Oznámenie č. 248/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Čiastka 97/2008
Platnosť od 03.07.2008
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudli platnosť 1. júla 2008. Týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

248

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu boli 31. marca 2008 prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 29/2003 Z. z., oznámenie č. 30/2003 Z. z., oznámenie č. 574/2003 Z. z., oznámenie č. 83/2004 Z. z., oznámenie č. 97/2005 Z. z., oznámenie č. 123/2006 Z. z., oznámenie č. 156/2007 Z. z. a oznámenie č. 157/2007 Z. z.).

Zmeny nadobudli platnosť 1. júla 2008. Týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

K oznámeniu č. 248/2008 Z. z.

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

SADZOBNÍK POPLATKOV

(s platnosťou od 1. júla 2008)

PoplatokSuma
1.Poplatok za medzinárodné podanie:
(pravidlo 15.2)
1 330 švajčiarskych frankov plus
15 švajčiarskych frankov za každý list nad 30 listov
2.Manipulačný poplatok (pravidlo 57.2) 200 švajčiarskych frankov

Zľavy

3. Poplatok za medzinárodné podanie je znížený o nasledujúcu sumu, ak je medzinárodná prihláška v súlade s Administratívnymi smernicami podaná

(a) na papieri spolu s kópiou v elektronickej forme, ak žiadosť a anotácia sú kódované v znakovom formáte: 100 švajčiarskych frankov
(b) v elektronickej forme, žiadosť nie je kódovaná v znakovom formáte: 100 švajčiarskych frankov
(c) v elektronickej forme, žiadosť je kódovaná v znakovom formáte: 200 švajčiarskych frankov
(d) v elektronickej forme, žiadosť, opis, nároky a anotácia sú kódované v znakovom formáte: 300 švajčiarskych frankov

4. Medzinárodný poplatok za podanie (prípadne znížený podľa bodu 3) a manipulačný poplatok sú znížené o 90 %, ak je medzinárodná prihláška podaná

(a) prihlasovateľom, ktorý je fyzickou osobou a ktorý je občanom a má sídlo v štáte, ktorého národný dôchodok na osobu je nižší ako 3 000 USD (podľa výpočtu priemerného národného dôchodku použitého Organizáciou Spojených národov na určenie ich kritérií hodnotenia výšky príspevkov splatných v rokoch 1995, 1996, 1997), alebo počas platnosti rozhodnutia Zhromaždenia Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu týkajúceho sa uplatnenia zliav podľa tohto odseku v jednom z nasledujúcich štátov: Antigua a Barbuda, Bahrajn, Barbados, Líbya, Omán, Seychely, Singapur, Trinidad a Tobago a Spojené arabské emiráty; alebo

(b) prihlasovateľom, či je alebo nie je fyzickou osobou a ktorý je občanom alebo má sídlo v štáte, ktorý je klasifikovaný Spojenými národmi prinajmenšom ako rozvojová krajina;

za predpokladu, že ak je niekoľko prihlasovateľov, každý musí spĺňať kritériá uvedené v písmene (a) alebo (b).

Anglické znenie textu