Vyhláška č. 266/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

Platnosť od 27.08.2019
Účinnosť od 01.10.2019

OBSAH

266

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 19. augusta 2019,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 149/2019 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov sa mení takto:

Príloha znie:

„Príloha k vyhláške č. 19/2016 Z. z.

VZOR PREUKAZU OSOBY POVERENEJ VÝKONOM KONTROLY ÚHRADY DIAĽNIČNEJ ZNÁMKY

predná strana

zadná strana

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.


Arpád Érsek v. r.