Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.09.2020 100/2006 Z. z. Požiadavky na prírodnú liečivú a minerálnu vodu, balneologický posudok
v znení 227/2020 Z. z.
01.09.2020 318/2008 Z. z. Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách
v znení , 142/2018 Z. z.
01.09.2020 9/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
v znení , 29/2020 Z. z.
01.09.2020 538/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu
v znení , 226/2020 Z. z.
01.09.2020 250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
v znení , 198/2020 Z. z.
01.09.2020 24/2013 Z. z. Vyhláška o pravidlách fungovania vnútorného trhu s elektrinou a plynom
v znení , 181/2020 Z. z.
01.09.2020 358/2013 Z. z. Vyhláška o postupe zavádzania inteligentných meracích systémov v elektroenergetike
v znení , 233/2020 Z. z.
01.09.2020 465/2013 Z. z. Vyhláška o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia
v znení , 232/2020 Z. z.
01.09.2020 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 364/2019 Z. z.
01.09.2020 106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
v znení , 364/2019 Z. z.
01.09.2020 131/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
v znení , 225/2020 Z. z., 418/2019 Z. z.
01.09.2020 132/2018 Z. z. Vyhláška o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania
v znení , 498/2019 Z. z.
01.09.2020 134/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
v znení , 499/2019 Z. z.
01.09.2020 142/2018 Z. z. Novela vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách
01.09.2020 251/2018 Z. z. Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
v znení , 200/2020 Z. z.
01.09.2020 364/2019 Z. z. Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
01.09.2020 418/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
01.09.2020 498/2019 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania
01.09.2020 499/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
01.09.2020 29/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
01.09.2020 198/2020 Z. z. Novely zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19
01.09.2020 226/2020 Z. z. Novela vyhlášky o denaturačných prostriedkoch a ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu
03.09.2020 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 156/2019 Z. z.
03.09.2020 156/2019 Z. z. Novela Obchodného zákonníka
08.09.2020 350/1996 Z. z. Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
v znení , 241/2020 Z. z.
08.09.2020 385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich
v znení , 241/2020 Z. z.
08.09.2020 153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre
v znení , 241/2020 Z. z.
08.09.2020 154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
v znení , 241/2020 Z. z.
09.09.2020 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 243/2020 Z. z.
09.09.2020 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení , 242/2020 Z. z.
09.09.2020 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
v znení , 242/2020 Z. z.
09.09.2020 153/2013 Z. z. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme
v znení , 243/2020 Z. z.
15.09.2020 350/2010 Z. z. Vyhláška o stavebnom a technickom poriadku dráh
v znení , 250/2020 Z. z.
23.09.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 258/2020 Z. z.
23.09.2020 106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
v znení , 257/2020 Z. z.
29.09.2020 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 264/2020 Z. z.
29.09.2020 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 264/2020 Z. z.
29.09.2020 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 264/2020 Z. z.
29.09.2020 112/2018 Z. z. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
v znení , 264/2020 Z. z.
29.09.2020 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
v znení , 264/2020 Z. z.
29.09.2020 70/2020 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
v znení , 261/2020 Z. z.