Zákon č. 54/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Čiastka 25/1999
Platnosť od 31.03.1999
Účinnosť od 01.04.1999 do30.06.2019
Zrušený 35/2019 Z. z.

54

ZÁKON

z 22. marca 1999,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov sa dopĺňa takto:

Za § 268 sa vkladá § 268a, ktorý znie:

㤠268a

Ustanovenie § 95 sa v roku 1999 nepoužije.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.