Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
31.01.2019 26/2019 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v zdravotníctve
30.01.2019 25/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb.
22.01.2019 24/2019 Z. z. Oznámenie o Dohovore o centralizovanom colnom konaní
22.01.2019 23/2019 Z. z. Oznámenie o Protokole o trvalo udržateľnej doprave k Rámcovému dohovoru o ochrane a rozvoji Karpát
18.01.2019 22/2019 Z. z. Nariadenie o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na účet Národného jadrového fondu
18.01.2019 21/2019 Z. z. Nariadenie vlády o výške odvodu elektriny koncovým odberateľom
17.01.2019 20/2019 Z. z. Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
16.01.2019 19/2019 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie
16.01.2019 18/2019 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve
16.01.2019 17/2019 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní správ bankami na účely vykonávania dohľadu
11.01.2019 16/2019 Z. z. Nariadenie o zrušení nariadenia pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel
11.01.2019 15/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí
11.01.2019 14/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode
11.01.2019 13/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro
11.01.2019 12/2019 Z. z. Novela vyhlášky o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov
11.01.2019 11/2019 Z. z. Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia
11.01.2019 10/2019 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
11.01.2019 9/2019 Z. z. Novela zákona o cestnej doprave
10.01.2019 8/2019 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
09.01.2019 7/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní správ bankami na účely vykonávania dohľadu
09.01.2019 6/2019 Z. z. Novela zákona o Policajnom zbore a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
09.01.2019 5/2019 Z. z. Novela zákona o obecnom zriadení
09.01.2019 4/2019 Z. z. Novela zákona o energetickej efektívnosti
04.01.2019 3/2019 Z. z. Novela Trestného poriadku
04.01.2019 2/2019 Z. z. Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
01.01.2019 1/2019 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC