Zákon č. 200/1998 Z. z.Zákon o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Čiastka 76/1998
Platnosť od 30.06.1998
Účinnosť od 01.01.2019 do30.06.2019
Zrušený 35/2019 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I § 143 až 147, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti zákona o rodičovskom príspevku (novela č. 196/1998 Z. z. zákona č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku nadobudla účinnosť 1. júla 1998)