Vyhláška č. 226/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu aktualizačnej odbornej prípravy

Čiastka 54/2013
Platnosť od 15.08.2013
Účinnosť od 01.09.2013

OBSAH

226

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 29. júla 2013,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu aktualizačnej odbornej prípravy

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Aktualizačná odborná príprava sa vykonáva formou odborných prednášok v celkovom rozsahu najmenej päť hodín so zameraním na

a) zmeny

1. všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov a pravidelnú kontrolu klimatizačných systémov,

2. technických predpisov z oblasti pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov,

b) odborné znalosti a skúsenosti najmä z oblasti

1. spaľovania a spaľovacích zariadení,

2. alternatívnych zdrojov tepla,

3. prevádzkovania vykurovacích systémov,

4. ochrany ovzdušia,

5. vetrania a klimatizácie,

6. prevádzkovania klimatizačných systémov.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.


Tomáš Malatinský v. r.