Oznámenie č. 139/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej

Platnosť od 17.04.2021

139

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. novembra 2017 bola v Bruseli podpísaná za Slovenskú republiku s výhradou ratifikácie Dohoda o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 1740 zo 4. apríla 2019 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 7. mája 2019. Ratifikačná listina bola uložená 4. júna 2019 u depozitára, ktorým je Generálny sekretariát Rady Európskej únie.

Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 2021 v súlade s článkom 385 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 1. marca 2021.

Do textu dohody možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 23/4-466 z 26. januára 2018.