.2.1 Všeobecne

Čerpanie, uskladnenie, odvzdušnenie a sústava palivového systému a ich zariadenia sa navrhujú a inštalujú tak, aby minimalizovali nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo výbuchu.

5.2.2 Palivové nádrže

Palivové nádrže, potrubia a hadice sa zabezpečujú a oddeľujú alebo chránia pred akýmkoľvek významnejším zdrojom tepla. Materiál, z ktorého sa nádrže vyrábajú, a ich konštrukcia zodpovedajú ich kapacite a typu paliva. Priestory s palivovými nádržami a palivovou sústavou sa musia nepretržite vetrať.

Kvapalné palivo s bodom vzplanutia nižším ako 55 oC sa uskladňuje v nádržiach, ktoré nie sú súčasťou trupu lode a sú

a) izolované od motorového priestoru a od všetkých ďalších zápalných zdrojov,

b) oddelené od obytných priestorov.

Kvapalné palivo s bodom vzplanutia rovným 55 oC alebo vyšším môže byť uskladnené v nádržiach, ktoré sú súčasťou trupu lode.

5.3 Elektrický systém

Elektrické systémy sa navrhujú a inštalujú tak, aby zabezpečovali normálnu prevádzku plavidla za normálnych podmienok používania a aby sa minimalizovalo riziko požiaru alebo elektrického šoku.

Pozornosť treba venovať opatreniam ochrany pred preťažením a ochrane všetkých obvodov pred skratom s výnimkou obvodov spúšťania motora, napájaných akumulátorových batérií.

Vetranie sa zabezpečí tak, aby sa predišlo nahromadeniu plynov, ktoré by sa mohli uvoľniť z batérií. Batérie sa pevne uchytia a chránia pred vniknutím vody.

5.4 Kormidlový systém

5.4.1 Všeobecne

Kormidlový systém plavidla sa projektuje, zhotovuje a montuje tak, aby umožňoval prenos zaťaženia kormidla za predvídateľných prevádzkových podmienok.

5.4.2 Havarijné systémy

Plachetnice a jednomotorové plavidlá so zabudovaným motorovým pohonom s diaľkovo ovládaným systémom riadenia kormidla sa vybavujú núdzovými prostriedkami riadenia plavidla pri zníženej rýchlosti.

5.5 Plynový systém

Plynové systémy na bytové použitie sa zabezpečujú odsávaním výparov a projektujú a montujú sa tak, aby sa zabránilo úniku plynov a nebezpečenstvu vzniku požiaru a výbuchu a aby boli schopné podrobiť sa skúške netesnosti. Materiály a súčiastky sú vhodné pre špecifické použité plyny a odolávajú tlakom a vplyvom morského prostredia. Každý spotrebič sa vybavuje zariadením na poruchy horenia, ktoré je účinné na všetkých horákoch. Každý plynový spotrebič sa vybaví samostatnou prípojkou rozvodného systému a každý spotrebič sa ovláda samostatným uzáverom. Zabezpečí sa primerané vetranie, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej koncentrácie splodín horenia alebo uniknutého plynu.

Na všetkých plavidlách s trvalo namontovaným plynovým systémom sa vyhradí miesto na uloženie všetkých plynových tlakových fliaš. Vyhradené miesto sa oddelí od obývacích miestností a je dostupné iba z vonkajšej strany a vetrané smerom von tak, aby akýkoľvek únik plynu bol odvedený mimo paluby. Každý trvalo namontovaný plynový systém sa po namontovaní vyskúša.

5.6 Požiarna ochrana

5.6.1 Všeobecne

Typ nainštalovaného zariadenia a priestorové usporiadanie plavidla berú do úvahy nebezpečenstvo vzniku a šírenia požiaru. Osobitná pozornosť sa venuje okoliu zariadení, pri ktorých sa manipuluje s otvoreným ohňom, horúcim miestam alebo motorom a pomocným zariadeniam, výtokom olejov a paliva, nezakrytým olejovým alebo palivovým potrubiam a vyhýba sa vedeniu elektrickej inštalácie nad horúcimi miestami strojov.

5.6.2 Požiarnotechnické zariadenie

Plavidlo sa vybaví požiarnotechnickým zariadením určeným pre prípad nebezpečenstva vzniku požiaru. Kryty spaľovacieho motora sa chránia stabilným hasiacim zariadením, z ktorého nie je potrebné v čase činnosti pri požiari snímať žiadnu časť. Keď je plavidlo vybavené prenosnými hasiacimi prístrojmi, musia byť ľahko prístupné, z toho jeden hasiaci prístroj musí byť ľahko dostupný z hlavného stanovišťa osoby odborne spôsobilej na vedenie plavidla.

5.7 Navigačné pozičné svetlá

Navigačné svetlá plavidla musia pri plavbe na mori zodpovedať dohovoru COLREG 1972 alebo Poriadku plavebnej bezpečnosti (CEVNI), ak ide o vnútrozemskú plavbu.

5.8 Zamedzenie úniku znečisťujúcich látok

Plavidlo sa konštruuje tak, aby sa zamedzilo nepredvídanému úniku znečisťujúcich látok (oleja, paliva atď.) cez palubu.

Plavidlo so zabudovanými záchodmi má

a) zberné nádrže alebo

b) zariadenie na pripevnenie zberných nádrží počas dočasného používania tam, kde je vyprázdnenie ľudských odpadov zakázané.

Okrem toho potrubie na ľudský odpad, ktoré prechádza trupom, má namontované ventily, ktoré sa môžu hermeticky uzavrieť.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 180/2001 Z. z.

KOMPONENTY REKREAČNÝCH PLAVIDIEL

1. Zariadenie proti vzniku požiaru zabudovaných a prívesných motorov.

2. Zariadenie na zamedzenie spustenia prívesného motora.

3. Kormidlá, ovládacie mechanizmy a káblové vedenia.

4. Palivové nádrže a palivové hadice.

5. Otvory a bočné okná.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 180/2001 Z. z.

OBSAH VYHLÁSENIA O ZHODE ČIASTOČNE DOKONČENÉHO PLAVIDLA

Vyhlásenie o zhode výrobcu alebo jeho splnomocnenca, alebo osoby uvádzajúcej na trh čiastočne dokončené plavidlá obsahuje

a) meno a adresu výrobcu,

b) meno a adresu splnomocnenca výrobcu, prípadne osoby zodpovednej za uvedenie na trh,

c) opis čiastočne dokončeného plavidla,

d) vyhlásenie, že čiastočne dokončené plavidlo je určené na dokončenie inými osobami a že je v súlade so základnými požiadavkami, ktoré platia pre túto výrobnú etapu.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 180/2001 Z. z.

ZNAČKA ZHODY – OZNAČENIE CE

Označenie CE sa skladá z písmen „CE“ podľa § 21 zákona.

Obrázek 01

Ak je označenie zmenšené alebo zväčšené, mierka rozmerov zostáva zachovaná.

Jednotlivé prvky označenia CE majú približne rovnaký vertikálny rozmer, ktorý je najmenej 5 mm.

Za označením CE nasleduje identifikačný kód autorizovanej osoby, ak vykonáva kontrolu počas výroby, ako aj posledné dvojčíslie roka, keď bolo označenie CE umiestnené na výrobok.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 180/2001 Z. z.

VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY

1. Výrobca alebo splnomocnenec, ktorý vykonáva úlohy podľa bodu 2 (ďalej len „výrobca“), zaručuje a vyhlasuje, že príslušné výrobky spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na výrobok vzťahujú. Výrobca umiestni označenie CE na každý výrobok a vydá písomné vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 15.

2. Výrobca vyhotoví dokumentáciu podľa § 7 a uchováva ju tak, aby bola k dispozícii orgánom dohľadu na kontrolu aspoň 10 rokov po tom, čo bol vyrobený posledný výrobok. Ak výrobca nie je slovenskou právnickou osobou, dokumentáciu uchováva osoba, ktorá výrobok uvádza na trh.

3. Dokumentácia umožňuje posúdenie zhody výrobkov s požiadavkami nariadenia. Zahŕňa, ak je to dôležité na posúdenie zhody, konštrukčný návrh, výrobu a prevádzkové vlastnosti výrobku podľa prílohy č. 13.

4. Výrobca uchováva vyhlásenie o zhode spolu s dokumentáciou.

5. Výrobca urobí všetky potrebné opatrenia na to, aby výrobný proces zaručoval zhodu výrobkov s dokumentáciou podľa bodu 2 a podľa požiadaviek tohto nariadenia, ktoré sa na výrobky vzťahujú.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 180/2001 Z. z.

VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY DOPLNENÁ O SKÚŠKY VYKONANÉ
AUTORIZOVANOU OSOBOU

Tento postup pozostáva z postupu podľa prílohy č. 5 a týchto dodatočných požiadaviek:

Na jednom alebo viacerých plavidlách reprezentujúcich výrobok vykoná výrobca alebo jeho splnomocnenec jednu alebo viac nasledujúcich skúšok, ekvivalentný výpočet alebo kontrolu:

a) skúška stability podľa prílohy č. 1 bodu 3.2,

b) skúška charakteristík výtlaku a plávateľnosti podľa prílohy č. 1 bodu 3.3.

Tieto skúšky alebo výpočty, alebo kontrola sa vykonajú na zodpovednosť autorizovanej osoby vybranej výrobcom. Na zodpovednosť autorizovanej osoby výrobca umiestni počas výrobného procesu na výrobok jej identifikačný kód.

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 180/2001 Z. z.

POSÚDENIE ZHODY VZORKY TYPU

1. Autorizovaná osoba zisťuje a overuje, či vzorka zastupuje danú výrobu a spĺňa ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa jej týkajú.

2. Žiadosť o posúdenie zhody vzorky typu podáva výrobca alebo jeho splnomocnenec autorizovanej osobe podľa vlastného výberu.

Žiadosť obsahuje

a) meno a adresu výrobcu, a ak žiadosť podá splnomocnenec, tak jeho meno a adresu,

b) písomné vyhlásenie, že tá istá žiadosť nebola podaná inej autorizovanej osobe,

c) dokumentáciu podľa bodu 3.

Žiadateľ dodá autorizovanej osobe vzorku typu, reprezentanta predpokladanej výroby (ďalej len „typ“). Typ môže pokryť niekoľko verzií výrobku za predpokladu, že rozdiely medzi verziami nemajú vplyv na úroveň bezpečnosti a iné požiadavky týkajúce sa vyhotovenia výrobku. Autorizovaná osoba môže požadovať ďalšie vzorky, ak je to potrebné na vykonanie skúšobného programu.

3. Dokumentácia dokladuje zhodu posudzovanej vzorky s požiadavkami tohto nariadenia. Ak je to pre dané posudzovanie rozhodujúce, zahŕňa aj konštrukčnú dokumentáciu, výrobnú dokumentáciu a opis fungovania výrobku v prevádzke podľa prílohy č. 13.

4. Autorizovaná osoba

4.1 prekontroluje dokumentáciu, overí, či daný typ bol vyrobený podľa dokumentácie, a určí prvky, ktoré boli navrhnuté v zhode s príslušnými ustanoveniami slovenských technických noriem, ako aj komponenty, ktoré boli navrhnuté bez použitia príslušných ustanovení týchto noriem,

4.2 vykoná alebo dá vykonať príslušné overenia alebo nevyhnutné skúšky na zistenie, či tam, kde neboli aplikované slovenské technické normy, riešenia, ktoré prijal výrobca, spĺňajú základné technické požiadavky nariadenia,

4.3 vykoná alebo dá vykonať príslušné overenia a nevyhnutné skúšky na zistenie, či v prípade, ak si výrobca zvolil aplikáciu príslušných slovenských technických noriem, boli skutočne použité,

4.4 dohodne sa so žiadateľom na mieste, kde sa uskutoční overenie a kde sa vykonajú nevyhnutné skúšky.

5. Keď typ spĺňa ustanovenia tohto nariadenia, autorizovaná osoba vydá žiadateľovi certifikát typu výrobku. Certifikát obsahuje názov a adresu výrobcu, rozhodnutie o výsledku skúšky, podmienky jeho platnosti a potrebné údaje na identifikáciu schváleného typu.

K certifikátu typu sa prikladá zoznam príslušných častí dokumentácie a jeho kópiu uchováva autorizovaná osoba. Ak je výrobcovi odmietnuté vydanie certifikátu typu, autorizovaná osoba mu poskytne podrobné odôvodnenie takého odmietnutia.

6. Žiadateľ informuje autorizovanú osobu, ktorá má archivovanú dokumentáciu o certifikácii typu, o každej modifikácii schváleného výrobku, ktoré musia byť dodatočné schválené, ak tieto zmeny môžu mať vplyv na zhodu so základnými požiadavkami alebo na predpísané podmienky použitia daného výrobku. Toto dodatočné schválenie je vydané vo forme dodatku k originálu certifikátu typu.

7. Autorizovaná osoba oznámi iným autorizovaným osobám príslušné informácie týkajúce sa certifikátu typu výrobku a vydaných dodatkov a zrušenia ich platnosti.

8. Iné autorizované osoby môžu dostať kópie certifikátu typu a/alebo ich dodatkov. Prílohy k certifikátom zostávajú uchované pre potreby iných autorizovaných osôb.

9. Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva kópie dokumentácie o certifikácii typu výrobku a dodatky aspoň 10 rokov od skončenia výroby posledného výrobku. Ak v Slovenskej republike neexistuje výrobca ani jeho splnomocnenec, uchováva dokumentáciu osoba, ktorá výrobok uvádza na trh.

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 180/2001 Z. z.

POSÚDENIE ZHODY VÝROBKU S CERTIFIKOVANÝM TYPOM

1. Výrobca alebo jeho splnomocnenec vyhlasuje a zaručuje, že výrobky sú zhodné so skúšaným typom tak, ako je to uvedené v certifikáte typu výrobku, a že spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú. Výrobca umiestni označenie CE na každý výrobok a vydá písomné vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 15.

2. Výrobca vykoná všetky opatrenia, aby výrobný proces zabezpečoval zhodu vyrábaných výrobkov s typom opísaným v certifikáte typu výrobku a s požiadavkami tohto nariadenia.

3. Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva kópiu vyhlásenia o zhode 10 rokov od skončenia výroby posledného výrobku. Ak v Slovenskej republike neexistuje výrobca ani jeho splnomocnenec, uchováva dokumentáciu osoba, ktorá výrobok uvádza na trh.

Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 180/2001 Z. z.

ZABEZPEČENIE SYSTÉMU KVALITY

1. Výrobca, ktorý spĺňa ustanovenia podľa bodu 2, zabezpečuje a vyhlasuje, že výrobky sú zhodné s certifikovaným typom tak, ako je to uvedené v certifikáte typu výrobku, a že spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni označenie CE na každý výrobok a vydá písomné vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 15. Označenie CE dopĺňa identifikačným kódom autorizovanej osoby zodpovednej za inšpekciu podľa bodu 4.

2. Výrobca má zavedený systém kvality výroby, výstupnej kontroly a skúšania podľa bodu 3, ktorý podlieha inšpekcii podľa bodu 4.

3. Systém kvality

3.1 Výrobca poskytuje na posúdenie systému kvality autorizovanej osobe podľa vlastného výberu

a) všetky potrebné informácie o zamýšľanej kategórii výrobkov,

b) dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,

c) dokumentáciu schváleného typu podľa prílohy č. 13 a kópiu certifikátu typu výrobku tam, kde je to potrebné.

3.2 Zavedený systém kvality zabezpečuje zhodu výrobkov s typom, ktorý je opísaný v certifikáte typu, a s požiadavkami tohto nariadenia. Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa systematicky a riadne písomne dokumentujú vo forme koncepcií, postupov a inštrukcií. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov kvality, plánov, príručiek a záznamov o kvalite. Dokumentácia obsahuje najmä opis

a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu z hľadiska kvality výrobkov,

b) výrobných postupov, riadenia kvality a metód zabezpečovania kvality, postupov a systematických rozhodnutí, ktoré sa používajú,

c) preskúmania a skúšok, ktoré sa vykonávajú pred výrobou, počas výroby a po jej skončení, a frekvencie, s akými sú vykonávané,

d) záznamov o kvalite, ako sú protokoly z inšpekcií a údaje o skúškach, údaje o kalibrácii, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a podobne,

e) prostriedkov, ktoré sledujú dosiahnutie požadovanej kvality výrobku a účinnej funkcie systému kvality.

3.3 Autorizovaná osoba posudzuje systém kvality zavedený výrobcom a vyhodnocuje, či spĺňa požiadavky podľa bodu 3.2. Predpoklad zhody s týmito požiadavkami je splnený v systémoch kvality, ktoré zodpovedajú príslušným slovenským technickým normám. Posudzovanie systému kvality zahŕňa návštevu na pracoviskách výrobcu, na ktorej sa zúčastňuje aspoň jeden zamestnanec so skúsenosťami v posudzovaní danej technológie výrobkov. Autorizovaná osoba oznámi výrobcovi závery posúdenia systému kvality vrátane odôvodnenia.

3.4 Výrobca zabezpečuje plnenie záväzkov vyplývajúcich zo schváleného systému kvality a udržiava ho takým spôsobom, že je stále primeraný a účinný. Výrobca informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej pripravovanej úprave tohto systému. Autorizovaná osoba overuje navrhované zmeny a rozhodne, či navrhovaná zmena v činnostiach systému kvality aj naďalej spĺňa požiadavky uvedené v dokumentácii podľa bodu 3.2 alebo či je potrebné vykonať nové posúdenie systému kvality. Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery overenia vrátane odôvodnenia.

4. Inšpekcia systému kvality

4.1 Účelom inšpekcie je zabezpečiť, aby výrobca plnil záväzky vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2 Výrobca umožní autorizovanej osobe vstup do výrobných priestorov, kde sa vykonávajú kontroly a skúšania, a do skladovacích priestorov výrobkov a poskytne jej všetky nevyhnutné informácie, najmä

a) dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,

b) záznamy o kvalite, ako sú protokoly o inšpekciách, údaje o skúškach, údaje o kalibrácii, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a podobne.

4.3 Autorizovaná osoba pravidelne vykonáva audit, aby sa presvedčila, či výrobca udržuje a používa schválený systém kvality. Autorizovaná osoba odovzdáva výrobcovi správy o výsledkoch auditu.

4.4 Autorizovaná osoba môže navyše vykonať u výrobcu neohlásenú inšpekciu, počas ktorej môže, ak je to potrebné, vykonať alebo dať vykonať skúšky na overenie správnej funkcie systému kvality. Autorizovaná osoba odovzdáva výrobcovi správu o výsledkoch inšpekcie, prípadne o výsledkoch skúšok.

5. Výrobca uchováva 10 rokov od dátumu výroby posledného výrobku na účely kontroly

a) dokumentáciu podľa bodu 3.1 písm. b),

b) záznamy o zmenách v systéme kvality oznámených autorizovanej osobe a jej rozhodnutia podľa bodu 3.4, správy o výsledkoch auditu a inšpekcie podľa bodov 4.3 a 4.4.

6. Každá autorizovaná osoba oznámi ostatným autorizovaným osobám príslušné informácie týkajúce sa vydaných a zrušených schválení systému kvality.

Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 180/2001 Z. z.

OVEROVANIE ZHODY VÝROBKU

1. Overenie výrobku je postup, podľa ktorého výrobca alebo jeho splnomocnenec kontroluje a osvedčuje, že výrobky podliehajúce ustanoveniam bodu 3 sú zhodné s typom opísaným v certifikáte typu a že spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.

2. Výrobca vykoná všetky opatrenia, aby výrobný postup zabezpečil zhodu výrobkov s typom opísaným v certifikáte typu a s požiadavkami tohto nariadenia. Výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni na každom zariadení označenie CE podľa § 21 zákona a prílohy č. 4 a vydá vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 15.

3. Autorizovaná osoba vykoná príslušné overenie a skúšky, aby podľa voľby výrobcu skontrolovala zhodu výrobku s požiadavkami tohto nariadenia, a to overením a skúškami každého výrobku podľa bodu 4 alebo overením a skúškami štatisticky vybraných výrobkov podľa bodu 5. Výrobca uchováva kópie vyhlásení zhody 10 rokov od výroby posledného výrobku.

4. Overenie a skúška každého výrobku

4.1 Všetky výrobky sa individuálne overujú a príslušným spôsobom skúšajú podľa postupov uvedených v príslušných slovenských technických normách (§ 10) alebo sa vykonajú ekvivalentné skúšky výrobkov na overenie ich zhody s typom opísaným v certifikáte typu a s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.

4.2 Autorizovaná osoba umiestni alebo dá umiestniť svoje identifikačné číslo na každý schválený výrobok a vydá podľa vykonaných skúšok písomný certifikát zhody.

4.3 Výrobca alebo jeho splnomocnenec na požiadanie predloží certifikát zhody vydaný autorizovanou osobou.

5. Štatistické overenie

5.1 Výrobca alebo jeho splnomocnenec prezentuje svoje výrobky vo forme homogénnych sérií a vykoná všetky nevyhnutné opatrenia, aby výrobný proces zabezpečoval homogenitu každej vyrobenej série.

5.2 Všetky výrobky sú k dispozícii na overenie vo forme homogénnych sérií. Z každej série sa náhodne vyberá vzorka na overenie. Vzorky výrobku sa individuálne overujú a vykonajú sa na nich príslušné skúšky tak, ako je to uvedené v príslušných harmonizovaných slovenských technických normách (§ 10), alebo ekvivalentné skúšky, aby sa zistila ich zhoda s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú, a aby sa určilo, či daná séria vyhovuje.

5.3 Štatistický postup výberu používa tieto prvky:

a) existujúce štatistické metódy,

b) plán odberu vzoriek s operačnými charakteristikami.

5.4 Tam, kde daná séria vyhovuje, autorizovaná osoba umiestni alebo dá umiestniť svoj identifikačný kód na každý výrobok a vydá podľa vykonaných skúšok certifikát zhody. Všetky výrobky zo série možno uviesť na trh okrem výrobkov, ktorých vzorky pri overení zhodu nevykázali. Ak séria vzoriek nevyhovuje, autorizovaná osoba alebo orgán dohľadu vykoná vhodné opatrenia, aby sa zamedzilo uvedeniu tejto série výrobkov na trh. V prípade častého vyraďovania sérií výrobkov môže autorizovaná osoba zastaviť štatistické overenie.

Výrobca alebo jeho splnomocnenec môže na zodpovednosť autorizovanej osoby umiestniť jej identifikačný kód na výrobok už počas výrobného procesu.

5.5 Výrobca alebo jeho splnomocnenec na požiadanie predloží certifikát zhody vydaný autorizovanou osobou.

Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 180/2001 Z. z.

OVEROVANIE ZHODY KAŽDÉHO VÝROBKU

1. Tento postup opisuje metódy, pri ktorých sa výrobca zaručuje a vyhlasuje, že výrobok, na ktorý bol vydaný certifikát podľa bodu 2, vyhovuje požiadavkám tohto nariadenia, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni označenie CE na výrobok a vydá vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 15.

2. Autorizovaná osoba overuje každý výrobok a vykonáva príslušné skúšky uvedené v príslušných harmonizovaných slovenských technických normách alebo ekvivalentné skúšky na zabezpečenie zhody každého výrobku s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.

Autorizovaná osoba umiestni alebo dá umiestniť svoj identifikačný kód na schválený výrobok a na základe vykonaných skúšok vydá certifikát zhody.

3. Účelom dokumentácie podľa prílohy č. 13 je umožniť posúdenie zhody s požiadavkami tohto nariadenia a objasnenie projektu a konštrukčného riešenia, výroby a prevádzkovania výrobku.

Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 180/2001 Z. z.

KOMPLEXNÝ SYSTÉM KVALITY VÝROBY

1. Výrobca, ktorý spĺňa ustanovenia bodu 2, zaručuje a vyhlasuje, že výrobky spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni označenie CE na každý výrobok a vydá vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 15. Označenie CE dopĺňa identifikačný kód autorizovanej osoby vykonávajúcej inšpekciu nad systémom kvality.

2. Výrobca má zavedený schválený systém kvality na projekt, výrobu, výstupnú kontrolu a skúšanie podľa bodu 3, ktorý podlieha inšpekcii podľa bodu 4.

3. Systém kvality

3.1 Výrobca podá žiadosť o posúdenie systému kvality autorizovanej osobe.

Žiadosť obsahuje

a) príslušné informácie o uvažovanej kategórii výrobku,

b) dokumentáciu systému kvality.

3.2 Systém kvality zaručuje zhodu výrobkov s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa systematicky a riadne písomne dokumentujú vo forme koncepcií, postupov a inštrukcií. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov kvality, plánov, príručiek a záznamov o kvalite. Dokumentácia obsahuje najmä dostatočný opis

a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu z hľadiska projektu (konštrukčného návrhu ) a kvality výrobkov,

b) špecifikácií technického projektu vrátane technických noriem, ktoré sa použijú, a tam, kde sa harmonizované slovenské technické normy (§ 10) použijú iba čiastočne, aj opis prostriedkov, ktorými sa zabezpečí splnenie základných technických požiadaviek tohto nariadenia, ktoré sa na výrobok vzťahujú,

c) techniky riadenia projektu a jeho overovania, postupov a systematických opatrení používaných pri navrhovaní výrobkov patriacich do príslušných kategórií,

d) zodpovedajúcich výrobných postupov, riadenia kvality a techník zabezpečovania kvality, postupov a systematických rozhodnutí, ktoré sa použijú,

e) preskúmaní a skúšok, ktoré sa vykonávajú pred výrobou, počas výroby a po jej skončení, a frekvencie, s akými sú vykonávané,

f) záznamov o kvalite, ako sú protokoly z inšpekcií a údaje o skúškach, údaje o kalibrácii, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a podobne,

g) prostriedkov, ktoré sledujú dosiahnutie požadovanej kvality výrobku a účinnej funkcie systému kvality.

3.3 Autorizovaná osoba posúdi systém kvality, či zodpovedá požiadavkám podľa bodu 3.2. Predpoklad zhody s týmito požiadavkami je splnený v systémoch kvality, ktoré zodpovedajú príslušnej slovenskej technickej norme na systém kvality. Posudzovanie systému kvality zahŕňa návštevu na pracoviskách výrobcu, na ktorej sa zúčastňuje aspoň jeden zamestnanec so skúsenosťami v posudzovaní danej technológie výrobkov. Autorizovaná osoba oznámi výrobcovi závery posúdenia systému kvality vrátane odôvodnenia.

3.4 Výrobca zabezpečuje plnenie záväzkov vyplývajúcich zo schváleného systému kvality a udržiava ho takým spôsobom, že je stále primeraný a účinný. Výrobca alebo jeho splnomocnenec informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej pripravovanej úprave tohto systému. Autorizovaná osoba overuje navrhované zmeny a rozhodne, či navrhovaná zmena v činnostiach systému kvality aj ďalej spĺňa požiadavky uvedené v dokumentácii podľa bodu 3.2 alebo či je potrebné vykonať nové posúdenie systému kvality. Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery overenia vrátane zdôvodnenia.

4. Inšpekcia systému kvality

4.1 Účelom inšpekcie je zabezpečiť, aby výrobca náležite plnil záväzky vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2 Výrobca umožní autorizovanej osobe na účely inšpekcie vstup do miest, kde sa vykonáva projekt, do výrobných priestorov, do miest výkonu kontroly a skúšania a do skladovacích priestorov výrobkov a poskytne jej všetky nevyhnutné informácie, najmä

a) dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,

b) záznamy o kvalite, tak ako sa vyskytujú v časti systému kvality týkajúcej sa projektu, ako sú výsledky analýz, výpočty, skúšky a podobne,

c) záznamy o kvalite, tak ako sa vyskytujú vo výrobnej časti systému kvality, ako sú protokoly o inšpekciách, údaje o skúškach, údaje o kalibrácii, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a podobne.

4.3 Autorizovaná osoba pravidelne vykonáva audit, aby sa presvedčila, či výrobca udržuje a používa schválený systém kvality. Autorizovaná osoba odovzdáva výrobcovi správy o výsledkoch auditu.

4.4 Autorizovaná osoba môže navyše vykonávať u výrobcu neohlásenú inšpekciu, počas ktorej môže, ak je to potrebné, vykonávať alebo dať vykonať skúšky na overenie správnej funkcie systému kvality. Autorizovaná osoba odovzdáva výrobcovi správu o výsledkoch inšpekcie, prípadne o výsledkoch skúšok.

5. Výrobca uchováva 10 rokov od výroby posledného výrobku na kontrolu

a) dokumentáciu podľa bodu 3.1 písm. b),

b) záznamy o zmenách v systéme kvality oznámených autorizovanej osobe a jej rozhodnutia podľa bodu 3.4, správy o výsledkoch auditu a inšpekcie podľa bodov 4.3 a 4.4.

6. Autorizovaná osoba oznámi ostatným autorizovaným osobám príslušné informácie týkajúce sa vydaných a zrušených schválení systému kvality.

Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 180/2001 Z. z.

DOKUMENTÁCIA

Dokumentácia podľa príloh č. 5, 7, 8, 9 a 11 obsahuje údaje alebo prostriedky použité výrobcom na zabezpečenie zhody komponentov alebo údaje o tom, že plavidlá vyhovujú technickým požiadavkám, ktoré sa na ne vzťahujú.

Dokumentácia umožní pochopiť projekt, výrobu a prevádzkové vlastnosti výrobku a umožní posúdiť zhodu s požiadavkami tohto nariadenia.

Dokumentácia z hľadiska posúdenia zhody obsahuje

a) všeobecný opis typu,

b) koncepčné výkresy projektu, výrobné výkresy a schémy komponentov, podskupín obvodov atď.,

c) opisy a vysvetlivky potrebné na pochopenie uvedených výkresov a schém a prevádzkových vlastností výrobku,

d) zoznam harmonizovaných slovenských technických noriem (§ 10) uplatnených úplne alebo čiastočne a opisy riešení prijatých na splnenie technických požiadaviek, ak sa normy uvedené v § 10 neaplikovali.

e) výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, uskutočnených skúšok atď.,

f) skúšobné protokoly alebo výpočty, menovite o stabilite podľa prílohy č. 1 bodu 3.2 a o výtlaku a plávateľnosti podľa prílohy č. 1 bodu 3.3.

Príloha č. 14 k nariadeniu vlády č. 180/2001 Z. z.

MINIMÁLNE KRITÉRIÁ NA AUTORIZOVANÉ OSOBY

1. Autorizovaná osoba, jej riaditeľ a zamestnanci zodpovední za vykonávanie overovacích skúšok nie sú konštruktérmi, výrobcami, dodávateľmi ani montérmi rekreačných plavidiel ani komponentov týchto plavidiel, ktoré kontrolujú, a nie sú ani ich splnomocnencami. Nie sú zainteresovaní priamo ani ako splnomocnenci na projekte, konštrukcii, predaji alebo údržbe uvedených výrobkov. Táto požiadavka nevylučuje možnosť výmeny technických informácií medzi výrobcom a týmto orgánom.

2. Autorizovaná osoba a jej zamestnanci zaoberajúci sa kontrolami vykonávajú overovacie skúšky s najvyšším stupňom profesionality a technickej spôsobilosti a nie sú vystavení žiadnym tlakom a pohnútkam, osobitne finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich posudok alebo výsledok kontroly, osobitne od osôb alebo skupín osôb, ktoré sú zainteresované na výsledkoch overenia.

3. Autorizovaná osoba disponuje potrebnými zamestnancami a vlastní nevyhnutné zariadenia, ktoré jej umožňujú riadne vykonávať administratívne a technické úlohy spojené s overením, rovnako má prístup k zariadeniu potrebnému na osobitné overenie.

4. Zamestnanci zodpovední za kontroly majú

a) dôkladný technický a odborný výcvik,

b) dostatočné znalosti o požiadavkách na vykonávanie skúšok a zodpovedajúce skúsenosti z týchto skúšok,

c) spôsobilosť vystavovať certifikáty, záznamy a správy vyžadované na zaznamenanie priebehu skúšok.

5. Nestrannosť zamestnancov vykonávajúcich kontroly je zaručená. Ich odmena nezávisí od počtu vykonaných skúšok ani od výsledku týchto skúšok.

6. Autorizovaná osoba má uzatvorené poistenie zodpovednosti, ak táto zodpovednosť nie je krytá štátom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ak Slovenská republika nie je priamo zodpovedná za skúšky.

7. Zamestnanci autorizovanej osoby sú zaviazaní zachovať mlčanlivosť vo vzťahu ku všetkým informáciám získaným pri plnení svojich úloh s výnimkou priameho rokovania s kompetentnými orgánmi Slovenskej republiky, v ktorej sa táto činnosť vykonáva v rámci tohto nariadenia alebo ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré ju uvádzajú do platnosti.

Príloha č. 15 k nariadeniu vlády č. 180/2001 Z. z.

OBSAH VYHLÁSENIA O ZHODE

1. Vyhlásenie o zhode sa vydáva písomnou formou a je súčasťou dokumentácie

a) rekreačného plavidla a je pripojené k príručke majiteľa podľa prílohy č. 1 bodu 2.5,

b) komponentu podľa prílohy č. 2.

2. Písomné vyhlásenie o zhode obsahuje tieto údaje:

a) meno a sídlo výrobcu alebo jeho splnomocnenca,

b) opis rekreačného plavidla,

c) odkazy na technické prostriedky a na použité harmonizované slovenské technické normy (§ 10) alebo odkazy na špecifikácie, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda,

d) odkazy na certifikáty typu vydané autorizovanou osobou,

e) meno a sídlo autorizovanej osoby,

f) identifikácia osoby splnomocnenej podpisovať sa v zastúpení výrobcu alebo jeho splnomocnenca.

Poznámky pod čiarou

1) § 32 ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 2 písm. f) zákona č. 338/2000 Z. z.