83

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu boli l. októbra 2002 v Ženeve prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 588/2002 Z. z., oznámenie č. 30/2003 Z. z., oznámenie č. 574/2003 Z. z.).

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci nadobudli platnosť 1. januára 2004 a pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň.

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Pravidlo 4

Žiadosť (obsah)

4.14.10 (bez zmeny)

4.11 Odkaz na skoršiu rešerš, pokračovanie, alebo čiastkové pokračovanie alebo základnú prihlášku, alebo udelenie

(a) Ak

(i)(iii) (bez zmeny)

(iv) prihlasovateľ zamýšľa označiť podľa pravidla 49bis.1(c), že si želá, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná v ktoromkoľvek určenom štáte ako prihláška, ktorá je „pokračovaním“ alebo „čiastkovým pokračovaním“ skoršej prihlášky;

musí to uviesť v žiadosti, prípadne identifikovať prihlášku, na ktorú bola skoršia rešerš vykonaná, alebo inak identifikovať rešerš, alebo označiť relevantnú hlavnú prihlášku, alebo hlavný patent, alebo iný udelený patent.

(b) (bez zmeny)

4.124.14 (zostáva zrušené)

4.14bis4.18 (bez zmeny)

Pravidlo 16bis

Predĺženie lehôt platenia poplatkov

16bis.1 (bez zmeny)

16bis.2 Poplatok za oneskorenú platbu

(a) (bez zmeny)

(b) Výška poplatku za oneskorenú platbu však nesmie prekročiť 50 % sumy medzinárodného poplatku za podanie, uvedeného v sadzobníku poplatkov v bode 1, neberúc do úvahy poplatok za každú stranu medzinárodnej prihlášky nad 30 strán.

Pravidlo 17

Prioritný doklad

17.1 (bez zmeny)

17.2 Predkladanie kópie

(a) Ak prihlasovateľ vyhovie ustanoveniu pravidla 17.1(a), (b) alebo (b-bis), Medzinárodný úrad na osobitnú žiadosť určeného úradu urýchlene, ale nie pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky, dodá kópiu prioritného dokladu tomuto úradu. Žiadny takýto úrad nebude požadovať predloženie kópie prioritného dokladu od prihlasovateľa. Prihlasovateľ nie je povinný predložiť preklad určenému úradu pred uplynutím lehoty podľa článku 22. Ak prihlasovateľ výslovne požiada určený úrad podľa článku 23(2), pred medzinárodným zverejnením, Medzinárodný úrad dodá na osobitnú žiadosť určeného úradu kópiu prioritného dokladu tomuto úradu ihneď po prijatí tejto žiadosti.

(b) a (c) (bez zmeny)

Pravidlo 32

Rozšírenie účinkov medzinárodnej prihlášky na určité nástupnícke štáty

32.1 Rozšírenie medzinárodnej prihlášky na nástupnícky štát

(a)(c) (bez zmeny)

(d) (zostáva zrušené)

32.2 (bez zmeny)

Pravidlo 43bis

Písomný posudok orgánu pre medzinárodnú rešerš

43bis.1 Písomný posudok

(a) (bez zmeny)

(b) Na účely vyhotovenia písomného posudku sa články 33(2) až (6), 35(2) a 35(5) a pravidlá 43.4, 64, 65, 66.1(e), 66.7, 67, 70.2(b) a (d), 70.3, 70.4(ii), 70.5(a), 70.6 až 70.10, 70.12, 70.14 a 70.15(a) použijú primerane.

(c) (bez zmeny)

Pravidlo 44bis

Správa orgánu pre medzinárodnú rešerš o medzinárodnom predbežnom prieskume na patentovateľnosť

44bis.1 Vydanie správy. Odovzdanie prihlasovateľovi

(a) a (b) (bez zmeny)

(c) Medzinárodný úrad ihneď odovzdá jednu kópiu správy vypracovanej podľa odseku (a) prihlasovateľovi.

44bis.244bis.4 (bez zmeny)

Pravidlo 53

Návrh

53.1 (bez zmeny)

53.2 Obsah

(a) Návrh musí obsahovať:

(i)(iii) (bez zmeny)

(iv) prípadne vyhlásenie týkajúce sa úprav

(b) (bez zmeny)

53.353.9 (bez zmeny)

Pravidlo 60

Niektoré nedostatky návrhu

60.1 Nedostatky návrhu

(a) S výhradou odsekov (a-bis) a (a-ter), ak návrh nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v pravidlách 53.1, 53.2(a)(i) až (iii), 53.2(b), 53.3 až 53.8 a 55.1, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vyzve prihlasovateľa, aby opravil nedostatky v návrhu v lehote primeranej okolnostiam. Lehota nesmie byť kratšia ako mesiac od dátumu výzvy. Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum ju môže predĺžiť kedykoľvek pred prijatím rozhodnutia.

(a-bis) a (a-ter) (bez zmeny)

(b) Ak prihlasovateľ vyhovie výzve v lehote podľa odseku (a), predpokladá sa, že návrh došiel s pôvodným dátumom podania pod podmienkou, že návrh pri predložení umožňoval identifikáciu medzinárodnej prihlášky; inak sa predpokladá, že návrh došiel v deň, keď orgán pre medzinárodný predbežný prieskum dostal opravu.

(c) Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve v lehote podľa odseku (a), predpokladá sa, že návrh považuje za nepredložený a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum tak deklaruje.

(d) (zrušené)

(e) Ak nedostatok zistil Medzinárodný úrad, upozorní na tento nedostatok orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, ktorý potom postupuje podľa odsekov (a) až (c).

(f) a (g) (bez zmeny)

60.2 (zostáva zrušené)

Pravidlo 61

Oznámenie návrhu a voľby

61.1 Oznámenie Medzinárodnému úradu a prihlasovateľovi

(a) (bez zmeny)

(b) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum ihneď informuje prihlasovateľa o dátume prijatia návrhu. Ak sa návrh posudzuje podľa pravidiel 54.4, 55.2(d), 58bis.1(b) alebo 60.1(c) ako nepredložený, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum to oznámi prihlasovateľovi a Medzinárodnému úradu.

(c) (zostáva zrušené)

61.261.4 (bez zmeny)

Pravidlo 70

Správa orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum o medzinárodnom predbežnom prieskume na patentovateľnosť (Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume)

70.170.15 (bez zmeny)

70.16 Prílohy ku správe

(a) Každý náhradný list podľa pravidla 66.8(a) alebo (b), každý náhradný list obsahujúci úpravy podľa článku 19 a každý náhradný list obsahujúci opravy zrejmých omylov potvrdených podľa pravidla 91.1(e)(iii) musia sa, ak nie sú neskôr nahradené predloženými listami alebo úpravami spočívajúcimi v zrušení celých listov podľa pravidla 66.8(b), priložiť k správe. Náhradné listy obsahujúce úpravy podľa článku 19 sa považujú za zrušené úpravami podľa článku 34, a listy podľa pravidla 66.8 sa neprikladajú.

(b) Napriek odseku (a) každý nahradený alebo zrušený náhradný list uvedený v tomto odseku sa prikladá k správe, ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum posúdi, že príslušná náhrada alebo zrušenie úpravy presahuje obsah medzinárodnej prihlášky, ako bola podaná, a správa obsahuje dotyčný údaj podľa pravidla 70.2(c). V takomto prípade nahradený alebo zrušený náhradný list sa označí podľa administratívnych smerníc.

70.17 (bez zmeny)

Pravidlo 80

Počítanie lehôt

80.180.4 (bez zmeny)

80.5 Uplynutie lehoty v deň pracovného pokoja alebo v deň štátneho sviatku

Ak okamih uplynutia nejakého obdobia, v ktorom má nejaký doklad alebo poplatok dôjsť národnému úradu alebo medzivládnej organizácii, pripadá na deň

(i) keď úrad alebo organizácia nie je prístupná verejnosti na vybavovanie úradných záležitostí,

(ii) keď sa v mieste sídla takéhoto úradu alebo organizácie nedoručuje obyčajná pošta,

(iii) ktorý, v prípade situovania takého úradu alebo organizácie vo viacerých lokalitách, je štátnym sviatkom aspoň v jednej z lokalít, v ktorej je takýto úrad alebo organizácia situovaná, a úrad koná o národných prihláškach za podmienok daných príslušným národným zákonom, v takom prípade lehota uplynie nasledujúcim dňom, alebo

(iv) ktorý, keď je takýto úrad vládnym orgánom zmluvného štátu poverený udeľovaním patentov, je štátnym sviatkom v časti takéhoto zmluvného štátu, a úrad koná o národných prihláškach za podmienok príslušného národného zákona, v takom prípade lehota uplynie nasledujúcim dňom;

lehota uplynie ďalším nasledujúcim dňom, keď prestanú existovať štyri uvedené okolnosti.

80.6 a 80.7 (bez zmeny)

Pravidlo 90

Zástupcovia a spoloční zástupcovia

90.1 (bez zmeny)

90.2 Spoločný splnomocnenec

(a) Ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia a prihlasovatelia neustanovili zástupcu, ktorý by ich všetkých zastupoval („spoločný zástupca“) podľa pravidla 90.1(a), smie byť jeden z prihlasovateľov, ktorý je oprávnený podať medzinárodnú prihlášku podľa článku 9, ustanovený ostatnými prihlasovateľmi ako ich spoločný splnomocnenec.

(b) Ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia a všetci prihlasovatelia neustanovili spoločného zástupcu podľa pravidla 90.1(a) alebo spoločného splnomocnenca podľa odseku (a), bude sa prvý prihlasovateľ, ktorý je uvedený v žiadosti, ktorý je oprávnený podľa pravidla 19.1 podať medzinárodnú prihlášku na prijímacom úrade, považovať za spoločného splnomocnenca všetkých prihlasovateľov.

90.3 a 90.4 (bez zmeny)

90.5 všeobecné plnomocenstvo

(a) a (b) (bez zmeny)

(c) Ktorýkoľvek prijímací úrad, medzinárodný rešeršný orgán a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum sa smie zrieknuť požiadavky podľa odseku (a)(ii) na priloženie kópie plnej moci k žiadosti, návrhu alebo na zvláštnom ozname, podľa toho, o ktorý prípad ide.

(d) Napriek odseku (c), ak zástupca zašle akékoľvek oznámenie o späťvzatí podľa pravidla 90bis.1 až 90bis.4 prijímaciemu úradu, medzinárodnému rešeršnému orgánu alebo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, musí zaslať kópiu všeobecného plnomocenstva tomuto úradu alebo orgánu.

90.6 (bez zmeny)

Sadzobník poplatkov

PoplatokSuma
1. Poplatok za medzinárodné podanie:
(pravidlo 15.2)
1 400 švajčiarskych frankov
plus 15 švajčiarskych frankov za každý list nad 30 listov
2. Manipulačný poplatok
(pravidlo 57.2)
200 švajčiarskych frankov

Zľavy:

3. Poplatok za medzinárodné podanie je znížený o nasledujúcu sumu, ak je medzinárodná prihláška v súlade s Administratívnymi smernicami podaná

(a) na papieri spolu s jej kópiou v elektronickej forme:100 švajčiarskych frankov
(b) v elektronickej forme, ak text opisu, nárokov a anotácia nie sú kódované v znakovom formáte:200 švajčiarskych frankov
(c) v elektronickej forme, ak text opisu, nárokov a anotácia sú kódované v znakovom formáte:300 švajčiarskych frankov

4. Medzinárodný poplatok za podanie (ak je príslušná zľava podľa bodu 3) a manipulačný poplatok sú znížené o 75 %, ak je medzinárodná prihláška podaná

(a) prihlasovateľom, ktorý je fyzickou osobou a ktorý je občanom alebo má sídlo v štáte, ktorého národný dôchodok na jedného obyvateľa je nižší ako 3 000 USD (podľa výpočtu priemerného národného dôchodku na jedného obyvateľa použitého Organizáciou Spojených národov na určenie ich kritérií ohodnotenia výšky príspevkov splatných v rokoch 1995, 1996, 1997); ak je niekoľko prihlasovateľov, musí toto kritérium spĺňať každý z nich alebo

(b) prihlasovateľom, či je fyzickou osobou, alebo nie, ktorý je občanom alebo má sídlo v štáte, ktorý je klasifikovaný Organizáciou Spojených národov prinajmenšom ako rozvojová krajina; za predpokladu, že ak je niekoľko prihlasovateľov, každý musí spĺňať kritériá vysvetlené pod položkami (a) alebo (b).

Anglické znenie textu