Oznámenie č. 249/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov

Platnosť od 08.08.2019

249

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9a ods. 6 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 26. júla 2019 oznámené tieto reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2019 – 2022 uzatvorená 2. mája 2019 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1. mája 2019 do 30. apríla 2022, je reprezentatívna v odvetví označenom na úrovni skupiny 23.1 – výroba skla a výrobkov zo skla a 23.9 – výroba brúsnych výrobkov a nekovových minerálnych výrobkov i. n. Táto reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni skupiny 23.1 – výroba skla a výrobkov zo skla a 23.9 – výroba brúsnych výrobkov a nekovových minerálnych výrobkov i. n.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2018 – 2022 z 31. mája 2018 v znení Dodatku č. 1, s účinnosťou od 1. mája 2019 do 31. mája 2022, uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky je reprezentatívna v odvetví označenom na úrovni skupiny 27.3 – výroba drôtov a elektroinštalačných zariadení. Táto reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa v znení Dodatku č. 1 je záväzná pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni skupiny 27.3 – výroba drôtov a elektroinštalačných zariadení.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená 20. mája 2019 medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej cestnej doprave a Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave, s účinnosťou od 1. mája 2019 do 31. decembra 2021, je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa v odvetví označenom na úrovni skupiny 49.3 – ostatná osobná pozemná doprava. Táto reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni skupiny 49.3 – ostatná osobná pozemná doprava.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená 29. februára 2012 medzi Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a Integrovaným odborovým zväzom v znení Dodatku č. 1 z 19. februára 2013, Dodatku č. 2 z 21. februára 2014, Dodatku č. 3 z 24. marca 2015, Dodatku č. 4 z 29. marca 2016, Dodatku č. 5 z 28. augusta 2017, Dodatku č. 6 z 19. apríla 2018 a Dodatku č. 7 z 28. marca 2019 s účinnosťou od 1. marca 2012 do 31. decembra 2021, je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa v odvetví označenom na úrovni divízie 41 – výstavba budov, 42 – inžinierske stavby, 43 – špecializované stavebné práce a 71 – architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy. Táto reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni divízie 41 – výstavba budov, 42 – inžinierske stavby, 43 – špecializované stavebné práce a 71 – architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy.