Vyhláška č. 250/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.08.2019
Účinnosť od 09.08.2019

OBSAH

250

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 7. augusta 2019,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení vyhlášky č. 358/2005 Z. z. a vyhlášky č. 642/2008Z. z. sa mení takto:

V prílohe položka 4 znie:

„Položka 4 – Vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby..........................................................................................................................98 eur.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 9. augusta 2019.


Andrea Kalavská v. r.