Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.10.2020 83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov
v znení 390/2019 Z. z.
01.10.2020 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 147/1997 Z. z. Zákon o neinvestičných fondoch
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 213/1997 Z. z. Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení , 134/2020 Z. z.
01.10.2020 34/2002 Z. z. Zákon o nadáciách
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri
v znení , 198/2020 Z. z., 390/2019 Z. z.
01.10.2020 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 25/2004 Z. z. Vyhláška o vzoroch tlačív na zápis do obchodného registra a zoznam potrebných listín
v znení , 79/2020 Z. z.
01.10.2020 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 292/2014 Z. z. Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
v znení , 134/2020 Z. z.
01.10.2020 371/2014 Z. z. Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 346/2018 Z. z. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 390/2019 Z. z. Novela Obchodného zákonníka
01.10.2020 134/2020 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy