Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
29.12.2018 415/2018 Z. z. Novela nariadenia vlády o výške pracovnej odmeny obvineným a odsúdeným
29.12.2018 414/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a
29.12.2018 413/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov a majetku
29.12.2018 412/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakéh
29.12.2018 411/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z ma
29.12.2018 410/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku
29.12.2018 409/2018 Z. z. Oznámenie o zmene Zmluvy medzi SR a Poľskom o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku
29.12.2018 408/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Austráliou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov
29.12.2018 407/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z maj
29.12.2018 406/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Japonskom o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu
29.12.2018 405/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu
29.12.2018 404/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam viacročných nákladových skupín
29.12.2018 403/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2019
29.12.2018 402/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2019
29.12.2018 401/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších
29.12.2018 400/2018 Z. z. Nariadenie vlády o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov HaZZ a príslušníkov HZS
29.12.2018 399/2018 Z. z. Novela nariadenia vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - priame platby
28.12.2018 398/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate
28.12.2018 397/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 331/2016 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže a jej vyobrazení
28.12.2018 396/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe
28.12.2018 395/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
28.12.2018 394/2018 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu a výška sadzby mýta
28.12.2018 393/2018 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
28.12.2018 392/2018 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
28.12.2018 391/2018 Z. z. Oznámenie o postupoch účtovania pre podielové a dôchodkové fondy
28.12.2018 390/2018 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 11. decembra 2018 č. 16/2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva
28.12.2018 389/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
28.12.2018 388/2018 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
28.12.2018 387/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nim
28.12.2018 386/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
28.12.2018 385/2018 Z. z. Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov
27.12.2018 384/2018 Z. z. Oznámenie o zmene výnosu, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu
22.12.2018 383/2018 Z. z. Vyhláška o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov
22.12.2018 382/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
22.12.2018 381/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
22.12.2018 380/2018 Z. z. Novela vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými
22.12.2018 379/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
22.12.2018 378/2018 Z. z. Novela vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
22.12.2018 377/2018 Z. z. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
22.12.2018 376/2018 Z. z. Novela zákona o službách zamestnanosti
22.12.2018 375/2018 Z. z. Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22.12.2018 374/2018 Z. z. Novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme
21.12.2018 373/2018 Z. z. Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu
21.12.2018 372/2018 Z. z. Novela zákona o finančnej kontrole a audite
20.12.2018 371/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.
20.12.2018 370/2018 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2019
20.12.2018 369/2018 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
20.12.2018 368/2018 Z. z. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
20.12.2018 367/2018 Z. z. Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
20.12.2018 366/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení, zákona o zdravotnom poistení
20.12.2018 365/2018 Z. z. Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
20.12.2018 364/2018 Z. z. Vyhláška o výške odmeny pre psychológov v trestnom konaní
20.12.2018 363/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest
20.12.2018 362/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení
18.12.2018 361/2018 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
18.12.2018 360/2018 Z. z. Oznámenie o zmene opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne
18.12.2018 359/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre zdravotné poisťovne
18.12.2018 358/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
18.12.2018 357/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/16648/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky
18.12.2018 356/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa
18.12.2018 355/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov
18.12.2018 354/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov
14.12.2018 353/2018 Z. z. Novela zákona o geologických prácach (geologický zákon)
14.12.2018 352/2018 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
14.12.2018 351/2018 Z. z. Novela zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
12.12.2018 350/2018 Z. z. Zákon o ochrane majetku v plynárenstve
10.12.2018 349/2018 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
10.12.2018 348/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami
10.12.2018 347/2018 Z. z. Novela zákona o podpore cestovného ruchu
10.12.2018 346/2018 Z. z. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií
06.12.2018 345/2018 Z. z. Novela zákona o verejnom obstarávaní
06.12.2018 344/2018 Z. z. Novela zákona o politických stranách
05.12.2018 343/2018 Z. z. Novela Občianského zákonníka
04.12.2018 342/2018 Z. z. Nariadenie o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách