Oznámenie č. 165/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti Protokolu, ktorým sa mení názov Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí

Platnosť od 30.04.2021
Redakčná poznámka

Protokol v súlade s jeho článkom 2 odsek 3 nadobudol platnosť dňa 1. januára 2021 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Slovenskú republiku.

165

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 13. mája 2019 prijala Konferencia zmluvných strán Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí v súlade s článkom 13 Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) Protokol, ktorým sa mení názov Európskej dohody na Dohodu o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí.

Protokol v súlade s jeho článkom 2 odsek 3 nadobudol platnosť dňa 1. januára 2021 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Do textu Protokolu je možné nahliadnuť na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky.