Zákon č. 125/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. v znení zákona č. 274/2017 Z. z.

Platnosť od 09.04.2021
Účinnosť od 01.05.2021

OBSAH

125

ZÁKON

zo 16. marca 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. v znení zákona č. 274/2017 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. v znení zákona č. 274/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 písm. l) sa vypúšťajú slová „kultúrnych aktivít a“.

2. V § 4 ods. 3 a 4 sa vypúšťajú slová „alebo iných zdrojov“.

3. V § 5 ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slovo „priezvisko“ vkladá čiarka a slová „rodné číslo“.

4. V § 5 ods. 2 písmeno f) znie:

f) doklad preukazujúci zabezpečenie spolufinancovania podľa § 4 ods. 3, najmä čestné vyhlásenie pri spolufinancovaní vlastnými zdrojmi; to neplatí pre dotáciu podľa § 3 ods. 2.“.

5. V § 6 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

6. V § 6 ods. 3 sa za slová „člen komisie,“ vkladajú slová „ktorý je blízkou osobou6) žiadateľa, alebo“ a písmeno b) znie:

b) zakladateľom, členom alebo spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,“.

7. V § 7 písmeno b) znie:

b) predpokladaný rozpočet na dotácie podľa ich účelu na príslušný rozpočtový rok,“.

8. V § 7 písm. c) ôsmom bode sa slovo „termín“ nahrádza slovom „harmonogram“.

9. V § 7 písm. e) prvom bode sa vypúšťajú slová „čísla a“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.