Oznámenie č. 243/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných z 12. augusta 1982

Platnosť od 02.08.2019

243

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. júla 2017 bol v Kišiňove podpísaný Protokol medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných z 12. augusta 1982 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 95/1983 Zb.).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 1028 zo 6. februára 2018 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval protokol 27. augusta 2018. Výmena ratifikačných listín sa uskutočnila 8. novembra 2018 v Kišiňove.

Protokol nadobudol platnosť 1. januára 2019 v súlade s článkom 17 ods. 2.


Protokol medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných z 12. augusta 1982

Slovenská republika a Moldavská republika (ďalej len „zmluvné strany“),

nadväzujúc na dlhoročnú tradíciu dobrých vzájomných vzťahov spolupráce,

vedené želaním ďalej prehĺbiť svoje priateľské vzťahy a uľahčiť vzájomnú spoluprácu v občianskych veciach,

v záujme uviesť svoje vzájomné právne styky do súladu s inými medzinárodnými záväzkami,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných z 12. augusta 1982 (ďalej len „zmluva“) sa uplatňuje medzi zmluvnými stranami spôsobom upraveným v tomto protokole.

Článok 2

Zmluva sa v znení tohto protokolu označuje ako Zmluva medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou o právnej pomoci v občianskych veciach. Za deň jej uzavretia sa považuje deň uzavretia tohto protokolu.

Článok 3

Preambula zmluvy sa vypúšťa.

Článok 4

a) Článok 1 ods. 2 zmluvy znie:

„Občania jednej zmluvnej strany majú právo obracať sa voľne a bez prekážok na súdy, prokuratúry a notárov (ďalej len „justičné orgány“) a na iné orgány druhej zmluvnej strany činné v občianskych, pracovných a rodinných veciach, môžu pred nimi vystupovať, podávať žiadosti a návrhy a robiť iné procesné úkony za rovnakých podmienok ako občania druhej zmluvnej strany.“

b) V článku 2 ods. 1 sa vypúšťa slovo „trestných“.

Článok 5

Článok 3 zmluvy znie:

(1) Justičné orgány zmluvných strán sa pri vykonávaní tejto Zmluvy navzájom stýkajú prostredníctvom ústredných orgánov, pokiaľ nie je v tejto Zmluve ustanovené inak.

(2) Ústrednými orgánmi sú:

V Slovenskej republike Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky;

V Moldavskej republike Ministerstvo spravodlivosti Moldavskej republiky.

(3) Ústredné orgány sa pri vykonávaní tejto Zmluvy stýkajú priamo.“

Článok 6

Článok 4 zmluvy znie:

„Rozsah právnej pomoci

„Zmluvné strany si navzájom poskytujú právnu pomoc vykonávaním jednotlivých procesných úkonov upravených právnym poriadkom dožiadanej zmluvnej strany, najmä vyhotovovaním a zasielaním písomností, vykonávaním znaleckých posudkov, výsluchov účastníkov, svedkov, znalcov a iných osôb, ako aj doručovaním písomností.“

Článok 7

Článok 5 zmluvy sa mení takto:

a) v ods. 1 písmeno d) znie takto: „mená a priezviská účastníkov, miesto ich bydliska alebo prechodného pobytu, ich štátne občianstvo a povolanie; u právnických osôb ich názov a sídlo,“,

b) v ods. 1 sa vypúšťa písmeno g),

c) odsek 4 sa vypúšťa.

Článok 8

V článku 7 ods. 1 zmluvy sa na konci vypúšťajú slová: „alebo v súvislosti s trestnou vecou, ktorá je predmetom konania“.

Článok 9

Článok 11 zmluvy znie:

„Platnosť listín

(1) Listiny, ktoré vydal alebo overil príslušný orgán jednej zmluvnej strany a ktoré sú opatrené úradnou pečaťou a/alebo podpisom úradnej osoby, môžu sa v občianskom konaní pred justičnými orgánmi druhej zmluvnej strany použiť bez ďalšieho overenia. To isté platí i pre odpisy a preklady listín, ktoré boli overené príslušným orgánom alebo osobou na to oprávnenou.

(2) Listiny, ktoré sa na území jednej zmluvnej strany považujú za verejné, majú v konaní pred justičnými orgánmi druhej zmluvnej strany preukaznú moc verejných listín.

(3) Predchádzajúce odseky sa primerane uplatnia aj na listiny zasielané podľa článku 12 a 13 Zmluvy.“

Článok 10

Článok 14 zmluvy znie:

„Právne informácie

Ústredné orgány zmluvných strán uvedené v článku 3 tejto Zmluvy si na žiadosť poskytnú informácie o právnom poriadku, ktorý platí alebo platil v ich štátoch a o praxi justičných orgánov pri jeho používaní.“

Článok 11

Článok 16 zmluvy znie:

„Jazyk

(1) Pri vzájomnom styku pri vykonávaní tejto Zmluvy používajú ústredné orgány uvedené v článku 3 Zmluvy slovenský, rumunský alebo anglický jazyk.

(2) Dožiadanie a iné žiadosti zasielané podľa tejto Zmluvy a k nim priložené písomnosti sa vyhotovujú v jazyku dožadujúcej zmluvnej strany a pripojí sa k nim preklad do jazyka dožiadanej zmluvnej strany alebo do anglického jazyka.“

Článok 12

Oddiel II zmluvy sa mení:

a) článok 18 sa nazve „Prekážka začatej veci“ a znie takto: „Ak sa začalo konanie o tej istej veci medzi tými istými účastníkmi na súdoch oboch zmluvných strán, súd, ktorý začal konať ako druhý, konanie zastaví.“,

b) časť I až IV sa vypúšťa,

c) v časti V, článok 51 znie: „Úľavy podľa článku 50 tejto Zmluvy sa priznávajú na základe vyhlásenia žiadateľa o jeho osobných, rodinných a majetkových pomeroch. Orgán, ktorý rozhoduje o žiadosti o úľavy môže žiadať od žiadateľa doplnenie údajov alebo potrebné vysvetlenia.“,

d) v článku 52 ods. 1 sa slovo „osvedčením“ nahrádza slovom „vyhlásením“.

Článok 13

Oddiel III zmluvy sa mení:

a) v čl. 53 ods. 1 sa vypúšťajú slová: „ak nie je podľa tejto Zmluvy, a v prípadoch touto Zmluvou neupravených“ a vkladá sa nový odsek (3), ktorý znie: „Uznanie sa môže odmietnuť ak je rozhodnutie v rozpore s verejným poriadkom zmluvnej strany, kde sa má rozhodnutie uznať.”,

b) v čl. 56 ods. 1 a ods. 2 sa slovo „nariadenie“ nahrádza slovom „povolenie“ v príslušnom gramatickom tvare,

c) čl. 58 znie takto: „Konanie o uznaní a výkone sa spravuje právnym poriadkom tej zmluvnej strany, kde sa má rozhodnutie uznať a vykonať.“,

d) v čl. 60 písm. d) sa za slová „nadobudlo právoplatnosť“ vkladajú slová „a rozhodnutie, ktoré sa má uznať a vykonať je nezlučiteľné s takýmto rozhodnutím,“,

e) v čl. 60 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie takto: „je rozhodnutie nezlučiteľné s rozhodnutím vydaným v treťom štáte v tej istej veci medzi tými istými účastníkmi za predpokladu, že toto rozhodnutie bolo uznané alebo spĺňa podmienky pre uznanie na území zmluvnej strany, kde sa má rozhodnutie uznať a vykonať.“,

f) v čl. 60 sa súčasné písmeno e) označuje ako písmeno f),

g) v čl. 60 sa vkladá nové písmeno g), ktoré znie takto: „by uznanie alebo výkon bol v rozpore s verejným poriadkom tej zmluvnej strany, kde sa má rozhodnutie uznať a vykonať.“.

Článok 14

Za článok 66 zmluvy sa vkladá nový článok 66a, ktorý znie:

„Článok 66a

Vzťah k dohovorom o uznávaní a výkone rozhodnutia

Ustanovenia tejto Zmluvy sú podriadené ustanoveniam mnohostranných dohovorov, ktoré upravujú uznávanie a výkon rozhodnutí a ktorých zmluvnými stranami sú alebo sa stanú zmluvné strany tejto Zmluvy.“

Článok 15

Oddiel IV sa vypúšťa.

Článok 16

Rozhodnutia súdov v občianskych a rodinných veciach vydané v konaniach začatých pred dňom nadobudnutia platnosti tohto protokolu sa uznávajú a vykonávajú podľa ustanovení tejto Zmluvy.

Článok 17

(1) Tento protokol podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú vymenené v Kišiňove.

(2) Tento protokol nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli vymenené ratifikačné listiny.

(3) Protokol sa uzaviera na dobu neurčitú.

(4) Každá zo zmluvných strán môže protokol písomne vypovedať. V tom prípade skončí platnosť protokolu dvanásť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane. Súčasne so skončením platnosti protokolu sa prestane uplatňovať zmluva medzi zmluvnými stranami.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán podpísali tento protokol.

Dané v Kišiňove 19. júla 2017 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, rumunskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce anglické znenie.


Za Slovenskú republiku:

Za Moldavskú republiku:
Róbert Kirnág v. r.Vladimir Cebotari v. r.