Vyhláška č. 409/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z. z.

Platnosť od 29.11.2019
Účinnosť od 31.12.2019

OBSAH

409

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 15. novembra 2019,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z. z.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z. z. sa mení takto:

V § 75 odsek 2 znie:

(2) Zariadenia lanovej dráhy, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 15. septembrom 2010, sa upravia podľa požiadaviek uvedených v § 56 až 74 pri najbližšej rekonštrukcii alebo modernizácii.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2019.


Arpád Érsek v. r.