Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
28.02.2019 61/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o identifikácii a registrácii zvierat
28.02.2019 60/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení
28.02.2019 59/2019 Z. z. Novela nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
28.02.2019 58/2019 Z. z. Novela nariadenie, ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej a ambulantnej pohotovostnej služby
28.02.2019 57/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu ustanovenia zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
26.02.2019 56/2019 Z. z. Novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
26.02.2019 55/2019 Z. z. Novela zákona o dráhach
26.02.2019 54/2019 Z. z. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
25.02.2019 53/2019 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve
25.02.2019 52/2019 Z. z. Oznámenie o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov PZ na výkon služby v roku 2019
25.02.2019 51/2019 Z. z. Oznámenie k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)
25.02.2019 50/2019 Z. z. Oznámenie o podpísaní Zmluvy medzi SR a Maďarskom o štátnej hranici
25.02.2019 49/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
25.02.2019 48/2019 Z. z. Vyhláška o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností
25.02.2019 47/2019 Z. z. Novela vyhlášky o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné
25.02.2019 46/2019 Z. z. Novela nariadenie ustanovujúce pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
25.02.2019 45/2019 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Poľskom o mieste prepojenia rýchlostnej cesty R4 s S19 medzi obcami Vyšný Komárnik a Barwinek
25.02.2019 44/2019 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Poľskom o výstavbe hraničného mosta medzi obcami Trstená a Chyžné
25.02.2019 43/2019 Z. z. Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe
25.02.2019 42/2019 Z. z. Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi
23.02.2019 41/2019 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní
23.02.2019 40/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 21/2014 z 30. januára 2019
21.02.2019 39/2019 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne
20.02.2019 38/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z.
19.02.2019 37/2019 Z. z. Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva
18.02.2019 36/2019 Z. z. Novela zákona o advokácii
15.02.2019 35/2019 Z. z. Zákon o finančnej správe
11.02.2019 34/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. a č. 206/2009 Z. z.
11.02.2019 33/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z.
08.02.2019 32/2019 Z. z. Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
08.02.2019 31/2019 Z. z. Vyhláška o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov a cenovej kalkulácie vlastných výkonov
08.02.2019 30/2019 Z. z. Zákon o hazardných hrách
06.02.2019 29/2019 Z. z. Novela vyhlášky o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených
04.02.2019 28/2019 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
04.02.2019 27/2019 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí