Vyhláška č. 401/2019 Z. z.Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii

(v znení č. 178/2020 Z. z.)

Platnosť od 28.11.2019
Účinnosť od 27.06.2020 do28.02.2021
Zrušený 70/2021 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2019 okrem čl. I bodu 8, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2020.

401

VYHLÁŠKA

Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

z 12. novembra 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa § 59 ods. 1 písm. k) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej vete sa vypúšťa slovo „tretieho,“ vrátane čiarky.

2. V § 1 písmeno c) znie:

c) vzor osvedčovacej doložky a podrobnosti o spôsobe jej vyhotovenia,“.

3. V § 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) podrobnosti o centrálnej evidencii záznamov o vykonanej zaručenej konverzii (ďalej len „centrálna evidencia“), o spôsobe a lehotách zasielania záznamov z evidencie úradu a o spôsobe vyžiadania a o prideľovaní evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii (ďalej len „záznam o konverzii“),“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

4. V § 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „vykonanej zaručenej“.

5. V § 8 odsek 4 znie:

(4) Každý záznam o konverzii je autorizovaný osobou vykonávajúcou konverziu, pričom na autorizáciu záznamu o konverzii sa ustanovenia § 6 ods. 2 a 3 použijú rovnako; ak je evidencia záznamov o konverzii vedená v informačnom systéme verejnej správy, autorizáciu záznamu o konverzii je možné vykonať s použitím kvalifikovanej elektronickej pečate prevádzkovateľa tohto systému, ku ktorej sa pripojí kvalifikovaná časová pečiatka.“.

6. Za § 8 sa vkladajú § 8a až 8c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠8a

Centrálna evidencia

(1) Centrálna evidencia je dostupná prostredníctvom používateľského rozhrania z webového sídla úradu a prostredníctvom aplikačného rozhrania zverejneného na webovom sídle úradu.

(2) Z centrálnej evidencie sa fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám poskytujú údaje o vykonanej zaručenej konverzii v hodnotách podľa záznamu o konverzii a v rozsahu

a) názov pôvodného dokumentu,

b) formát pôvodného dokumentu,

c) počet listov pôvodného dokumentu, ak je v listinnej podobe,

d) názov novovzniknutého dokumentu,

e) formát novovzniknutého dokumentu,

f) počet listov novovzniknutého dokumentu, ak je v listinnej podobe,

g) evidenčné číslo záznamu o konverzii,

h) osoba vykonávajúca konverziu,

i) dátum a čas vykonania zaručenej konverzie.

(3) Iné údaje ako podľa odseku 2, ako aj funkcionality určené na zasielanie záznamu o konverzii z evidencie záznamov o konverzii, prideľovanie evidenčného čísla záznamu o konverzii a plnenie iných povinností osoby vykonávajúcej konverziu podľa zákona alebo osobitných predpisov sú sprístupnené po úspešnej autentifikácii, ktorou sa preukáže, že ide o osobu vykonávajúcu konverziu alebo ňou poverenú osobu.

(4) Ak zákon alebo osobitný zákon ustanoví povinnosť poskytovať údaje do centrálnej evidencie alebo právo získavať údaje z centrálnej evidencie inej osobe ako podľa odseku 3, funkcionality alebo údaje centrálnej evidencie sú tejto osobe sprístupnené po úspešnej autentifikácii, ktorou sa preukáže, že ide o oprávnenú osobu.

(5) Vytvorenie a riadenie prístupov podľa odsekov 3 a 4 a s tým spojené činnosti sa vykonávajú na to určenou funkciou centrálnej evidencie a na základe žiadosti osoby podľa odseku 3 alebo odseku 4.

(6) Údaje zo záznamu o konverzii sa v centrálnej evidencii uchovávajú bez časového obmedzenia a v hodnotách, v akých sú do centrálnej evidencie osobou vykonávajúcou konverziu zaslané. Centrálna evidencia zabezpečuje uchovanie spôsobu autorizácie použitého na zaslaných záznamoch o konverzii spôsobom, ktorý umožní predĺžiť dôveryhodnosť použitej autorizácie aj na obdobie po uplynutí jej technologickej platnosti.

§ 8b

Zaslanie záznamu z evidencie záznamov o konverzii

(1) Záznam o konverzii zašle osoba, ktorá vykonala konverziu, úradu na zápis do centrálnej evidencie na to určenou funkciou centrálnej evidencie jednotlivo alebo hromadne.

(2) Záznam o konverzii zašle osoba, ktorá vykonala konverziu, do 24 hodín od jeho vytvorenia.

(3) Do centrálnej evidencie nie je možné zapísať záznam o konverzii, ak

a) nespĺňa náležitosti záznamu o konverzii,

b) je jeho autorizácia neplatná alebo jej platnosť nie je možné overiť,

c) čas uvedený v kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatke zahŕňajúcej autorizáciu záznamu o konverzii predchádza času vykonania zaručenej konverzie uvedenému v zázname o konverzii,

d) obsahuje evidenčné číslo záznamu, ktoré

1. nie je pridelené osobe, ktorá vykonala zaručenú konverziu a ktorá záznam autorizovala,

2. je v centrálnej evidencii už zapísané k inému záznamu o konverzii,

e) je autorizovaný neskôr ako 24 hodín od pridelenia evidenčného čísla.

(4) Ak záznam o konverzii nie je do centrálnej evidencie zapísaný, osoba vykonávajúca konverziu je o tom najneskôr do 36 hodín v elektronickej podobe informovaná úradom.

§ 8c

Pridelenie evidenčného čísla záznamu o konverzii

(1) Evidenčné číslo na vytvorenie záznamu o konverzii je vytvorené a pridelené na to určenou funkciou centrálnej evidencie.

(2) Na vytvorenie záznamu o konverzii je možné prideliť len jedno evidenčné číslo záznamu o konverzii. Pridelené evidenčné číslo záznamu o konverzii nie je možné prideliť na vytvorenie iného záznamu o konverzii, a to ani vtedy, ak toto číslo nie je na vytvorenie záznamu o konverzii použité.

(3) Evidenčné číslo na vytvorenie záznamu o konverzii je možné prideliť len osobe, ktorá vykonáva konverziu podľa § 35 ods. 3 zákona.

(4) Evidenčné číslo na vytvorenie záznamu o konverzii je možné prideliť jednotlivo alebo ako množinu čísiel. Ako množinu čísiel je možné evidenčné čísla na vytvorenie záznamu o konverzii prideliť po predchádzajúcej dohode s úradom vtedy, keď osoba vykonávajúca konverziu vykonáva veľký počet zaručených konverzií denne alebo vykonáva zaručenú konverziu hromadne, automatizovaným spôsobom.

(5) Evidenčné číslo pridelené na vytvorenie záznamu o konverzii je platné 24 hodín od jeho pridelenia.“.

7. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2019

(1) Záznam o konverzii vytvorený do 30. novembra 2019 osoba ktorá vykonala konverziu, zašle vo forme, v ktorej ho má uchovaný, úradu prostredníctvom osobitného rozhrania zverejneného a dostupného na webovom sídle úradu od 1. apríla 2020 do 1. augusta 2020; osoba, ktorá vykonala konverziu, oznámi úradu do 31. januára 2020 zasielanie záznamu o konverzii spolu s uvedením informácie o dátovej štruktúre tohto záznamu.

(2) Do 1. júla 2020 sa údaj o elektronickej časovej pečiatke pripojenej k pôvodnému elektronickému dokumentu a nie k prostriedku autorizácie uvádza v osvedčovacej doložke pre zaručenú konverziu a v zázname o konverzii v časti Ďalšie informácie o autorizácii.“.

8. Prílohy č. 1 až 6 znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 331/2018 Z. z.

Obsah osvedčovacej doložky pre zaručenú konverziu z elektronickej podoby do listinnej podoby

ÚdajeVysvetlenie
Údaje o pôvodných elektronických dokumentochTáto sekcia opisuje základné údaje o jednotlivých pôvodných dokumentoch v elektronickej podobe, ktoré sú predmetom zaručenej konverzie. Pre každý z pôvodných elektronických dokumentov sú vytvorené údaje reprezentované nasledujúcou sekciou.
Pôvodný elektronický dokumentSekcia* opisuje každý pôvodný elektronický dokument, ktorý je vstupom zaručenej konverzie. Pri použití viacerých podpisov vo formáte PAdES sa pre každý podpis vytvára nový elektronický dokument obsahujúci autorizovanú časť pôvodného dokumentu.
Názov dokumentuUvádza sa názov pôvodného elektronického dokumentu podľa týchto pravidiel:
a) ak ide o zaručenú konverziu jediného elektronického dokumentu, ktorý nie je v listinnej podobe explicitne označený, uvádza sa ako názov hodnota „Dokument",
b) pri viacerých pôvodných elektronických dokumentoch sa uvádza názov dokumentu tak, ako je použitý pri označení dokumentu v elektronickej podobe (názov pôvodného súboru) na jeho identifikáciu pri opise väzby autorizácie k autorizovaným dokumentom,
c) pri elektronickom dokumente vo formáte PDF obsahujúcom viac podpisov vo formáte PAdES, ktoré sa viažu na rôzne verzie dokumentu, vzniká názov odvodením z názvu pôvodného súboru a prípony poradia (napríklad zmluva-1, zmluva-2).
Formát dokumentuUvádza sa formát dokumentu v textovej forme, ktorý je uvedený v prostriedku autorizácie a použitý pre vizualizáciu dokumentu pri konverzii. Ak dokument alebo jeho časť nie je autorizovaný alebo ak formát dokumentu alebo jeho časť nie je v autorizácii uvedený, formát dokumentu sa uvedie tak, ako je v dokumente uvedený a použitý pre vizualizáciu dokumentu pri konverzii, napríklad jeho príponou. Hodnoty:
a) „PDF" - elektronický dokument vo formáte Portable Document Format,
b) „TXT" - elektronický dokument vo formáte Plain Text Format (.txt) s kódovaním UTF-8,
c) „PNG" - elektronický dokument vo formáte Portable Network Graphics (.png),
d) „XMLDataContainer" - elektronický dokument vo formáte (XML) v štruktúre „kontajnera XML údajov" podľa osobitného predpisu,6)
e) hodnoty ostatných formátov sa tvoria z prípony použitého formátu použitého pre vizualizáciu dokumentu pri konverzii alebo z názvu formátu použitého pre vizualizáciu dokumentu pri konverzii tak, že je identifikácia jednoznačná a nekonfliktná s inými formátmi podľa osobitného predpisu.6)
Hodnota elektronického odtlačkuUvádza sa hodnota elektronického odtlačku (hash) pôvodného elektronického dokumentu, ktorá je zapísaná vo formáte „base64" podľa IETF RFC 4648.
Textový názov funkcie použitej na výpočet elektronického odtlačkuUvádza sa názov kryptografickej funkcie, ktorou je odtlačok pôvodného elektronického dokumentu vypočítaný. Identifikácia použitej kryptografickej funkcie na výpočet elektronického odtlačku sa vykonáva podľa osobitného predpisu7) (napríklad „sha-256").
Údaje o elektronických časových pečiatkach pripojených k pôvodným dokumentom v elektronickej formeSekcia* opisuje všetky elektronické časové pečiatky, ktoré zahŕňajú pôvodné elektronické dokumenty resp. sú pripojené k pôvodným elektronickým dokumentom. Uvádzajú sa údaje o všetkých takýchto elektronických časových pečiatkach.
Elektronická časová pečiatka pripojená k pôvodnému dokumentuSekcia* opisuje elektronickú časovú pečiatku, ktorá je pripojená k niektorému z pôvodných elektronických dokumentov (či už samostatne, alebo v štruktúre zdokonaleného elektronického podpisu viazaná k podpisovaným dokumentom). Elektronická časová pečiatka potvrdzuje čas existencie pôvodného elektronického dokumentu. Sekcia môže mať viacnásobný výskyt a pre každú elektronickú časovú pečiatku pripojenú k dokumentuje vyplňovaná samostatne.
Názov elektronickej časovej pečiatkyUvádza sa názov popisovanej elektronickej časovej pečiatky:
a) ak existuje jediná elektronická časová pečiatka, uvádza sa hodnota „Elektronická časová pečiatka",
b) pri viacerých elektronických časových pečiatkach sa uvádza názov tak, ako je uvedený v podpisovom kontajneri, alebo sa uvádza jej jednoznačný názov (napr. Časová-pečiatka-1, Časová-pečiatka-2 atď.).
Elektronické dokumenty viazané k elektronickej časovej pečiatkeSekcia* opisuje zoznam jednotlivých elektronických dokumentov, ktoré sú danou elektronickou časovou pečiatkou chránené. Môže mať viacnásobný výskyt, uvádza sa každý elektronický dokument, ku ktorému je elektronická časová pečiatka pripojená.
Názov dokumentuNázov dokumentu uvedený tak, ako je v sekcii „Pôvodný elektronický dokument".
Typ elektronickej časovej pečiatkyUvádza sa typ elektronickej časovej pečiatky - „Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka", „Nekvalifikovaná elektronická časová pečiatka".
Stav elektronickej časovej pečiatkyUvádza sa výsledok overenia platnosti elektronickej časovej pečiatky (platný, neplatný, nie je možné zistiť).
Čas vystavenia elektronickej časovej pečiatkyUvádza sa čas vydania elektronickej časovej pečiatky uvedený v elektronickej časovej pečiatke. Čas sa uvádza vo formáte s časovou zónou, napríklad UTC+01:00 CET a +02:00 pre CEST.
Vydavateľ elektronickej časovej pečiatkyUvádza sa identifikátor poskytovateľa služby časovej pečiatky tak, ako je uvedený v atribúte „Common-name" v certifikáte vydavateľa elektronickej časovej pečiatky.
Čas overenia elektronickej časovej pečiatkyUvádza sa čas, kedy je overenie platnosti elektronickej časovej pečiatky pri zaručenej konverzii realizované. Čas sa uvádza vo formáte8) s časovou zónou UTC+01:00 CET a+02:00 pre CEST.
Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobeTáto sekcia opisuje informácie o všetkých autorizáciách, ktoré sú k pôvodnému elektronickému dokumentu alebo k viacerým elektronickým dokumentom spoločne autorizovaným pripojené.
Výskyt autorizačných prvkovUvádza sa informácia, či v pôvodných elektronických dokumentoch sa vyskytujú autorizácie:
a) „Dokument obsahuje prostriedky autorizácie s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou alebo bez elektronickej časovej pečiatky" - vtedy je možné vyplňovať ostatné položky tejto sekcie, pretože v pôvodných elektronických dokumentoch sa autorizácie vyskytujú,
b) „Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie" - vtedy je sekcia uzamknutá a nie je zobrazovaná v osvedčovacej doložke, je zobrazený len predchádzajúci text o neexistencii prostriedkov autorizácie.
Autorizácia pôvodného elektronického dokumentuSekcia môže mať viacnásobný výskyt, podľa počtu autorizačných prvkov a pre každý z autorizačných prvkov je vyplňovaná samostatne. Vyplňujú sa vždy relevantné údaje aplikovateľné pre použitý spôsob autorizácie, ak pre danú formu autorizácie je vyplňovaný údaj nepoužiteľný, nevyplní sa.
Typ autorizácieUvádza sa typ použitej autorizácie (kvalifikovaný elektronický podpis, zdokonalený elektronický podpis s použitím kvalifikovaného certifikátu, zdokonalený elektronický podpis, elektronický podpis, kvalifikovaná elektronická pečať, zdokonalená elektronická pečať s použitím kvalifikovaného certifikátu, zdokonalená elektronická pečať, elektronická pečať alebo iný uznaný spôsob autorizácie).
Autorizované elektronické dokumenty a elektronické časové pečiatkySekcia opisuje elektronické dokumenty a elektronické časové pečiatky, ktoré sú viazané na danú autorizáciu – to znamená, ktoré daný autorizačný prvok autorizuje. Sekcia obsahuje zoznam názvov elektronických dokumentov podľa názvov uvedených v sekcii „Údaje o pôvodných dokumentoch v elektronickej podobe“ a elektronických časových pečiatok podľa názvov uvedených v sekcii „Údaje o elektronických časových pečiatkach pripojených k pôvodným dokumentom v elektronickej podobe“.
Elektronický dokumentSekcia obsahuje údaje o elektronických dokumentoch, ktoré sú zahrnuté v danej autorizácii.
Názov elektronického dokumentuUvádza sa názov elektronického dokumentu, ktorý je k danej autorizácii viazaný. Názov sa uvádza podľa „Názov dokumentu“ v sekcii „Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch.
Elektronická časová pečiatkaElektronická časová pečiatka
Sekcia obsahuje údaje o elektronických časových pečiatkach, ktoré sú zahrnuté v danej autorizácii.
Názov elektronickej časovej pečiatkyUvádza sa názov elektronickej pečiatky, ktorá je k danej autorizácii viazaná. Názov sa uvádza podľa „Názov elektronickej časovej pečiatky“ v sekcii „Údaje o elektronických časových pečiatkach viazaných k pôvodným dokumentom v elektronickej forme“.
Stav autorizácieUvádza sa výsledok overenia platnosti autorizácie (platný, neplatný, nie je možné zistiť).
Čas vykonania autorizácie - deklarovanýUvádza sa čas vykonania autorizácie pôvodného elektronického dokumentu, ak je ho z prostriedku autorizácie možné zistiť - to znamená, keď je v ňom čas vykonania autorizácie uvedený, čas sa uvádza vo formáte8) s časovou zónou UTC+01:00 CET a +02:00 pre CEST.
Čas overenia autorizácieUvádza sa čas, kedy je overenie platnosti autorizácie pri vykonávaní zaručenej konverzie realizované, čas sa uvádza vo formáte8) s časovou zónou UTC+01:00 CET a +02:00 pre CEST.
Miesto autorizácieMiesto vykonania autorizácie pôvodného elektronického dokumentu, ak je ho z prostriedku autorizácie možné zistiť – to znamená, keď je v ňom uvedené. Inak sa zadáva reťazec „Neuvedené“.
Osoba, ktorá autorizáciu vykonalaSekcia opisuje údaje o osobe, ktorá autorizáciu vykonala.
IdentifikátorUvádza sa identifikátor fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá vykonala autorizáciu. Identifikátor sa uvádza v tejto štruktúre:
a) Právnická osoba
1. Názov právnickej osoby z certifikátu v položke „organizationName", prípadne aj „organizationUnitName",
2. Identifikačný údaj právnickej osoby v atribúte certifikátu ako doplňujúci údaj v atribúte certifikátu „serialNumber" alebo „organizationIdentifier" v tejto štruktúre: 2.1 typ identifikátora pozostávajúci z troch úvodných znakov určujúcich typ odkazu na identitu:
2.1.1 VAT - pre identifikáciu na základe daňového identifikačného čísla,
2.1.2 NTR - pre identifikáciu na základe identifikačného čísla organizácie,
2.1.3 PSD - pre použitie PSD2 Authorization Number definuje technická norma,9)
2.2 nasledované dvomi znakmi obsahujúcimi kód krajiny10) (pre Slovensko „SK"), ktorá údaje uvedené v druhej časti vydala a poskytuje ich na základe právnych predpisov platných v príslušnom štáte,
2.3 oddelené znakom pomlčka „-" a nasledované znakom samotným identifikátorom, ktorého typ určujú prvé tri úvodné znaky,
b) Fyzická osoba
1. meno podpisovateľa v atribúte certifikátu „givenName",
2. priezvisko podpisovateľa v atribúte certifikátu „surname",
3. identifikátor podpisovateľa v atribúte certifikátu „serialNumber" v tejto štruktúre:
3.1 typ identifikátora pozostávajúci z troch úvodných znakov určujúcich typ odkazu na identitu:
3.1.1 PNO - pre identifikáciu na základe osobného čísla, čo je rodné číslo pri občanovi Slovenskej republiky alebo pri cudzincovi, ktorý má pridelené rodné číslo podľa osobitného predpisu,10)
3.1.2 IDC - pre identifikáciu na základe čísla identifikačnej karty,
3.1.3 PAS - pre identifikáciu na základe čísla cestovného pasu,
3.2 nasledované dvomi znakmi obsahujúcimi kód krajiny10) (pre Slovensko „SK"), ktorá údaje uvedené v druhej časti vydala a poskytuje ich na základe právnych predpisov platných v príslušnom štáte,
3.3 oddelené znakom pomlčka „-" a nasledované samotným identifikátorom, ktorého typ určujú prvé tri úvodné znaky. Príklad „IDCSK-123123".
4. Pri použití pseudonymu sa uvádza skutočnosť, že ide o pseudonym použitý pre identifikáciu osoby. Pri použití pseudonymu sa z certifikátu získajú tieto údaje:
4.1 z atribútu certifikátu „pseudonym" - uvedený text pseudonymu,
4.2 z atribútu certifikátu „commonName" - v položke commonName sa uvádza minimálne text „PSEUDONYM".
MandátUvádza sa označenie oprávnenia uvedené ako posledné číslo OID certifikačnej politiky v rozšírení certifikačná politika certifikátu (napríklad 1.3.158.36061701.1.1.xyz). Identifikátor „xyz" predstavuje číslo oprávnenia v zozname oprávnení, nie označenie oprávnenia. Súčasne sa pripojí aj text oprávnenia uvedený v jednom alebo viacerých atribútoch certifikátu pre predchádzajúci OID certifikačnej politiky v „userNotice-explicitText", ktorý sa MÔŽE nachádzať v tomto rozšírení certifikátu. Ak certifikát neobsahuje žiadne oprávnenie, zadáva sa text „Žiaden".
Zastupujúca osobaUvádzajú sa identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, v mene ktorej autorizujúca osoba koná. Identifikátor sa uvádza identicky ako pri identifikátore autorizujúcej osoby, pričom v každej položke mandanta v certifikáte je pred údajmi uvedený veľkými písmenami text „MANDANT" oddelený medzerou.
Ak certifikát neobsahuje žiadne oprávnenie, uvádza sa text „Žiadna".
Elektronická časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácieSekcia opisuje údaje o elektronickej časovej pečiatke, ktorá je pripojená k autorizácii, inak sa neuvádza. Elektronická časová pečiatka potvrdzuje čas existencie vykonania autorizácie elektronického dokumentu. Preto ak je k prostriedku autorizácie pripojených viacero elektronických časových pečiatok, uvádzajú sa údaje o najstaršej platnej.
Typ elektronickej časovej pečiatkyUvádza sa typ elektronickej časovej pečiatky - „Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka", „Nekvalifikovaná elektronická časová pečiatka".
Stav elektronickej časovej pečiatkyUvádza sa výsledok overenia platnosti elektronickej časovej pečiatky (platný, neplatný, nie je možné zistiť).
Čas vystavenia elektronickej časovej pečiatkyUvádza sa čas vydania elektronickej časovej pečiatky, uvedený v elektronickej časovej pečiatke. Čas sa uvádza vo formáte s časovou zónou, napríklad UTC+01:00 CETa+02:00 pre CEST.
Vydavateľ elektronickej časovej pečiatkyUvádza sa identifikátor poskytovateľa služby elektronickej časovej pečiatky tak, ako je uvedený v atribúte „commonName" v certifikáte vydavateľa elektronickej časovej pečiatky.
Čas overenia elektronickej časovej pečiatkyUvádza sa čas, kedy je overenie platnosti elektronickej časovej pečiatky pri zaručenej konverzii realizované. Čas sa uvádza vo formáte8) s časovou zónou UTC+01:00 CET a +02:00 pre CEST.
Ďalšie informácie o autorizáciiUvádzajú sa ďalšie údaje o autorizácii, ktoré sú pre daný typ autorizácie dôležité a nemožno ich uviesť v žiadnej z uvedených charakteristík autorizácie. Pri použití elektronického podpisu alebo elektronickej pečate ako prostriedku autorizácie sa uvádza informácia, či použitý certifikát je kvalifikovaný v nasledujúcom formáte: „certifikát - kvalifikovaný" alebo „certifikát - nekvalifikovaný. Ak je certifikát vydaný ako kvalifikovaný certifikát, je to možné identifikovať podľa nasledujúcich znakov:
a) certifikát obsahuje v rozšírení QCStatements OID (1.3.6.1.5.5.7.1.3) položku QcCompliance OID (0.4.0.1862.1.1),
b) certifikát obsahuje rozšírenie certifikátu certificate Policies OID (2.5.29.32), ktoré obsahuje najmenej OID certifikačnej politiky NBÚ OID (1.3.158.36061701.0.0.0.1.2.2),
c) vydavateľ certifikátu je uvedený v dôveryhodnom zozname podľa osobitného predpisu.11)
Súčasne do tohto poľa je uložená informácia o tom, či privátny kľúč podpisovateľa je uložený na bezpečnom zariadení - QSCD v nasledujúcom formáte: „certifikát na QSCD" alebo „certifikát nie je na QSCD". Ak je privátny kľúč uložený na bezpečnom zariadení, je to možné identifikovať podľa nasledujúcich znakov:
a) certifikát obsahuje v rozšírení QCStatements OID (1.3.6.1.5.5.7.1.3) položku QcSSCD/QcQSCD OID (0.4.0.1862.1.4).
Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej podobeTáto sekcia opisuje základné údaje o dokumente v listinnej podobe, ktorý vznikol zaručenou konverziou z pôvodného elektronického dokumentu alebo z viacerých pôvodných elektronických dokumentov spoločne autorizovaných.
Počet listovUvádza sa celkový počet listov listinného dokumentu, ktorý vznikol transformáciou pôvodných elektronických dokumentov do listinnej podoby. Ak sa súčasne konvertuje viacero elektronických dokumentov autorizovaných spoločne, uvádza sa sumárny počet listov vrátane listov vložených na označenie začiatku a konca pôvodných elektronických dokumentov. Do počtu listov sa vznikajúca listinná podoba osvedčovacej doložky nezapočítava.
Počet neprázdnych stránUvádza sa počet neprázdnych strán novovzniknutého dokumentu, ktorý vznikol transformáciou do listinnej podoby. Ak sa súčasne konvertuje viacero elektronických dokumentov, uvádza sa sumárny počet neprázdnych strán vrátane strán vložených na označenie začiatku a konca pôvodných elektronických dokumentov. Ak strana obsahuje len záhlavie alebo číslo strany a neobsahuje žiadny iný informačný obsah, považuje sa za prázdnu stranu.

Formát novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe
Sekcia opisuje formáty papiera novovzniknutého listinného dokumentu. Pri použití viacerých formátov sa uvádza počet listov každého z použitých formátov.
FormátUvádza sa použitý formát listinného dokumentu alebo jeho časti. Štandardne je to formát A4, je však možné zadať aj iný formát, ak je takýto formát listinného dokumentu vytváraný.
Počet listovUvádza sa počet listov novovzniknutého listinného dokumentu daného formátu papiera.
Údaje o zaručenej konverziiV tejto sekcii sa evidujú údaje o vykonanej zaručenej konverzii.
Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverziiUvádza sa evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii. Uvádza sa v tvare https://data.gov.sk/id/egov/conversion-record/ID pre evidenčné číslo pridelené zcentrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii, kde sa ako „ID" uvádza jedinečné evidenčné číslo záznamu. V prezentácii osvedčovacej doložky sa zobrazuje len časť hodnoty „ID".
Dátum a čas vykonania zaručenej konverzieUvádza sa čas a dátum vykonania zaručenej konverzie vo formáte8) s časovou zónou UTC+01:00 a +02:00 pre CEST.
Zaručenú konverziu vykonalV tejto sekcii sa uvádzajú údaje o osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala.
IČOUvádza sa identifikátor osoby alebo jej organizačnej zložky, ktorá zaručenú konverziu vykonala, ak taký má pridelený. Uvádza sa v tvare https://data.gov.sk/id/legal-subject/ICO, pričom ako ICO sa uvádza hodnota identifikátora osoby alebo jej organizačnej zložky. V prezentácii osvedčovacej doložky sa zobrazuje len časť hodnoty „ICO".
Názov osobyUvádza sa názov osoby, ktorá je podľa zákona oprávnenou na vykonanie zaručenej konverzie, vrátane organizačnej zložky, ak zaručenú konverziu vykonáva organizačná zložka.
MenoUvádza sa meno fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala.
PriezviskoUvádza sa priezvisko fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala.
Funkcia alebo pracovné zaradenieUvádza sa funkcia alebo pracovné zaradenie fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala, ak takéto má určené.

Formulár pre osvedčovaciu doložku má v grafickej reprezentácii vyznačené miesto určené na podpis a odtlačok pečiatky osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala.

Vysvetlivky

*Sekcia – Štruktúra vzájomne súvisiacich údajov, ktorá sa môže viackrát opakovať.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 331/2018 Z. z.

Záznam o konverzii pre zaručenú konverziu z elektronickej podoby do listinnej podoby



Údaje
Vysvetlenie
(Akje položka odlišná od osvedčovacej doložky)
VýskytFormát


Údaje o pôvodných dokumentoch v elektronickej podobe
1:M
Názov pôvodného dokumentuÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Druh pôvodného dokumentuUvádza sa stručný vecný opis druhu pôvodného dokumentu (napríklad kúpna zmluva, rozhodnutie, uznesenie vlády Slovenskej republiky, žiadosť, ohlásenie).1Textový reťazec
Formát pôvodného dokumentuÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Hodnota elektronického odtlačkuÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Štandardný XML formát base64Binary v kódovaní „base64" podľa IETF RFC 4648
Textový názov funkcie použitej na výpočet elektronického odtlačkuÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec


Údaje o elektronických časových pečiatkach pripojených k pôvodným dokumentom v elektronickej podobe
0:M
Názov elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Elektronické dokumenty viazané k elektronickej časovej pečiatke1:M
Názov dokumentuÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Typ elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Stav elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Čas vystavenia elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Štandardný XML formát dateTime
Vydavateľ elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Čas overenia elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Štandardný XML formát dateTime
Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe1:M
Typ autorizácieÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Autorizované elektronické dokumenty a elektronické časové pečiatky1:M
Elektronický dokument1:M
Názov elektronického dokumentuÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Elektronická časová pečiatka0:M
Názov elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Stav autorizácieÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Čas vykonania autorizácieÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Štandardný XML formát dateTime
Elektronický podpis/pečať Nepovinná položka, povinná položka pri použití elektronického podpisu, zdokonaleného elektronického podpisu, zdokonaleného elektronického podpisu s použitím kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného elektronického podpisu, elektronickej pečate, zdokonalenej elektronickej pečate, zdokonalenej elektronickej pečate s použitím kvalifikovaného certifikátu alebo kvalifikovanej elektronickej pečate ako prostriedku autorizácie pri
elektronickom podpise vo formáte XAdES je použitá hodnota elementu „ds:SignatureValue", ktorá je podľa štandardu už kódovaná vo formáte „base64" podľa IETF RFC 4648
elektronickom podpise vo formáte CAdES je použitá hodnota atribútu „signature" (typu SignatureValue) v rámci štruktúry SignerInfo; táto pôvodne v štruktúre podpisu nie je kódovaná, takže je použitá transformácia do BASE 64
formáte PAdES sa jedná o podpis formátu CAdES, prípadne aj XAdES, vložené do štruktúry PDF dokumentu v súlade so štandardom.
Pri použití iného spôsobu autorizácie sa môže vložiť jeho hodnota, ak je to pre daný spôsob autorizácie zmysluplné. Údaj zapísaný vo formáte „base64" podľa IETF RFC 4648.
0:1Štandardný formát XML base64Binary v kódovaní „base64" podľa IETF RFC 4648
Výsledok overenia podpisu/pečateObsahuje výsledok overenia elektronického podpisu alebo elektronickej pečate - validačná správa splnenia požiadaviek12) a v súlade s bodom 5.3. Schémy dohľadu kvalifikovaných dôveryhodných služieb definovanou orgánom dohľadu, ak aplikácia používaná na overovanie takúto správu poskytuje, alebo výsledok procesu validácie podpísaný alebo zapečatený kvalifikovanou dôveryhodnou službou validácie kvalifikovaných elektronických podpisov alebo pečatí vo formáte napr. podľa technickej špecifikácie.13) Povinná položka.1Textový reťazec
Čas overenia autorizácieÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Štandardný XML formát dateTime
Miesto autorizácieÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke Vyplňuje sa, len ak autorizačný prostriedok obsahuje údaj o mieste autorizácie.1Textový reťazec
Identifikátor autorizujúcej osobyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke.1Textový reťazec
Zastupujúca osobaÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke Vyplňuje sa, len ak autorizačný prostriedok obsahuje údaj o zastupovaní.0:1Textový reťazec
MandátÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke Vyplňuje sa, ak autorizačný prostriedok obsahuje údaj o mandáte autorizujúcej osoby0:1Textový reťazec
Elektronická časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie0:1
Typ elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Stav elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Čas vystavenia elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Štandardný XML formát dateTime
Vydavateľ elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Čas overenia elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Štandardný XML formát dateTime
Ďalšie informácie o autorizáciiÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke0:1Textový reťazec

Údaje o novovzniknutom dokumente v listinnej podobe
1
Počet listovÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Prirodzené číslo
Počet neprázdnych stránÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Prirodzené číslo
Formát novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe0:1
FormátÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Počet listovÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Prirodzené číslo

Údaje o zaručenej konverzii
1
Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverziiÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Použitý prostriedokUvádza sa údaj o použitom technickom alebo programovom prostriedku, použitím ktorého je zaručená konverzia vykonaná. Údaj sa uvádza vo forme identifikácie použitého prostriedku a vecného opisu jeho použitia. Pri použití viacerých prostriedkov sa uvádzajú v poradí, v akom sú pri konverzii použité. Používa sa obchodný názov prostriedku. Ak je použitý manuálny prepis, toto sa uvádza na príslušnom mieste namiesto identifikácie použitého softvéru. Príklad: softvér „názov" pre zobrazenie a tlač dokumentu1Textový reťazec
Dátum a čas vykonania zaručenej konverzieÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Štandardný XML formát dateTime
Zaručenú konverziu vykonal1
IČOÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke0:1podľa dátového prvku „Hodnota identifikátora"
Názov osobyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1podľa dátového prvku „Plné meno právnickej osoby" a „Plné meno fyzickej osoby podnikateľa"
MenoÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1podľa dátového prvku „Meno"
PriezviskoÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1podľa dátového prvku „Priezvisko"
Funkcia alebo pracovné zaradenieÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec

Príloha č. 3 k vyhláške č. 331/2018 Z. z.

Obsah osvedčovacej doložky zaručenej konverzie z listinnej podoby do elektronickej podoby

ÚdajeVysvetlenie
Údaje pôvodného dokumentu v listinnej podobeTáto sekcia opisuje základné údaje o pôvodnom dokumente v listinnej podobe alebo o viacerých pôvodných dokumentoch, ktorých konverzia sa vykonáva. Pre každý pôvodný dokument predložený ku konverzii sa v predloženom poradí vedú v opise polí sekcie tieto informácie:
Názov pôvodného dokumentuUvádza sa názov listinného dokumentu tak, že je možné pôvodný listinný dokument vo vytvorenom elektronickom dokumente identifikovať.
Počet listovUvádza sa počet listov pôvodného listinného dokumentu.
Počet neprázdnych stránUvádza sa počet neprázdnych strán pôvodného listinného dokumentu. Ak strana obsahuje len záhlavie alebo číslo strany a neobsahuje žiadny iný informačný obsah, považuje sa za prázdnu stranu.
Formát pôvodného dokumentuSekcia opisuje formát alebo formáty papiera pôvodného listinného dokumentu. Ak pôvodný listinný dokument je tvorený z listín z viacerých formátov, uvádza sa pre každý typ formátu počet listov.
Formát papieraUvádza sa použitý formát papiera pôvodného listinného dokumentu.
Počet listovUvádza sa počet listov dokumentu s daným formátom.
Bezpečnostný prvokTáto sekcia obsahuje informácie o všetkých bezpečnostných prvkoch, ktoré sú na pôvodnom listinnom dokumente alebo na všetkých listinných dokumentoch, ktoré sú predmetom konverzie. Táto sekcia môže opisovať viacero bezpečnostných prvkov, alebo nemusí obsahovať opis žiadneho bezpečnostného prvku, ak pôvodný listinný dokument taký neobsahuje. Pre každý bezpečnostný prvok sa uvádzajú nasledovné údaje:
Slovný opisUvádza sa slovný opis bezpečnostného prvku, napríklad vlastnoručný podpis osoby, úradne osvedčený podpis osoby, odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom, reliéfna pečiatka, vodotlač.
Výskyt na strane v pôvodnom dokumenteUvádza sa číslo strany v pôvodnom dokumente, na ktorom sa nachádza opisovaný bezpečnostný prvok. Počítajú sa neprázdne strany. Označenie strany v pôvodnom dokumente, ak sa odlišuje od reálneho poradia strany, sa neberie do úvahy.
Výskyt na liste v pôvodnom dokumenteUvádza sa číslo listu v pôvodnom dokumente, na ktorom sa nachádza opisovaný bezpečnostný prvok.
Miesto umiestnenia na strane pôvodného dokumentuUvádza sa opis miesta na strane, kde je bezpečnostný prvok umiestnený (napríklad vpravo hore, naľavo v strede).
Výskyt na strane v konvertovanom dokumenteUvádza sa číslo strany v konvertovanom dokumente, na ktorom sa nachádza opisovaný bezpečnostný prvok. Konvertovaný dokument vzniká ako postupnosť strán obsahujúca konvertovaný obraz všetkých pôvodných dokumentov v poradí, v akom sú ku konverzii predložené.
Vyhlásenie žiadateľaSúčasťou osvedčovacej doložky je aj text vyhlásenia, že žiadateľ nemá vedomosť o iných, ako v osvedčovacej doložke opísaných bezpečnostných prvkoch.
Údaje novovzniknutého dokumentu v elektronickej podobeTáto sekcia opisuje základné údaje o dokumente v elektronickej podobe, ktorý vznikol zaručenou konverziou z pôvodného dokumentu alebo z viacerých pôvodných dokumentov v listinnej podobe.
Názov dokumentuUvádza sa názov novovzniknutého dokumentu v elektronickej podobe, pod akým je uložený v podpisovom kontajneri spolu s osvedčovacou doložkou - výsledok zaručenej konverzie.
Formát dokumentuUvádza sa formát novovzniknutého elektronického dokumentu. Identifikácia formátu dokumentu sa vykoná podľa osobitného predpisu:6) a) „PDF/A-1" - elektronický dokument vo formáte Portable Document Format vo verzii A-1 (PDF/A- 1), b) „PDF/A-2" - elektronický dokument vo formáte Portable Document Format vo verzii A-2 (PDF/A- 2), c) „PNG" - elektronický dokument vo formáte Portable Network Graphics (.png) d) hodnoty pre ostatné formáty sa tvoria z prípony použitého formátu použitého pre vizualizáciu dokumentu pri konverzii, a ak táto hodnota nie je jednoznačná, z obvyklého názvu použitého formátu tak, že je identifikácia jednoznačná a nekonfliktná s inými formátmi podľa osobitného predpisu.6) Ak je to technicky uskutočniteľné, uvádza sa aj číslo verzie príslušného formátu za jeho skratkou (napríklad PDF 1.4).
Hodnota elektronického odtlačkuUvádza sa hodnota elektronického odtlačku (hash) novovzniknutého elektronického dokumentu, ktorá je zapísaná vo formáte „base64" podľa IETF RFC 4648.
Textový názov funkcie použitej na výpočet elektronického odtlačkuUvádza sa meno kryptografickej funkcie, ktorou je odtlačok novovzniknutého elektronického dokumentu vypočítaný. Identifikácia použitej kryptografickej funkcie na výpočet elektronického odtlačku sa vykoná podľa osobitného predpisu7) (napríklad „sha-256").
Údaje o zaručenej konverziiV tejto sekcii sa evidujú údaje o vykonanej zaručenej konverzii.
Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverziiUvádza sa evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii. Uvádza sa v tvare https://data.gov.sk/id/egov/conversion-record/ID pre evidenčné číslo pridelené z centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii, kde sa ako „ID" uvádza jedinečné evidenčné číslo záznamu. V prezentácii osvedčovacej doložky sa zobrazuje len časť hodnoty „ID".
Dátum a čas vykonania zaručenej konverzieUvádza sa čas a dátum vykonania zaručenej konverzie vo formáte8) s časovou zónou UTC+01:00 pre CETa+02:00preCEST.
Zaručenú konverziu vykonalV tejto sekcii sú uvedené údaje o osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala.
IČOUvádza sa identifikátor osoby alebo jej organizačnej zložky, ktorá zaručenú konverziu vykonala, ak taký má pridelený. Uvádza sa v tvare https://data.gov.sk/id/legal-subject/ICO, pričom ako ICO sa uvádza hodnota identifikátora osoby alebo jej organizačnej zložky. V prezentácii osvedčovacej doložky sa zobrazuje len časť hodnoty „ICO".
Názov osobyUvádza sa názov osoby, ktorá je podľa zákona oprávnená na vykonanie zaručenej konverzie, vrátane organizačnej zložky, ak zaručenú konverziu vykonáva organizačná zložka.
MenoUvádza sa meno fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala.
PriezviskoUvádza sa priezvisko fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala.
Funkcia alebo pracovné zaradenieUvádza sa funkcia alebo pracovné zaradenie fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala, ak takéto má určené (napr. zamestnanec obecného úradu, zamestnanec okresného úradu, advokát, notár, notársky koncipient).

Príloha č. 4 k vyhláške č. 331/2018 Z. z.

Záznam o konverzii pre zaručenú konverziu z listinnej podoby do elektronickej podoby

ÚdajeVysvetlenie
(Ak je položka odlišná od osvedčovacej doložky)
VýskytFormát
Údaje pôvodného dokumentu v listinnej podobe1:M
Názov pôvodného dokumentuÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Poradie pôvodného dokumentuUvádza sa poradie listinného dokumentu tak, ako sú pôvodné dokumenty predložené ku konverzii.1Prirodzené číslo
Druh pôvodného dokumentuUvádza sa stručný vecný opis druhu pôvodného dokumentu (napr. kúpna zmluva, rozhodnutie, uznesenie vlády Slovenskej republiky, žiadosť, ohlásenie).1Textový reťazec
Počet listovÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Prirodzené číslo
Počet neprázdnych stránÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Prirodzené číslo
Formát pôvodného dokumentu1:M
Formát papieraÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Počet listovÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Prirodzené číslo
Bezpečnostný prvok0:M
Slovný popisÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Výskyt na strane v pôvodnom dokumenteÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Prirodzené číslo
Výskyt na liste v pôvodnom dokumenteÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Prirodzené číslo
Miesto umiestnenia na strane pôvodného dokumentuÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Prirodzené číslo
Výskyt na strane v konvertovanom dokumenteÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Prirodzené číslo
Údaje novovzniknutého1
dokumentu v elektronickej podobe
Názov dokumentuÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Formát dokumentuÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Hodnota elektronického odtlačkuÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Štandardný XML formát base64Binary v kódovaní „base64" podľa IETF RFC 4648
Textový názov funkcie použitej na výpočet elektronického odtlačkuÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Údaje o zaručenej konverzii1
Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverziiÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Použitý prostriedokUvádza sa údaj o použitom technickom alebo programovom prostriedku, použitím ktorého je zaručená konverzia vykonaná. Údaj sa uvádza vo forme identifikácie použitého prostriedku a vecného opisu jeho použitia. Pri použití viacerých prostriedkov sa uvádzajú v poradí, v akom sú pri konverzii použité. Používa sa obchodný názov prostriedku. Ak je použitý manuálny prepis, toto sa uvádza na príslušnom mieste namiesto identifikácie použitého softvéru. Príklad: softvér „názov" pre skenovanie, OCR softvér „názov" pre rozoznanie znakov a uloženie vo formáte „názov".1Textový reťazec
Dátum a čas vykonania zaručenej konverzieÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Štandardný XML formát dateTime
Zaručenú konverziu vykonal1
IČOÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke0:1podľa dátového prvku „Hodnota identifikátora"
Názov osobyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1podľa dátového prvku „Plné meno právnickej osoby" a „Plné meno fyzickej osoby podnikateľa"
MenoÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1podľa dátového prvku „Meno"
PriezviskoÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1podľa dátového prvku „Priezvisko"
Funkcia alebo pracovné zaradenieÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec

Príloha č. 5 k vyhláške č. 331/2018 Z. z.

Obsah osvedčovacej doložky pre zaručenú konverziu z elektronickej podoby do elektronickej podoby

ÚdajeVysvetlenie
Údaje o dokumentoch v elektronickej podobeTáto sekcia opisuje základné údaje o jednotlivých dokumentoch v elektronickej podobe, ktoré sú predmetom zaručenej konverzie, to znamená vstupy a k nim viazané konvertované výstupy.
Pôvodný elektronický dokumentSekcia opisuje každý pôvodný elektronický dokument, ktorý je vstupom zaručenej konverzie. Pri použití viacerých podpisov vo formáte PAdES sa pre každý podpis vytvára nový elektronický dokument obsahujúci autorizovanú časť pôvodného dokumentu.
Názov pôvodného dokumentuUvádza sa názov pôvodného elektronického dokumentu podľa nasledujúcich pravidiel:
a) ak ide o zaručenú konverziu jediného elektronického dokumentu, ktorý nie je v elektronickej podobe explicitne označený názvom súboru, uvádza sa ako názov hodnota „Dokument",
b) pri viacerých pôvodných elektronických dokumentoch sa uvádzajú názvy dokumentov tak, ako sú použité pri označení dokumentu v elektronickej podobe (názvy pôvodných súborov v presnom poradí, napríklad poradie referencií v podpise alebo elemente podpisového kontajnera) na účel jeho identifikácie pri opise väzby autorizácie k autorizovaným dokumentom,
c) pri elektronickom dokumente vo formáte PDF obsahujúcom viacnásobné podpisy vo formáte PAdES, ktoré sa viažu na rôzne verzie dokumentu, vzniká názov odvodením z názvu pôvodného súboru a prípony poradia (napríklad zmluva-1, zmluva-2, v číslovaní od 1).
Formát pôvodného dokumentuUvádza sa formát dokumentu v textovej forme, ktorý je uvedený v prostriedku autorizácie a použitý pre vizualizáciu dokumentu pri konverzii. Ak dokument alebo jeho časť nie je autorizovaný alebo ak formát dokumentu alebo jeho časť nie je v autorizácii uvedený, formát dokumentu sa uvedie tak, ako je v dokumente uvedený a použitý pre vizualizáciu dokumentu pri konverzii, napríklad jeho príponou.
Hodnoty
a) „PDF" - elektronický dokument vo formáte Portable Document Format,
b) „TXT" - pre elektronický dokument vo formáte Plain Text Format (.txt) s kódovaním UTF-8,
c) „PNG" - pre elektronický dokument vo formáte Portable Network Graphics (.png)"
d) „XMLDataContainer" - pre elektronický dokument vo formáte (XML) v štruktúre „kontajnera XML údajov" podľa osobitného predpisu,6)
e) pre ostatné formáty - hodnota sa tvorí z prípony formátu použitého pre vizualizáciu dokumentu alebo z názvu formátu použitého pre vizualizáciu dokumentu, takže je identifikácia jednoznačná a nekonfliktná s inými formátmi podľa osobitného predpisu.6)
Hodnota elektronického odtlačkuUvádza sa hodnota elektronického odtlačku (hash) pôvodného elektronického dokumentu, ktorá je zapísaná vo formáte „base64" podľa IETF RFC 4648.
Textový názov funkcie použitej na výpočet elektronického odtlačkuUvádza sa názov kryptografickej funkcie, ktorou je odtlačok pôvodného elektronického dokumentu vypočítaný. Identifikácia použitej kryptografickej funkcie na výpočet elektronického odtlačku sa vykoná podľa osobitného predpisu7) (napríklad „sha-256").
Novovzniknutý elektronický dokumentSekcia opisuje každý novovzniknutý elektronický dokument, ktorý je výstupom zaručenej konverzie. Ak niektoré z pôvodných elektronických dokumentov nie sú v procese transformované do nového formátu, opisujú sa v tejto sekcii identické hodnoty ako pri pôvodnom elektronickom dokumente.
Názov novovzniknutého dokumentuUvádza sa názov novovzniknutého elektronického dokumentu.
Formát novovzniknutého dokumentuUvádza sa formát dokumentu. Identifikácia formátu dokumentu sa vykoná podľa osobitného predpisu.6)
Hodnota elektronického odtlačkuUvádza sa hodnota elektronického odtlačku (hash) novovzniknutého elektronického dokumentu, ktorá je zapísaná vo formáte „base64" podľa IETF RFC 4648.
Textový názov funkcie použitej na výpočet elektronického odtlačkuUvádza sa názov kryptografickej funkcie, ktorou je odtlačok novovzniknutého elektronického dokumentu vypočítaný. Identifikácia použitej kryptografickej funkcie na výpočet elektronického odtlačku sa vykoná podľa osobitného predpisu7) (napríklad „sha-256").
Údaje o elektronických časových pečiatkach pripojených k pôvodným dokumentom v elektronickej formeSekcia* opisuje všetky elektronické časové pečiatky, ktoré sú pripojené k pôvodným elektronickým dokumentom. Uvádzajú sa údaje o všetkých takýchto elektronických časových pečiatkach.
Elektronická časová pečiatka pripojená k pôvodnému dokumentuSekcia* opisuje elektronickú časovú pečiatku, ktorá je pripojená k niektorému z pôvodných elektronických dokumentov (či už samostatne, alebo v štruktúre zdokonaleného elektronického podpisu viazaná k podpisovaným dokumentom). Elektronická časová pečiatka potvrdzuje čas existencie pôvodného elektronického dokumentu. Sekcia môže mať viacnásobný výskyt a pre každú elektronickú časovú pečiatku pripojenú k dokumentuje vyplňovaná samostatne.
Názov elektronickej časovej pečiatkyUvádza sa názov opisovanej elektronickej časovej pečiatky:
a) ak existuje jediná elektronická časová pečiatka, uvádza sa hodnota „Elektronická časová pečiatka",
b) pri viacerých elektronických časových pečiatok sa uvádza názov tak, ako je uvedený v podpisovom kontajneri, alebo sa uvádza j ej jednoznačný názov (napr. Časová-pečiatka-1, Časová-pečiatka-2 atď.).
Elektronické dokumenty viazané k elektronickej časovej pečiatkeSekcia* opisuje zoznam jednotlivých elektronických dokumentov, ktoré sú danou elektronickou časovou pečiatkou chránené. Môže mať viacnásobný výskyt, uvádza sa každý elektronický dokument, ku ktorému je elektronická časová pečiatka pripojená.
Názov dokumentuNázov dokumentu uvedený tak ako je v sekcii „Pôvodný elektronický dokument".
Typ elektronickej časovej pečiatkyUvádza sa typ elektronickej časovej pečiatky - „Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka", „Nekvalifikovaná elektronická časová pečiatka".
Stav elektronickej časovej pečiatkyUvádza sa výsledok overenia platnosti elektronickej časovej pečiatky (platný, neplatný, nie je možné zistiť).
Čas vystavenia elektronickej časovej pečiatkyUvádza sa čas vydania elektronickej časovej pečiatky uvedený v elektronickej časovej pečiatke. Čas sa uvádza vo formáte napríklad s časovou zónou UTC+01:00 CET a+02:00 pre CEST.
Vydavateľ elektronickej časovej pečiatkyUvádza sa identifikátor poskytovateľa služby časovej pečiatky tak, ako je uvedený v atribúte „Common-name" v certifikáte vydavateľa elektronickej časovej pečiatky.
Čas overenia elektronickej časovej pečiatkyUvádza sa čas, kedy je overenie platnosti elektronickej časovej pečiatky pri zaručenej konverzii realizované. Čas sa uvádza vo formáte8) s časovou zónou UTC+01:00 CET a +02:00 pre CEST
Výskyt autorizačných prvkovUvádza sa informácia, či v pôvodných elektronických dokumentoch sa vyskytujú autorizácie:
a) „Dokument obsahuje prostriedky autorizácie s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou alebo
bez elektronickej časovej pečiatky“ – vtedy je možné vyplňovať ostatné položky tejto sekcie,
pretože v pôvodných elektronických dokumentoch sa autorizácie vyskytujú,
b) „Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie“ – vtedy je sekcia uzamknutá a nie je
zobrazovaná v osvedčovacej doložke, je zobrazený len predchádzajúci text o neexistencii
prostriedkov autorizácie.
AutorizáciaSekcia opisuje konkrétnu autorizáciu, ktorá je pripojená k pôvodným dokumentom v elektronickej
podobe. Pre každú identifikovanú autorizáciu sa táto sekcia vyskytuje samostatne, to znamená, sú
opísané všetky autorizácie viazané k pôvodným elektronickým dokumentom.
Typ autorizácieUvádza sa typ použitej autorizácie (kvalifikovaný elektronický podpis, zdokonalený elektronický
podpis s použitím kvalifikovaného certifikátu, zdokonalený elektronický podpis, elektronický podpis,
kvalifikovaná elektronická pečať, zdokonalená elektronická pečať s použitím kvalifikovaného
certifikátu, zdokonalená elektronická pečať, elektronická pečať, prípadne iný spôsob autorizácie).
Autorizované elektronické
dokumenty a elektronické časové
pečiatky
Sekcia opisuje elektronické dokumenty a elektronické časové pečiatky, ktoré sú viazané na danú
autorizáciu - to znamená, ktoré daný autorizačný prvok autorizuje. Sekcia obsahuje zoznam názvov
elektronických dokumentov podľa názvov uvedených v sekcii „Údaje o pôvodných dokumentoch
v elektronickej podobe“ a elektronických časových pečiatok podľa názvov uvedených v sekcii „Údaje
o elektronických časových pečiatkach pripojených k pôvodným dokumentom v elektronickej podobe“.
Elektronický dokumentSekcia obsahuje údaje o elektronických dokumentoch, ktoré sú zahrnuté v danej autorizácii.
Názov elektronického
dokumentu
Uvádza sa názov elektronického dokumentu, ktorý je k danej autorizácii viazaný. Názov sa uvádza
podľa „Názov dokumentu“ v sekcii „Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch.
Elektronická časová pečiatkaSekcia obsahuje údaje o elektronických časových pečiatkach, ktoré sú zahrnuté v danej autorizácii.
Názov elektronickej časovej
pečiatky
Uvádza sa názov elektronickej pečiatky, ktorá je k danej autorizácii viazaná. Názov sa uvádza podľa
„Názov elektronickej časovej pečiatky“ v sekcii „Údaje o elektronických časových pečiatkach
viazaných k pôvodným dokumentom v elektronickej forme“.
Stav autorizácieUvádza sa výsledok overenia platnosti autorizácie (platný, neplatný, nie je možné zistiť).
Čas vykonania autorizácieUvádza sa čas vykonania autorizácie pôvodného elektronického dokumentu, ak je ho z prostriedku
autorizácie možné zistiť (to znamená, keď je v ňom čas vykonania autorizácie uvedený), čas sa uvádza
vo formáte8) s časovou zónou UTC+01:00 pre CET a UTC+02:00 pre CEST.
Čas overenia autorizácieUvádza sa čas, kedy je overenie platnosti autorizácie pri vykonávaní zaručenej konverzie realizované,
čas sa uvádza vo formáte8) s časovou zónou UTC+01:00 pre CET a UTC+02:00 pre CEST.
Miesto autorizácieMiesto vykonania autorizácie pôvodného elektronického dokumentu, ak je ho z prostriedku autorizácie
možné zistiť (to znamená, keď je v ňom uvedené). Inak sa zadáva reťazec „Neuvedené“.
Osoba, ktorá autorizáciu vykonalaSekcia opisuje údaje o osobe, ktorá autorizáciu vykonala.
IdentifikátorÚdaj identický ako v prílohe č. 1.
MandátÚdaj identický ako v prílohe č. 1.
Zastupujúca osobaÚdaj identický ako v prílohe č. 1.
Elektronická časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácieÚdaj identický ako v prílohe č. 1.
Typ elektronickej časovej pečiatkyUvádza sa typ elektronickej časovej pečiatky - „Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka", „Nekvalifikovaná elektronická časová pečiatka".
Stav elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v prílohe č. 1.
Čas vystavenia elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v prílohe č. 1.
Vydavateľ elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v prílohe č. 1.
Čas overenia elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v prílohe č. 1.
Ďalšie informácie o autorizáciiÚdaj identický ako v prílohe č. 1.
Údaje o zaručenej konverziiV tejto sekcii sa evidujú údaje o vykonanej zaručenej konverzii.
Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverziiUvádza sa evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii. Uvádza sa v tvare https://data.gov.sk/id/egov/conversion-record/ID pre evidenčné číslo pridelené z centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii, kde sa ako „ID" uvádza jedinečné evidenčné číslo záznamu. V prezentácii osvedčovacej doložky sa zobrazuje len časť hodnoty „ID".
Dátum a čas vykonania zaručenej konverzieUvádza sa čas a dátum vykonania zaručenej konverzie vo formáte 8) s časovou zónou UTC+01:00 pre CET a UTC+02:00 pre CEST.
Zaručenú konverziu vykonalV tejto sekcii sú uvádzané údaje o osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala.
IČOUvádza sa identifikátor osoby, alebo jej organizačnej zložky, ktorá zaručenú konverziu vykonala, ak taký má pridelený. Uvádza sa v tvare https://data.gov.sk/id/legal-subject/ICO, pričom ako ICO sa uvádza hodnota identifikátora osoby alebo jej organizačnej zložky. V prezentácii osvedčovacej doložky sa zobrazuje len časť hodnoty „ICO".
Názov osobyUvádza sa názov osoby, ktorá je podľa zákona oprávnenou na vykonanie zaručenej konverzie, vrátane organizačnej zložky, ak zaručenú konverziu vykonáva organizačná zložka.
MenoUvádza sa meno fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala.
PriezviskoUvádza sa priezvisko fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala.
Funkcia alebo pracovné zaradenieUvádza sa funkcia alebo pracovné zaradenie fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala, ak

Príloha č. 6 k vyhláške č. 331/2018 Z. z.

Záznam o konverzii pre zaručenú konverziu z elektronickej podoby do elektronickej podoby


Údaje
Vysvetlenie
(Ak je položka odlišná od osvedčovacej doložky)
VýskytFormát

Údaje o dokumentoch v elektronickej podobe
1:M
Pôvodný elektronický dokument1
Názov pôvodného dokumentuÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Druh pôvodného dokumentuUvádza sa stručný vecný opis druhu pôvodného dokumentu (napríklad kúpna zmluva, rozhodnutie, uznesenie vlády Slovenskej republiky, žiadosť, ohlásenie).1Textový reťazec
Formát pôvodného dokumentuÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Hodnota elektronického odtlačkuÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Štandardný XML formát base64Binary v kódovaní „base64" podľa IETF RFC 4648
Textový názov funkcie použitej na výpočet elektronického odtlačkuÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Novovzniknutý elektronický dokument1
Názov novovzniknutého dokumentuÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Formát novovzniknutého dokumentuÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Hodnota elektronického odtlačkuÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Štandardný XML formát base64Binary v kódovaní „base64" podľa IETF RFC 4648
Textový názov funkcie použitej na výpočet elektronického odtlačkuÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Údaje o elektronických časových pečiatkach pripojených k pôvodným dokumentom v elektronickej podobe0:M
Názov elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Elektronické dokumenty viazané k elektronickej časovej pečiatke1:M
Názov dokumentuÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Typ elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Stav elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Čas vystavenia elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Štandardný XML formát dateTime
Vydavateľ elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Čas overenia elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Štandardný XML formát dateTime
Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe1:M
Typ autorizácieÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Autorizované elektronické dokumenty a elektronické časové pečiatky1:M
Elektronický dokument1:M
Názov elektronického dokumentuÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Elektronická časová pečiatka0:M
Názov elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Stav autorizácieÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Čas vykonania autorizácieÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Štandardný XML formát dateTime
Elektronický podpis/pečaťÚdaj identický ako v prílohe č. 1.0:1Textový reťazec
Výsledok overenia podpisu/pečateÚdaj identický ako v prílohe č. 1.1Textový reťazec
Čas overenia autorizácieÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Štandardný XML formát dateTime
Miesto autorizácieÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke Vyplňuje sa, len ak autorizačný prostriedok obsahuje údaj o mieste autorizácie1Textový reťazec
Identifikátor autorizujúcej osobyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Zastupujúca osobaÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke Vyplňuje sa, len ak autorizačný prostriedok obsahuje údaj o zastupovaní.0:1Textový reťazec
MandátÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke Vyplňuje sa, len ak autorizačný prostriedok obsahuje údaj o mandáte autorizujúcej osoby.0:1Textový reťazec
Elektronická časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie0:1
Typ elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Stav elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Čas vystavenia elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Štandardný XML formát dateTime
Vydavateľ elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Čas overenia elektronickej časovej pečiatkyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Štandardný XML formát dateTime
Ďalšie informácie o autorizáciiÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke0:1Textový reťazec

Údaje o zaručenej konverzii
1
Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverziiÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec
Použitý prostriedokUvádza sa údaj o použitom technickom alebo programovom prostriedku, použitím ktorého je zaručená konverzia vykonaná. Údaj sa uvádza vo forme identifikácie použitého prostriedku a vecného opisu jeho použitia. Pri použití viacerých prostriedkov sa uvádzajú v poradí, v akom sú pri konverzii použité. Používa sa obchodný názov prostriedku. Ak je použitý manuálny prepis, toto sa uvádza na príslušnom mieste namiesto identifikácie použitého softvéru. Príklad: softvér „názov" pre prevod FormátuX1 do nového Formátu Y1, uvádzajú sa všetky použité prostriedky pre konverziu formátov.1Textový reťazec
Dátum a čas vykonania zaručenej konverzieÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Štandardný XML formát dateTime
Zaručenú konverziu vykonal1
IČOÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke0:1podľa dátového prvku „Hodnota identifikátora"
Názov osobyÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1podľa dátového prvku „Plné meno právnickej osoby" a „Plné meno fyzickej osoby podnikateľa"
MenoÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1podľa dátového prvku „Meno"
PriezviskoÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1podľa dátového prvku „Priezvisko"
Funkcia alebo pracovné zaradenieÚdaj identický ako v osvedčovacej doložke1Textový reťazec

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 12 znejú:

6) § 57d ods. 1 výnosu č. 55/2014 Z. z.

7) § 11 písm. m) zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení zákona č. 211/2019 Z. z.

8) Napríklad ISO 8601-1, ISO 8601-2.

9) ETSITS 119 495.

10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení zákona č. 515/2013 Z. z.

11) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1505 z 8. septembra 2015, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie a formáty týkajúce sa dôveryhodných zoznamov podľa článku 22 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu.

12) Čl. 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES.

13) ETSITS 119 102-2.".


Čl. II

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2019 okrem čl. I bodu 8, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2021.


Patrik Krauspe v. r.