Oznámenie č. 147/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Čiastka 52/2014
Platnosť od 05.06.2014
Účinnosť od 01.07.2014
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2014. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.

147

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. októbra 2013 boli na zasadnutí Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 29/2003 Z. z., oznámenie č. 30/2003 Z. z., oznámenie č. 574/2003 Z. z., oznámenie č. 83/2004 Z. z., oznámenie č. 97/2005 Z. z., oznámenie č. 123/2006 Z. z., oznámenie č. 156/2007 Z. z., oznámenie č. 157/2007 Z. z., oznámenie č. 244/2008 Z. z., oznámenie č. 248/2008 Z. z., oznámenie č. 628/2008 Z. z., oznámenie č. 629/2008 Z. z., oznámenie č. 127/2009 Z. z., oznámenie č. 265/2010 Z. z., oznámenie č. 157/2011 Z. z., oznámenie č. 167/2012 Z. z. a oznámenie č. 400/2012 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2014. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.

K oznámeniu č. 147/2014 Z. z.

ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K ZMLUVE O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI

Pravidlo 44ter

(zrušené)

Pravidlo 66

Konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum

66.1 a 66.1bis (bez zmeny)

66.1ter Top-up rešerše

Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vypracuje rešerš („top-up rešerš“) na zistenie dokumentov"Arial"> uvedených v čl. 64, ktoré boli zverejnené alebo sa stali dostupnými uvedenému orgánu, pre následnú rešerš ku dňu vypracovania medzinárodnej rešeršnej správy, ak sa domnieva, že takáto rešerš bude slúžiť užitočnému účelu. Ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum zistí, že niektorá zo situácií uvedených v čl. 34 ods. 3 alebo 4 alebo v pravidle 66.1 písm. e) existuje, top-up rešerš sa bude vzťahovať len na tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré sú predmetom medzinárodného predbežného prieskumu.

66.266.8 (bez zmeny)

Pravidlo 70

Medzinárodná predbežná správa o patentovateľnosti vypracovaná orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum
(Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume)

70.1 (bez zmeny)

70.2 Podklad správy

(a)(e) (bez zmeny)

(f) V správe sa uvádza dátum, keď sa vykonala top-up rešerš podľa pravidla 66.1ter, alebo inak sa uvedie, že top-up rešerš sa nevykonala.

70.370.17 (bez zmeny)

Pravidlo 94

Prístup ku spisom

90.1 Prístup ku spisu uchovávaného Medzinárodným úradom

(a) (bez zmeny)

(b) Medzinárodný úrad dodá na žiadosť ktorejkoľvek osoby, ale nie pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky a s výhradou čl. 38, po zaplatení nákladov, kópie akýchkoľvek dokladov, ktoré sú obsiahnuté v jeho spise.

(c) (bez zmeny)

94.2 a 94.3 (bez zmeny)

Anglické znenie textu