Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.10.2020 83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov
v znení 390/2019 Z. z.
01.10.2020 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 147/1997 Z. z. Zákon o neinvestičných fondoch
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 213/1997 Z. z. Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení , 134/2020 Z. z.
01.10.2020 34/2002 Z. z. Zákon o nadáciách
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri
v znení , 198/2020 Z. z., 390/2019 Z. z.
01.10.2020 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 25/2004 Z. z. Vyhláška o vzoroch tlačív na zápis do obchodného registra a zoznam potrebných listín
v znení , 79/2020 Z. z.
01.10.2020 355/2006 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred expozíciou chemickým faktorom pri práci
v znení , 236/2020 Z. z.
01.10.2020 356/2006 Z. z. Nariadenie o rizikách pri práci s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom
v znení , 235/2020 Z. z.
01.10.2020 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 351/2010 Z. z. Vyhláška o dopravnom poriadku dráh
v znení , 254/2020 Z. z.
01.10.2020 56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 292/2014 Z. z. Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
v znení , 134/2020 Z. z.
01.10.2020 371/2014 Z. z. Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 373/2015 Z. z. Vyhláška o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
v znení , 266/2020 Z. z.
01.10.2020 119/2016 Z. z. Vyhláška o výkone dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone dozoru
v znení , 265/2020 Z. z.
01.10.2020 346/2018 Z. z. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií
v znení , 390/2019 Z. z.
01.10.2020 390/2019 Z. z. Novela Obchodného zákonníka
01.10.2020 134/2020 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
03.10.2020 103/2020 Z. z. Nariadenie vlády o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 271/2020 Z. z.
05.10.2020 83/2017 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory trhu s vínom
v znení , 272/2020 Z. z.
08.10.2020 190/2003 Z. z. Zákon o strelných zbraniach a strelive
v znení , 274/2020 Z. z.
14.10.2020 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 285/2020 Z. z.
14.10.2020 302/2019 Z. z. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
v znení , 285/2020 Z. z.
15.10.2020 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení , 286/2020 Z. z.
15.10.2020 233/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o vysokých školách
v znení , 278/2020 Z. z.
15.10.2020 153/2013 Z. z. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme
v znení , 286/2020 Z. z.
15.10.2020 1/2014 Z. z. Zákon o organizovaní verejných športových podujatí
v znení , 286/2020 Z. z.
15.10.2020 55/2018 Z. z. Zákon o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru
v znení , 260/2020 Z. z.
15.10.2020 102/2020 Z. z. Nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 273/2020 Z. z.
27.10.2020 269/2020 Z. z. Nariadenie na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s COVID-19
v znení , 291/2020 Z. z.
28.10.2020 321/2005 Z. z. Vyhláška o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach
v znení , 295/2020 Z. z.
30.10.2020 103/2020 Z. z. Nariadenie vlády o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 301/2020 Z. z.
31.10.2020 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
v znení , 296/2020 Z. z.
31.10.2020 65/2001 Z. z. Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok
v znení , 296/2020 Z. z.
31.10.2020 328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
v znení , 296/2020 Z. z.
31.10.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 296/2020 Z. z.
31.10.2020 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 296/2020 Z. z.
31.10.2020 601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime
v znení , 296/2020 Z. z.
31.10.2020 43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení , 296/2020 Z. z.
31.10.2020 321/2005 Z. z. Vyhláška o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach
v znení , 303/2020 Z. z.
31.10.2020 663/2007 Z. z. Zákon o minimálnej mzde
v znení , 294/2020 Z. z.
31.10.2020 447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
v znení , 296/2020 Z. z.
31.10.2020 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 296/2020 Z. z.