Oznámenie č. 384/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 29. novembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Platnosť od 27.12.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

384

OZNÁMENIE

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 29. novembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení opatrenia č. 1/2017.

Opatrením sa ustanovuje doplnok národného zoznamu území európskeho významu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 577 z 31. augusta 2011 k aktualizácii národného zoznamu území európskeho významu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 6/2018 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky www.minzp.sk a možno doň nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky www.minzp.sk/sluzby/publikacie-periodika/vestnik-mzp-sr.