Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
30.11.2018 341/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
30.11.2018 340/2018 Z. z. Oznámenie o prijatí Kigalského dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu
29.11.2018 339/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami
29.11.2018 338/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
29.11.2018 337/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov
28.11.2018 336/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd, podpísanej 27. februára 2012
28.11.2018 335/2018 Z. z. Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
28.11.2018 334/2018 Z. z. Novely vyhlášky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
28.11.2018 333/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch
28.11.2018 332/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach
28.11.2018 331/2018 Z. z. Vyhláška pre investície a informatizáciu o zaručenej konverzii
28.11.2018 330/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov
28.11.2018 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov
22.11.2018 328/2018 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk
22.11.2018 327/2018 Z. z. Oznámenie o predkladaní hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu
22.11.2018 326/2018 Z. z. Oznámenie o registri krytých dlhopisov
22.11.2018 325/2018 Z. z. Novela opatrenia, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok
21.11.2018 324/2018 Z. z. Vyhláška o chorobách vylučujúcich pobyt v penzióne pre vojnových veteránov
20.11.2018 323/2018 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
20.11.2018 322/2018 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
20.11.2018 321/2018 Z. z. Novela zákona o probačných a mediačných úradníkoch
20.11.2018 320/2018 Z. z. Novela zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
20.11.2018 319/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
20.11.2018 318/2018 Z. z. Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
19.11.2018 317/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
16.11.2018 316/2018 Z. z. Oznámenie Dohode medzi EÚ a Islandom na spoločnom plnení záväzkov Kjótskeho protokolu o zmene klímy
16.11.2018 315/2018 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu
14.11.2018 314/2018 Z. z. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
14.11.2018 313/2018 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
14.11.2018 312/2018 Z. z. Novela zákona o odpadoch
14.11.2018 311/2018 Z. z. Novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
13.11.2018 310/2018 Z. z. Novela zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi
13.11.2018 309/2018 Z. z. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
13.11.2018 308/2018 Z. z. Zákon o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
13.11.2018 307/2018 Z. z. Zákon o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov
13.11.2018 306/2018 Z. z. Novela Autorského zákona
13.11.2018 305/2018 Z. z. Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd
09.11.2018 304/2018 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a ČR o automatickej výmene informácií v oblasti DPH
09.11.2018 303/2018 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky
09.11.2018 302/2018 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií
06.11.2018 301/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
06.11.2018 300/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019