Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
25.10.2018 299/2018 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v opatrení č. 304/2017 Z. z.
25.10.2018 298/2018 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov
22.10.2018 297/2018 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 10. výročia zavedenia eura v Slovenskej republike
22.10.2018 296/2018 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia
22.10.2018 295/2018 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
22.10.2018 294/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok v znení vyhlášky č. 21/2018 Z. z.
22.10.2018 293/2018 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
22.10.2018 292/2018 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 25. septembra 2018 č. 12/2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie
17.10.2018 291/2018 Z. z. Novela zákona o ochranných známkach
17.10.2018 290/2018 Z. z. Novela zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh
16.10.2018 289/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnych službách
16.10.2018 288/2018 Z. z. Novela zákona o dráhach
16.10.2018 287/2018 Z. z. Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
16.10.2018 286/2018 Z. z. Zákon o výbere na funkciu európskeho prokurátora a delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre
15.10.2018 285/2018 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 6/2018
15.10.2018 284/2018 Z. z. Novela zákona o vnútrozemskej plavbe
11.10.2018 283/2018 Z. z. Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
11.10.2018 282/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
11.10.2018 281/2018 Z. z. Novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
09.10.2018 280/2018 Z. z. Opatrenie o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona
08.10.2018 279/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch
08.10.2018 278/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach
04.10.2018 277/2018 Z. z. Novela zákona o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
03.10.2018 276/2018 Z. z. Oznámenie o podpísaní Dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irackou republikou
02.10.2018 275/2018 Z. z. Novela zákona o súdoch
01.10.2018 274/2018 Z. z. Vyhláška o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených
01.10.2018 273/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
01.10.2018 272/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty