Vyhláška č. 267/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 476/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 27.08.2019
Účinnosť od 01.10.2019

OBSAH

267

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 19. augusta 2019,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 476/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 476/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

1. V § 4 ods. 4 a § 5 ods. 4 sa slová „DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA“ nahrádzajú slovami „DOPRAVY A VÝSTAVBY“.

2. V § 5 ods. 4 sa vypúšťajú slová „dátum narodenia, adresa trvalého bydliska držiteľa preukazu a“.

3. Prílohy č. 1 a 2 znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 476/2013 Z. z.

VZOR PREUKAZU KONTROLÓRA

predná strana

zadná strana

Príloha č. 2 k vyhláške č. 476/2013 Z. z.

VZOR PREUKAZU OSOBY POVERENEJ VÝKONOM KONTROLY

predná strana

zadná strana

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.


Arpád Érsek v. r.