Oznámenie č. 288/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Čiastka 121/2001
Platnosť od 24.07.2001
Redakčná poznámka

Zmeny pravidiel 4, 26ter, 47, 48, 51bis, 53, 66 nadobudnú platnosť 1. marca 2001. Týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

288

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu boli 17. marca 2000 v Ženeve prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 529/1992 Zb., oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 291/1995 Z. z., oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 292/1995 Z. z., oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 346/1998 Z. z. a oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 47/2001 Z. z.).

Zmeny pravidiel 4, 26ter, 47, 48, 51bis, 53, 66 nadobudnú platnosť 1. marca 2001.

Týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Zmeny Vykonávacieho predpisu1) k Zmluve o patentovej spolupráci

Pravidlo 4

Žiadosť (obsah)

4.1 Povinný a fakultatívny obsah; podpis

(a) a (b) (bez zmeny)

(c) Žiadosť môže obsahovať

(i) (bez zmeny)

(ii) žiadosť na prijímací úrad, aby pripravil a odoslal Medzinárodnému úradu prioritný doklad, ak prihláška, na ktorú sa nárokuje priorita, bola podaná na národnom úrade alebo medzivládnom orgáne, ktorý je prijímacím úradom.

(iii) vyhlásenia tak, ako stanovuje pravidlo 4.17.

(d) (bez zmeny)

4.24.4 (bez zmeny)

4.5 Prihlasovateľ

(a)(d) (bez zmeny)

(e) Ak je prihlasovateľ registrovaný na národnom úrade, ktorý pôsobí ako prijímací úrad, v žiadosti sa môže uviesť číslo alebo iný údaj, pod ktorým je prihlasovateľ takto registrovaný.

4.6 Vynálezca

(a) Ak sa aplikuje pravidlo 4.1(a)(v) alebo (c)(i), v žiadosti sa musí uviesť meno a adresa pôvodcu alebo v prípade viacerých pôvodcov meno a adresa každého z nich.

(b) a (c) (bez zmeny)

4.7 Zástupca

(a) Ak je menovaný zástupca, v žiadosti sa musí uviesť táto skutočnosť a meno a adresa zástupcu.

(b) Ak je zástupca registrovaný národným úradom, ktorý pôsobí ako prijímací úrad, v žiadosti sa môže uviesť číslo alebo iný údaj, pod ktorým je zástupca takto registrovaný.

4.8 Spoločný zástupca

Ak je menovaný spoločný zástupca, v žiadosti sa musí táto skutočnosť uviesť.

4.94.16 (bez zmeny)

4.17 Vyhlásenia týkajúce sa národných požiadaviek tak, ako ich stanovuje pravidlo 51bis.1(a)(i) až (v)

Žiadosť môže obsahovať pre potreby národného zákonodarstva aplikovaného v jednom alebo vo viacerých určených štátoch jedno alebo viaceré z nasledujúcich vyhlásení tak, ako predpisujú Administratívne smernice:

(i) vyhlásenie o totožnosti prihlasovateľa, ako sa uvádza v pravidle 51bis.1(a)(i);

(ii) vyhlásenie o prihlasovateľovom práve ako pri dátume medzinárodného podania na prihlásenie a udelenie patentu, ako sa uvádza v pravidle 51bis.1(a)(ii);

(iii) vyhlásenie o prihlasovateľovom práve ako pri dátume medzinárodného podania na nárokovanie priority skoršej prihlášky, ako sa uvádza v pravidle 51bis.1(a)(iii);

(iv) vyhlásenie o pôvodcovstve, ako sa uvádza v pravidle 51bis.1(a)(iv), ktoré musí byť podpísané tak, ako predpisujú Administratívne smernice;

(v) vyhlásenie o zverejneniach, ktoré nie sú na škodu udelenia patentu, alebo o výnimkách pri nedostatku novosti, ako sa uvádza v pravidle 51bis.1(a)(v).

4.18 Dodatkové údaje

(a) Žiadosť nesmie obsahovať iné údaje ako tie, ktoré sa uvádzajú v pravidlách 4.1 až 4.17, za predpokladu, že Administratívne smernice môžu dovoliť, ale nemôžu nariadiť, aby sa do žiadosti zahrnuli akékoľvek dodatkové údaje, ktoré sú uvedené v Administratívnych smerniciach.

(b) Ak žiadosť obsahuje iné údaje než tie, ktoré sa uvádzajú v pravidlách 4.1 až 4.17 alebo ktoré dovoľujú podľa odseku (a) Administratívne smernice, prijímací úrad tieto dodatkové položky vymaže ex officio.

Pravidlo 26ter

Oprava alebo doplnenie vyhlásení podľa pravidla 4.17

26ter.1 Oprava alebo doplnenie vyhlásení

Prihlasovateľ môže opraviť alebo doplniť do žiadosti akékoľvek vyhlásenie, na ktoré sa odkazuje v pravidle 4.17, prostredníctvom oznámenia, ktoré podá na Medzinárodný úrad v lehote 16 mesiacov od dátumu priority, pričom akékoľvek oznámenie, ktoré Medzinárodný úrad prijme po uplynutí stanovenej lehoty, sa bude považovať za prijaté v posledný deň uvedenej lehoty za predpokladu, že ho Medzinárodný úrad prijme pred dokončením technických príprav na zverejnenie medzinárodnej prihlášky.

26ter.2 Spracovanie vyhlásení

(a) Ak prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad zistí, že akékoľvek vyhlásenie, na ktoré sa odkazuje v pravidle 4.17, nie je formulované tak, ako sa vyžaduje, alebo v prípade vyhlásenia týkajúceho sa pôvodcovstva, na ktoré sa odkazuje v pravidle 4.17(iv), nie je podpísané tak, ako sa vyžaduje, prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad môže prípadne vyzvať prihlasovateľa, aby opravil vyhlásenie v lehote 16 mesiacov od dátumu priority.

(b) Ak Medzinárodný úrad prijme akúkoľvek opravu alebo doplnenie vyhlásenia podľa pravidla 26ter.1 po uplynutí lehoty tohto pravidla, Medzinárodný úrad podľa toho upovedomí prihlasovateľa a bude ďalej postupovať tak, ako stanovujú Administratívne smernice.

Pravidlo 47

Postúpenie určeným úradom

47.1 Postup

(a) a (a-bis) (bez zmeny)

(a-ter) Oznámenie podľa odseku (a-bis) musí obsahovať ktorékoľvek vyhlásenie, na ktoré sa odkazuje v pravidle 4.17(i) až (iv), a akúkoľvek jeho opravu podľa pravidla 26ter.1, ktorú Medzinárodný úrad prijal pred uplynutím lehoty podľa pravidla 26ter.1 za predpokladu, že určený úrad informoval Medzinárodný úrad o skutočnosti, že aplikovateľné národné zákonodarstvo vyžaduje poskytnutie dokladov alebo dôkazov týkajúcich sa podstaty, na ktorú sa vyhlásenie vzťahuje.

(b)(e) (bez zmeny)

47.247.4 (bez zmeny)

Pravidlo 48

Medzinárodné zverejnenie

48.1 (bez zmeny)

48.2 Obsah

(a) Brožúra musí obsahovať

(i)(viii) (bez zmeny)

(ix) akúkoľvek informáciu, ktorá sa týka uplatnenia priority, ktorá sa považuje za nevykonanú podľa pravidla 26bis.2(b), ktorého zverejnenie sa vyžaduje podľa pravidla 26bis.2(c),

(x) akékoľvek vyhlásenie, na ktoré sa odkazuje v pravidle 4.17(v), a akúkoľvek jeho opravu podľa pravidla 26ter.1, ktorú Medzinárodný úrad prijal pred uplynutím lehoty podľa pravidla 26ter.1.

(b) Bez ohľadu na odsek (c) titulná strana obsahuje

(i)(ii) (bez zmeny)

(iii) abstrakt; ak je abstrakt v anglickom jazyku a v inom jazyku, anglický text sa uvedie ako prvý,

(iv) údaj, že žiadosť obsahuje akékoľvek vyhlásenie, na ktoré sa odkazuje v pravidle 4.17, ktoré Medzinárodný úrad prijal pred uplynutím lehoty podľa pravidla 26ter.1.

(c)(i) (bez zmeny)

48.348.6 (bez zmeny)

Pravidlo 51bis

Niektoré národné požiadavky prípustné podľa článku 27

51bis.1 Niektoré prípustné národné požiadavky

(a) Bez ohľadu na pravidlo 51bis.2 národné zákonodarstvo aplikované určeným úradom môže podľa článku 27 vyžadovať od prihlasovateľa, aby predovšetkým poskytol

(i) akýkoľvek doklad, ktorý sa týka totožnosti pôvodcu,

(ii) akýkoľvek doklad, ktorý sa týka prihlasovateľovho práva na prihlásenie alebo udelenie patentu,

(iii) akýkoľvek doklad, ktorý obsahuje dôkaz o prihlasovateľovom práve nárokovať si prioritu skoršej prihlášky, ak prihlasovateľ nie je prihlasovateľom, ktorý podal skoršiu prihlášku, alebo ak prihlasovateľovo meno bolo zmenené po dátume podania skoršej prihlášky,

(iv) ak medzinárodná prihláška určuje štát, ktorého národné zákonodarstvo vyžaduje, aby národné prihlášky boli podané pôvodcom, akýkoľvek dokument, ktorý obsahuje prísahu alebo vyhlásenie o pôvodcovstve,

(v) akýkoľvek dôkaz týkajúci sa zverejnení, ktoré nie sú na škodu, alebo výnimiek pri nedostatku novosti, ako sú zverejnenia vyplývajúce zo zneužitia, zverejnenia pri určitých výstavách a zverejnenia prihlasovateľom počas určitého časového obdobia.

(b)(c) (bez zmeny)

(d) Národné zákonodarstvo aplikované určeným úradom môže v súlade s článkom 27(2)(ii) vyžadovať, aby preklad medzinárodnej prihlášky, ktorý poskytol prihlasovateľ podľa článku 22, bol

(i) overený prihlasovateľom alebo osobou, ktorá preložila túto medzinárodnú prihlášku s vyhlásením v tom zmysle, že preklad je úplný a vierohodný pri jej najlepšom vedomí;

(ii) potvrdený štátnym orgánom alebo súdnym tlmočníkom, ale len v tom prípade, ak určený úrad odôvodnene pochybuje o správnosti prekladu.

(e) Národné zákonodarstvo aplikované určeným úradom v súlade s článkom 27 môže vyžadovať od prihlasovateľa, aby poskytol preklad prioritného dokladu za predpokladu, že taký preklad sa môže vyžiadať len vtedy, ak platnosť nároku na prioritu je relevantná na určenie patentovateľnosti daného vynálezu.

(f) Ak 17. marca 2000 podmienka v odseku (e) nebude zlučiteľná s národným zákonodarstvom aplikovaným určeným úradom, táto podmienka sa nebude aplikovať na tento úrad tak dlho, kým daná podmienka nebude zlučiteľná s týmto právom za predpokladu, že dotknutý úrad podľa toho neinformoval Medzinárodný úrad do 30. novembra 2000. Medzinárodný úrad bude promptne publikovať prijatú informáciu vo Vestníku.

51bis.2 Určité okolnosti, pri ktorých sa nemusia vyžadovať dokumenty alebo dôkazy

(a) Tam, kde aplikované národné zákonodarstvo nevyžaduje, aby boli národné prihlášky podané pôvodcom, určený úrad nebude vyžadovať, ak neexistujú odôvodnené pochybnosti o vierohodnosti daných údajov a vyhlásení, žiadne dokumenty alebo dôkazy

(i) týkajúce sa totožnosti pôvodcu [pravidlo 51bis.1(a)(i)], ak sú údaje o pôvodcovi v súlade s pravidlom 4.6 zahrnuté v žiadosti alebo ak vyhlásenie o totožnosti pôvodcu je v súlade s pravidlom 4.17(i) zahrnuté v žiadosti alebo je priamo podané na určený úrad;

(ii) týkajúce sa prihlasovateľovho práva tak ako pri dátume medzinárodného podania na prihlásenie a udelenie patentu [pravidlo 51bis.1(a)(ii)], ak je vyhlásenie o tejto záležitosti v súlade s pravidlom 4.17(ii) obsiahnuté v žiadosti alebo je priamo podané na určený úrad;

(iii) týkajúce sa prihlasovateľovho práva tak ako pri dátume medzinárodného podania na nárokovanie si priority skoršej prihlášky [pravidlo 51bis.1(a)(iii)], ak je vyhlásenie o tejto záležitosti v súlade s pravidlom 4.17(iii) obsiahnuté v žiadosti alebo je priamo podané na určený úrad.

(b) Tam, kde aplikované národné zákonodarstvo vyžaduje, aby boli národné prihlášky podané pôvodcom, určený úrad nebude vyžadovať, ak neexistujú odôvodnené pochybnosti o vierohodnosti daných údajov a vyhlásení, žiadne dokumenty alebo dôkazy

(i) týkajúce sa totožnosti pôvodcu [pravidlo 51bis.1(a)(i)], iné ako doklad obsahujúci prísahu alebo vyhlásenie o pôvodcovstve [pravidlo 51bis.1(a)(iv)], ak údaje týkajúce sa pôvodcu v súlade s pravidlom 4.6 sú obsiahnuté v žiadosti;

(ii) týkajúce sa prihlasovateľovho práva tak ako pri dátume medzinárodného podania na nárokovanie si priority skoršej prihlášky [pravidlo 51bis.1(a)(iii)], ak je vyhlásenie o tejto záležitosti v súlade s pravidlom 4.17(iii) obsiahnuté v žiadosti alebo je priamo podané na určený úrad;

(iii) obsahujúce prísahu alebo vyhlásenie o pôvodcovstve [pravidlo 51bis.1(a)(iv)], ak je vyhlásenie o pôvodcovstve v súlade s pravidlom 4.17(iv) obsiahnuté v žiadosti alebo je priamo podané na určený úrad.

(c) Ak 17. marca 2000 nebude odsek (a) v súlade s ktorýmkoľvek bodom v tomto odseku s aplikovaným národným zákonodarstvom určeného štátu, odsek (a) sa na danú záležitosť nebude aplikovať na tento úrad tak dlho, kým daný odsek nebude zlučiteľný s týmto zákonodarstvom za predpokladu, že dotknutý úrad podľa toho neinformoval Medzinárodný úrad do 30. novembra 2000. Medzinárodný úrad bude prijatú informáciu promptne publikovať vo Vestníku.

51bis.3 Možnosť vyhovieť národným požiadavkám

(a) Tam, kde požiadavky, na ktoré sa odkazuje v pravidle 51bis.1(a)(i) až (iv) a (c) až (e), alebo akákoľvek iná požiadavka národného zákonodarstva aplikovaného určeným úradom, ktoré tento úrad môže použiť v súlade s článkom 27(1) alebo (2), ešte nie je splnená v tej istej lehote, počas ktorej požiadavky podľa článku 22 musia byť splnené, určený úrad vyzve prihlasovateľa, aby vyhovel tejto požiadavke v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako dva mesiace od dátumu výzvy. Každý určený úrad môže požadovať od prihlasovateľa zaplatenie poplatku za vyhovenie národným požiadavkám v reakcii na výzvu.

(b) Tam, kde akákoľvek požiadavka národného zákonodarstva aplikovaného určeným úradom, ktorú tento úrad môže použiť v súlade s článkom 27(6) alebo (7), ešte nie je splnená v tej istej lehote, počas ktorej požiadavky podľa článku 22 musia byť splnené, prihlasovateľ má možnosť vyhovieť tejto požiadavke po uplynutí tejto lehoty.

(c) Ak 17. marca 2000 odsek (a) a lehota, na ktoré tento odsek odkazuje, nebudú zlučiteľné s národným zákonodarstvom aplikovaným určeným úradom, tento odsek (a) a lehota, na ktoré tento odsek odkazuje, nebudú sa aplikovať na tento úrad tak dlho, kým daný odsek nebude zlučiteľný s týmto zákonodarstvom za predpokladu, že príslušný úrad bude podľa toho informovať Medzinárodný úrad do 30. novembra 2000. Prijatá informácia bude promptne publikovaná Medzinárodným úradom vo Vestníku.

Pravidlo 53

Žiadosť

53.153.4 (bez zmeny)

53.5 Zástupca alebo spoločný zástupca

Ak je menovaný zástupca alebo spoločný zástupca, v žiadosti sa musí táto skutočnosť uviesť. Pravidlá 4.4 a 4.16 sa musia aplikovať a pravidlo 4.7 sa bude aplikovať mutatis mutandis.

53.653.9 (bez zmeny)

Pravidlo 66

Konanie pred Orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum

66.166.6 (bez zmeny)

66.7 Prioritný doklad

(a) (bez zmeny)

(b) Ak prihláška, ktorej priorita sa nárokuje v medzinárodnej prihláške, je v inom jazyku než v jazyku alebo v jednom z jazykov, ktoré používa Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, môže tento orgán, ak platnosť nároku na prioritu je relevantná na vyjadrenie názoru, na ktorý sa odkazuje v článku 33(1), vyzvať prihlasovateľa, aby predložil preklad v príslušnom jazyku alebo v jednom z príslušných jazykov v lehote dvoch mesiacov od dátumu výzvy. Ak sa preklad v tejto lehote nepredloží, možno správu o medzinárodnom predbežnom prieskume spracovať tak, ako keby k nárokovaniu priority nebolo došlo.

66.866.9 (bez zmeny)

Anglické znenie textu

Poznámky pod čiarou

1) Zmenený text každého pravidla tak, ako bolo zmenené. Ak odsek alebo položka akéhokoľvek pravidla nebola zmenená, uvádza sa označenie (bez zmeny).