Zákon č. 757/2004 Z. z.Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 307/2004
Platnosť od 31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

okrem čl. I § 23 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 30. septembra 2005, a čl. XI, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005