Oznámenie č. 86/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Platnosť od 08.04.2019
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2019. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2019.

OBSAH

86

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. októbra 2018 boli na zasadnutí Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 29/2003 Z. z., oznámenie č. 30/2003 Z. z., oznámenie č. 574/2003 Z. z., oznámenie č. 83/2004 Z. z., oznámenie č. 97/2005 Z. z., oznámenie č. 123/2006 Z. z., oznámenie č. 156/2007 Z. z., oznámenie č. 157/2007 Z. z., oznámenie č. 244/2008 Z. z., oznámenie č. 248/2008 Z. z., oznámenie č. 628/2008 Z. z., oznámenie č. 629/2008 Z. z., oznámenie č. 127/2009 Z. z., oznámenie č. 265/2010 Z. z., oznámenie č. 157/2011 Z. z., oznámenie č. 167/2012 Z. z., oznámenie č. 400/2012 Z. z., oznámenie č. 147/2014 Z. z., oznámenie č. 133/2015 Z. z., oznámenie č. 154/2016 Z. z., oznámenie č. 169/2016 Z. z., oznámenie č. 78/2017 Z. z. a oznámenie č. 180/2018 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2019. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2019.


ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K ZMLUVE O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI

Pravidlo 69

Začiatok a lehota medzinárodného predbežného prieskumu

69.1 Začiatok medzinárodného predbežného prieskumu

(a) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum začne medzinárodný predbežný prieskum okrem odsekov (b) až (e), keď má k dispozícii:

(i) návrh,

(ii) splatnú čiastku (úplnú) za manipulačný poplatok a poplatok za predbežný prieskum vrátane, ak sa vyžaduje, poplatok za neskorú platbu podľa pravidla 58bis.2 a

(iii) buď správu o medzinárodnej rešerši, alebo vyhlásenie orgánu pre medzinárodnú rešerš podľa článku 17(2)(a), že sa žiadna medzinárodná rešeršná správa nevyhotoví, a písomný posudok vypracovaný podľa pravidla 43bis.1,

pokiaľ prihlasovateľ výslovne nepožiada o odloženie začiatku medzinárodného predbežného prieskumu až do uplynutia príslušnej lehoty podľa pravidla 54bis.1(a),

(b) až (e) (bez zmeny),

69.2 (bez zmeny).