Vyhláška č. 354/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení neskorších predpisov

Platnosť od 08.11.2019
Účinnosť od 08.11.2019

OBSAH

354

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 5. novembra 2019,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 5 zákona č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení vyhlášky č. 271/2017 Z. z. a vyhlášky č. 37/2018 Z. z. sa mení takto:

1. V § 5 ods. 3 prvá veta znie: „Každá žiadosť je tajomníkom pridelená členovi komisie, ktorý je zástupcom ministerstva, a náhodným výberom ďalším trom členom komisie.“.

2. V § 5 ods. 4 tretej vete sa slová „70 bodov“ nahrádzajú slovami „50 bodov“.

3. V § 5 ods. 5 prvej vete sa slová „70 bodov“ nahrádzajú slovami „50 bodov“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Gábor Gál v. r.