Oznámenie č. 398/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate

Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 28.12.2018

398

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 208 ods. 1 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

opatrenie z 13. decembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate.


Opatrením sa dopĺňa prílohová časť o druhy vojenskej rovnošaty, ustanovuje farebná úprava výstrojových súčiastok poľnej rovnošaty, dopĺňajú výstrojové súčiastky, ktoré sa môžu nosiť k poľnej rovnošate, rozširuje okruh subjektov, ktoré môžu nosiť slávnostnú rovnošatu, a spresňuje nosenie rozlišovacieho znaku vojenských odborností a ich špecializácií pre vyčlenených profesionálnych vojakov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 76/2018 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky
http://www.mosr.sk/opatrenia-a-vynosy-ministerstva-obrany-slovenskej-republiky/.