Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
30.01.2020 20/2020 Z. z. Novela nariadenie ustanovujúce pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
29.01.2020 19/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest
24.01.2020 18/2020 Z. z. Oznámenie o podpísaní Dohody medzi SR a Srbskom o urovnaní dlhu
24.01.2020 17/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov
24.01.2020 16/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výnos o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny
24.01.2020 15/2020 Z. z. Oznámenie o doplnení Guyanskej kooperatívnej republiky do zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
24.01.2020 14/2020 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
24.01.2020 13/2020 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
24.01.2020 12/2020 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
20.01.2020 11/2020 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu
17.01.2020 10/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča
16.01.2020 9/2020 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 491/2019 Z. z.
16.01.2020 8/2020 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
14.01.2020 7/2020 Z. z. Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 407/2019 Z. z.
10.01.2020 6/2020 Z. z. Novela zákona o športe
10.01.2020 5/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy
10.01.2020 4/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Legnave
10.01.2020 3/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine
10.01.2020 2/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove
10.01.2020 1/2020 Z. z. Vyhláška o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov