Vyhláška č. 352/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 37/2012 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré cukry

Platnosť od 07.11.2019
Účinnosť od 01.12.2019

OBSAH

352

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

zo 14. októbra 2019,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 37/2012 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré cukry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 37/2012 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré cukry sa mení takto:

1. V prílohe č. 2 časti B Všeobecne sa vypúšťa štvrtý bod.

2. V prílohe č. 2 časti B Metóde 5 podbode 4.4 štvrtá veta znie: „Stupne S sa prepočítavajú na polarimetrické stupne vydelením číslom 2,889. Polarimetrické trubice musia mať dĺžku 200 mm. Zdroj svetla musí pozostávať zo sodíkovej vákuovej lampy a prístroj musí byť inštalovaný v miestnosti, v ktorej sa teplota udržuje približne 20 °C.“.

3. V prílohe č. 2 časti B Metóde 6 podbode 6.1.1 prvej vete sa slovo „sodného“ nahrádza slovom „draselného“.

4. V prílohe č. 2 časti B Metóde 7 podbode 4.3 prvej vete sa slovo „hodín“ nahrádza slovom „dní“.

5. V prílohe č. 2 časti B Metóde 10 podbode 5.1 tretej vete sa slovo „kremíkové“ nahrádza slovom „kremenné“.

6. Slová „kryštalická glukóza“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte prílohy č. 2 nahrádzajú slovami „monohydrát dextrózy“ v príslušnom tvare.

7. Slová „bezvodá glukóza“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte prílohy č. 2 nahrádzajú slovami „bezvodá dextróza“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2019.


Gabriela Matečná v. r.