Oznámenie č. 261/2019 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní rozhodnutia o intervenčnom opatrení

Platnosť od 20.08.2019

261

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 38g zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s článkom 42 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (ďalej len „MiFIR“) a v spojení s článkom 21 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/567 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o vymedzenia pojmov, transparentnosť, kompresiu portfólia a opatrenia dohľadu nad zasahovaním do produktov a pozíciami rozhodnutie z 12. augusta 2019 č. sp.: NBS1-000-039-042, č. z.: 100-000-178-840 o intervenčnom opatrení vo vzťahu k binárnym opciám.

Týmto rozhodnutím sa

I. zakazuje

a) investičným spoločnostiam podľa článku 2 ods. 1 bodu 1 MiFIR a úverovým inštitúciám podľa článku 2 ods. 1 bodu 19 MiFIR (ďalej spoločne len „poskytovateľ“ alebo „poskytovatelia“ v príslušnom gramatickom tvare) uvádzanie na trh, distribúcia alebo predaj binárnych opcií neprofesionálnym klientom na území Slovenskej republiky alebo z územia Slovenskej republiky,

b) vedome a zámerne sa zúčastňovať na aktivitách, ktorých predmetom alebo účinkom je obchádzať požiadavky stanovené v písmene a) vrátane pôsobenia ako zástupca poskytovateľa binárnych opcií.

II. Na účely článku I písm. a) binárna opcia, bez ohľadu na to, či sa s ňou obchoduje na obchodnom mieste, je derivát, ktorý spĺňa tieto podmienky:

a) musí sa vyrovnať v hotovosti alebo sa môže vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán z iného dôvodu ako platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,

b) zabezpečuje platbu len pri uzavretí alebo uplynutí platnosti,

c) jeho platba sa obmedzuje na vopred stanovenú fixnú sumu alebo nulu, ak podkladové aktívum derivátu spĺňa jednu alebo viac vopred stanovených podmienok a vopred stanovenú fixnú sumu alebo nulu, ak podkladové aktívum derivátu nespĺňa jednu alebo viac vopred stanovených podmienok.

III. Zákaz podľa článku I sa nevzťahuje na

a) binárnu opciu, v prípade ktorej nižšia z dvoch vopred stanovených fixných súm sa minimálne rovná výške celkovej platby neprofesionálneho klienta za binárnu opciu vrátane všetkých provízií, transakčných poplatkov a iných súvisiacich poplatkov,

b) binárnu opciu, ktorá spĺňa tieto podmienky:

i) trvanie od vydania do splatnosti je minimálne 90 kalendárnych dní,

ii) bol zverejnený prospekt cenného papiera v súlade s ustanoveniami zákona o cenných papieroch alebo v súlade s priamo aplikovateľným predpisom Európskej únie upravujúcim prospekt cenného papiera a

iii) binárna opcia nevystavuje poskytovateľa trhovému riziku počas trvania binárnej opcie a poskytovateľ ani žiadny zo subjektov skupiny, do ktorej poskytovateľ patrí, nevytvoril v súvislosti s binárnou opciou zisky ani neutrpel straty okrem vopred zverejnených provízií, transakčných poplatkov a iných súvisiacich poplatkov.

IV. Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť, právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Rozhodnutie je uverejnené na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk a v čiastke 23/2019 Vestníka Národnej banky Slovenska.