Oznámenie č. 499/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10. augusta 2005 č. 3090/2005-100

Čiastka 189/2006
Platnosť od 26.08.2006 do31.08.2007
Zrušený 412/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

499

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 26 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 9. augusta 2006 č. 2163/2006-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10. augusta 2005 č. 3090/2005-100.

Týmto výnosom sa rozširuje okruh prijímateľov pomoci v starostlivosti o žiakov v súkromných a cirkevných školách, ako aj sortiment poskytovaných mliečnych výrobkov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 16/2006 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.