Nariadenie vlády č. 239/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení neskorších predpisov

Čiastka 93/2008
Platnosť od 01.07.2008
Účinnosť od 01.07.2008

OBSAH

239

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. júna 2008,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť v znení zákona č. 127/2005 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 484/2006 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2007 Z. z. sa mení takto:

1. V § 1 sa slová „2007/448/SZBP“ nahrádzajú slovami „2007/871/SZBP v znení spoločnej pozície 2008/346/SZBP“.

2. V názve prílohy sa slová „2007/448/SZBP“ nahrádzajú slovami „2007/871/SZBP v znení spoločnej pozície 2008/346/SZBP“.

3. V prílohe v časti Fyzické osoby sa vypúšťa bod 9.

Body 10 až 19 sa označujú ako body 9 až 18.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2008.


Robert Fico v. r.