Oznámenie č. 296/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Zmluve o patentovej spolupráci dojednanej vo Washingtone 17. júna 1970

Čiastka 54/1991
Platnosť od 31.07.1991
Účinnosť od 01.07.2019
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 63 ods. 1 dňom 1. júna 1978. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobúda platnosť na základe svojho článku 63 ods. 2 dňom 20. júna 1991. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznámením č. 588/200...